הביבסהו ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב
תג * 
ביבא בל * 
הרפואה ילדגמ ןח בר * 
הקירמא ינויצ תיב * 
ףוגניזיד ןח בר * 
ףוגניזיד בל * 
ףוגניזיד * 
סובולג * 


! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב