4/2000

םיכוב םניא םינב

,ןודנרב הניט ובו ,יתימא רופיס לע ססובמ "םיכוב םניא םינב"
(תירבג תינימ תוהז תלעב השא) תילאוסקסנארטו הריעצ הרוחב
םש ,המימשמו הרופא תיתיישעת ריעל העיגמו קוחה ידימ תחרוב
יוליבה הב ריעבו הייח חרואב תסאומש הרוחב הנלב תשגופ איה
רוחבכ המצע תא הגיצמה הניט .םימס תחיקל אוה רתויב בוטה
הביחל הכוז ןודנרב .ןושאר טבממ הנלב תבהאתמ ןודנרב םשב
דהואה וסחיו ותומימת לשב הנל לש החפשמה לשו ה'רבחה לכ לש
.תולגתהל הפוסו תכבתסמ םירקשה תכסמ ךא ,םהילא בשחתמהו
Teena Brandon
Boy's don't cry 1 Boy's don't cry 2 Boy's don't cry 3
עובקל השק יתימא רופיס לע ססובמ "םיכוב םניא םינב"ש תורמל
םושמ דחוימב ,ורקש תויושחרתהל המוד טרסה המכ דע תואדווב
תענומ הניא וז הדבוע .ומצעב תובר תומלשה תושעל שרדנ טרסהש
םע טרסל יתכלה .יתימא הארנש בוצעו שגרמ רופיס רפסל טרסהמ
הרורב העד ילצא השבגתה רהמ יד .הינתנב עונלוקב ,ביריו ןרוא
יל הלגתה טרסה םויסב יתעתפה הברמל ,טרסה תא תבהוא ינאש
יתנבה ןרוא לש הדושחה הקיתשה יפלו ,יתעדל ףתוש וניא ביריש
,טהלב יתחכוותהש ןבומכ .טרסהמ בהלתה המ עדוי ימ אל אוה םגש
.ילע עיפשה תצק םג םהלש תובהלתהה רסוח ,תושעל המ לבא
Boy's don't cry 4 Boy's don't cry 5 Boy's don't cry 6
Brandon Teena הירואית דימ יתשבג ביריו ןרוא לש תובהלתהה רסוח רואל
טרסהמ ונהי/ובהאי תוחפ םה רשאב םירבג היפל ,תכל תקיחרמ
רוצעי אל הזש תורמל) תלפרועמ טעמ ךכל הביסה .םישנ רשאמ
רתוי םישיגר םירבגש ךכל הרושקו (הירואיתה תא חתפל ידעב
םירבגו םישנ לש תוינימה תופדעהבו תינימה תוהזב "היצאירו" לכל
הצורש השא ןודנרב/הניט לע םחרלו תוהדזהל לק היה יל ...דחאכ
.ןיינעל ורבחתה שממ אל םהש יל ועידוה ביריו ןרוא ,רבג תויהל
ללכ ילש רקסה ,רקס ךורעל יתטלחה ילש הירואיתה תא קודבל ידכ
בהא דחוימב אל אוהש רמא יבצ .הלה ותרבחו יבצ :2 לדוגב םגדמ
םגדמ ךמס לע .הבהלתה אל ללכב הלה םג ותנעטל לבא ,טרסה תא
.השדח העדוהל דע תזנגנ הירואיתהש תימשר העידומ ינא הז
טרסה תא ובהאש תוארוקו ,טרסה תא ובהא אלש םיארוק)
תוירואיתה ךזנגמ הירואיתה תא ףולשל ידכ יל בותכל םינמזומ
.(ילש קבואמה
טלחהבש טרסל םיארחא יתימא רופיסו םכח יומיב ,חבושמ קחשמ
.תוארל הווש

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי
32

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo BOYs DOn'T CRy Official WebSite
To BOYs DOn'T CRy Official WebSite
The Facts: 
Closing Argument from Tom Nissen's Trial.
םייתימאה לדסיט הנלו ןודנרב הניט
The Facts: Closing Argument from Tom Nissen's Trial.

הרזחHilary Swank as Teena Brandon
Hilary Swank as Teena Brandon
Chloe Sevigny as Lana Tisdal
Chloe Sevigny as Lana Tisdal
Peter Sarsgaard as John Lotter
Peter Sarsgaard as John Lotter
Brendan Sexton sa Tom Nissan
Brendan Sexton sa Tom Nissan
Alicia Goranson as Candace
Alicia Goranson as Candace
הרזח