ןופצה רוזא - עונלוק יתב תרוקיב

חמצ ,לאירבג-תיב*
הנומש תיירק ,ליג*


חמצ ,לאירבג-תיב :עונלוק תיב

עונלוקה תיב לע אבה תרוקיבה ספוט תא Simon מ לבקל ונחמש
עונלוק תוארל ידכ הנופצ עוסנל הושש רבתסמ ,חמצבש לאירבג-תיב
"a great theatre !" :אבה טפשמב Simon םכסמ ספוטה תא

:םיבשומ
!םיילגרל םוקמ יל היהו ,לסרודכ ןקחש ינא םיכר םישדח םיחונ
:להקה יפוא
תיתיבו המח הריוא טקש
:עונלוקה תיב הנבמ
!הלחא היה ,הנושאר הרושב ירושימ
:ןונזמ
רדוהמ דימת ומכ ,רקי עונלוקב הדעסמ/הפק תיב שי
:ךסמ
לודג
:םיתוריש
םייקנ םיחוורמ
:הינח
החונ תחפוטמ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי ןיאהנומש תיירק ,ליג :עונלוק תיב

ןרואש ינפל םייח ויה (אוצמ תעל תויזיולט לבסו ןרוא לש רבח) הטרופ ישלש רבתסמ
.ולא םימיב ןרוא לש וירבח ברקב םחה קחשמה - Unreal Tournament תא ול איבה
:האבה תרוקיבה תא ונל וחלשו םיבשותה םע תוירדילוס ןיגפהל ןופצל ועסנ ירישו יש

...תושויטקל םיכחמשכ רתויב ץלמומ
טקש היהו ןונבלמ האיציה ירחא םיימוי ,ש"פוסב רוזאב ונייה
"ינופצ"ה להקהו ,'ץיבוקורב ןיריא - טרסה תא וניאר .חותמ דואמ
טושפ היה םורדהמ םיריית 40% -ו םיימוקמ 60% לש ףסוא היהש
!!!םוחב ץלמומ .טקשו רדהנ

:ךסמ
לודג
:עונלוקה תיב הנבמ
לולת
:םיבשומ
םיחונ
:הינח
החונ תחפוטמ
:ןונזמ
יונפ
:םיתוריש
םייקנ םיחוורמ
:להקה יפוא
טקש תיתיבו המח הריוא
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי


! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


back to the CINEMAS list ישארה ףדל הרזחב