הידמוק יטרס

(רומוה שוח הלגמ לעי)

רקסגדמ
םייא ינש ןיב Madagascar

היסקלגל טסיפמרטה ךירדמ
חורה ללגב אל The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

תלבסנ יתלב תוירזכא
ןוכנה החפשמה םש Intolerable Cruelty

רופיסה לכ הז הבהא
הקיבדו הקותמ הבירב תחפונמ הינגפוס Love Actually

הבהאה םע רומגל
סיזרתק ילב תיטנמור הידמוק DOWN WITH LOVE

הנותחה :יאפ ןקירמא
(רבסה יל שיו) ץורית יל שי American Wedding

ןינל תוארתהל
המוח םינוב אל הככ GOOD BYE, LENIN!

ומנ תא םיאצומ
ירוד ומכ תויהל Finding Nemo

םימי 10-ב רוחבמ רטפהל ךיא
תודוקנ יפל רקבל How to Lose a Guy in 10 Days

2 רוחשב םירבג
רואה תא וניאר אל MAN IN BLACK II

'ץיטסו וליל
!טעמ אל ללכב הז דמחנ LILO and STITCH

דלי סולפ קוור
ץנאטש סונימ הידמוק ABOUT A BOY

ונבהאתהשכ קוידב
תופפכה תא ריסמ לרוגה SERENDIPITY

םייטואוש
רשופ הת םיבהוא םתא םא ,ןבומכ SHOWTIME

רוכמ קחשמ
טרס םינוב ןכ הככ :חוודל סייגתמ ויז MEAN MACHINE

ןילואש לגרודכ
ףידע היה ןילואש לושיב SHAOLIN SOCCER

ילב לוכי אל
ילב םילוכי אל ,טנרטניא 40 DAYS AND 40 NIGHTS

חרקה ןדיע
רליירטה לע הלעתמ אל ICE AGE

דלופואילו טייק
ןמז םכל שי םא KATE AND LEOPOLD

מ"עב תוצלפמ
! תמגרתמל דדיה MONSTERS, INC.

רדנלוז
הנפואב וישכע הז ,גלש ZOOLANDER

תינידנולב קר אל
תינידנולב קר LEGALLY BLONDE

תבהואמ הקירמא
.םושגו ןימא אל ,שגרמ אל ,דודר ,יופצ

תינש םיכמ טקשה בובו יי'ג
ונינהנו "תיב ירועש" ונישע Jay and Silent Bob Strike Back

םילותח דגנ םיבלכ
בוט רתוי הארנ הז טנרטניאב CATS & DOGS

ס'לוקמב דחא הליל
תכלכולמ תינוכמ םע םירבגל One Night at McCool's

סנו'ג טי'גדירב לש הנמוי
Bridget Vs .Gil Bridget Jones's Diary

קרש
I am a believer ! SHREK

יל תפשוכמ תא ירה
ןודנרב היה הנהנ יכהש ימ BEDAZZLED

תרטוש ןימ הזיא
רתויב ץמשומה םוגרתה MISS CONGENIALITY

דטנמיד יב ליסס
יפמק טרס Cecil B. Demented

םירוהה תא שוגפ
(ןרוא לש וירוה) בקעיו הנֵחל שדקומ MEET THE PARENTS

תוצור םישנ המ
תיטנמור הידמוק דוע האב הניה לבא ,תעדוי אל What Women Want

םילוגנרתה דרמ
םוח טרס CHICKEN RUN

תודומצ תודדועמ
"הז תא יל םישוע" םירוענ יטרס BRING IT ON

ינקיסקמה
his and hers movies THE MEXICAN

שארה לע לפנ רסיקה
אל המל וא המאל The Emperor's New Groove

?התא הפיא ,יחא
יופצ אל והשמ דוע שי דימת יופצ אל והשמ דוע שי דימתו

ןמזה לע ןטש
?םצעב אל המל ,וכל LITTLE NICKY

קראפ 'תואס
R - ל דע עיגה SOUTH PARK

סיירג תא ליצהל
תואירל םיחקול אל םא רדסב הז SAVING GRACE

יטב תוחאה
"הובג חתמ"ב תויחל יל סאמנ NURSE BETTY

יסקירט
הלאשה יהוז ?השפיט אל וא השפיט TRIXIE

יבייב יביימ
לעי םשה תא יל ונתנ ךיא MAYBE BABY

ןירייאו ימצע ינא
"חוטב רומיה" אל Me, Myself & Irene

ןונ-יאחנש
חלצומ לבז טרס SHANGHAI NOON

המגוד
..ידמ חנ ..חנ DOGMA

לכה לע תכלל
דחא ףא לע ךומסל רשפא יא THE WHOLE 9 YARDES

םינומא רומשל
היגרנאה לע רומשל KEEPING THE FAITH

2 רופיס לש עוצעצ
Ex0 מ רתוי הברה TOY STORY 2

חריה לע שיא
הנתמב םיסיטרכ ונלביק ? הנימאמ תייה MAN ON THE MOON

ילאטוט והשמ
ובהאתת םומיסקמ TOTAL LOVE

'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל
"ירמגל הנושמ והשמ הזיא" Being John Malkovich

ססקט יפה
תחלצומ תוחפ יכה הגועה  HAPPY TEXAS

הלכה תא סופת
עובירל תכלוה (בוש) לעי  RUNAWAY BRIDE

יח רודישב םייחה
תויראש ריאשה אלו עקש  EDtv

ץיק ליל םולח
ןיינעמ שממ אל A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

אל לבא "תורצק תונומת"ב ומכ PLAYING BY HEART

ילאדיא לעב
המיענ היפצ םכל לחאמ טינרבקה AN IDEAL HUSBAND

דנ תא ריעהל
ON FIRE קנבה תא ףורשנ וטולב הכזנ אל םא WAKING NED DEVINE

יאפ ןקירמא
יאקירמאה ןומיל ומיקסא AMERICAN PIE

הז לע רבדנ ואוב
!תכללש חטב ANALYZE THIS

ליה גניטונ
(םומעישמ) תמ הפוצה ךא - חילצה טרסה Notting Hill

יתוא "עקת"ש לגרמה סרוואפ ןיטסוא
רסמ םע טרס Austin Powers the spy who shagged me

רשיפ סקאמ לש תרמצל ץורמה
תקולחמב םיבכוכה RUSHMORE

הרעסב בהאתהל
קלפא ןב ללגב קר אל FORCES of NATURE

העדוה ךל שי
םיטרסב ימענ ךירצ YOU'VE GOT MAIL

םיליגר אל םייח
ליגר אל טרס A LIFE LESS ORDINARY

הז תא הל שי
תקפסמ אל הציקס SHE'S ALL THAT

רובעי הז הנותחה דע
רובעי אל הז VERY BAD THINGS

סמדא 'צטפ
ןונש דאמ אל ךא קיחצמ PATCH ADAMS

סנרולו לאינד קנרפ התרמ
ףוסב חוניק םע טרס Martha meet Frank, Daniel & Laurence

יטרבלס
הבוט הקיתש לש הכרע לע Celebrity

םינשעמ םינק ינשו קוטס קול
םיצורמ ךא םיפייע ונרזח Lock, Stock and 2 Smoking Barrels

יקור לש יעונלוקה םימיאה עפומ
יקור לותב ראשת לא   The ROCKY HORROR PICTURE SHOW

ףייל גאב
סטנא לש ינועבצה רבחה          A BUG's LIFE

ןבל לותח רוחש לותח
רמוא היה ןוש המו   BLACK CAT WHITE CAT

בהואמ ריפסקייש
הנושאר השיגפב תכלל אל   SHAKESPEARE in LOVE

םירצמ ךיסנ
טרסה לע הלוע רפסה The PRINCE of EGYPT

םימה רענ
?םינזגר ךכ לכ םינינת המל The WATERBOY

ירמ לע םיעגתשמ
ואדיול ... ןייוצמ טרס There's something about mary

םילמנ תדובע
? הלמנ השוע ךיא ANTZ

םיפי םייחה
דחוימ טרס La Vita E' Bella

יקוח אל ןמור
?ןמורמ םידחופ םיאטירסת םאה OUT OF SIGHTOUT OF SIGHT

טיה גיב
.בוטה םעטה לוסיח The Big Hit

םימקונה / יקסבובל גיב
The AVENGERSVs. BIG LEBOWSKY

ןאלומ
? ןוקרדה תימרת mulanmulan

תונותחה רמז
! לוקספה ליבשב קר אל The WEDDING SINGER

ילש רבחה לש הנותחה
ואדיוב תחקל MY BEST FRIEND'S WEDDING

שיש בוט יכה הז AS GOOD AS IT GETS