ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

40 ןייטשנייא ,ביבא-תמר ןוינק ,ביבא בל :עונלוק תיב

:(Harpaz.net) זפרה בינימ ונלביק האבה תרוקיבה תא
(ידמ הובג אל) םולשתב תחוורמ הינח לש ןורתיה םע ,ללכב ער אל עונלוק
.(ץוחב ןווגמ לכוא) לודג ןוינק לש תונורתיה לכו
.דמחנ יד הז עובשה עצמאב לבא ,ישיש םויב םיטרס ןיאש זיגרמ דאמ

:םיתוריש
םייקנ
:ךסמ
לודג
:םיבשומ
םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
םולשתב החונ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
ןיא שי שי שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


1-700-500-222 :םיסיטרכ תנמזה       03-6417148 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב