ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

1 יבנלא ,הרפואה תיב ןוינק ,הרפואה ילדגמ ןח בר :עונלוק תיב

:תירונמ ונלביק האבה תרוקיבה תא

1 רוא בר
:םיבשומ
םיחונ אל םיפופצ
:עונלוקה תיב הנבמ
יל וריתסה ירושימ
:םיתוריש
םייקנ
:ךסמ
ינוניב
:הינח
תינוכמ ילב עיגהל ףידע הקוחר
:ןונזמ
ילניק תונקל יתחלצה אל המוהו ףופצ
:להקה יפוא
םינופאלפ ףרה אלל סלוב
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי ןיא שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


*2202 :םיסיטרכ תנמזה       03-5102674 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב