9/2000

בויק

םושמ תאזו ,ותוא םיאורש ינפל והשמ םהילע תעדל ליעומש םיטרסה גוסמ וניה "בויק"ה
לש רמג טקייורפכ רצונ "בויק"ה .םינרקאל עיגמה טרסמ הפוצמה המרב דמוע וניא אוהש
לבא ,םלועה יבחרב תירחסמ הצפהל דעונ אל טרסה .הדנקב עונלוקל הללכמב טנדוטס
לבק טרסה ,להקה תדהאבו ,םיסרפב הכז ,הפוריאב םילביטספ רפסמב ףתתשהש רחאל
ןיבהל םילוכי םתא ךכ ךותמ .תימלוע תירחסמ הצפהל תאצל ידכ קיפסמ ןומימו הפיחד
.1997-ב רבכ רצונ ומצע טרסה לארשיב שדח טרס והזש תורמלש
CUBE
רמייתה אלש ,ליחתמ יאמב לש טרסב רבודמש העידיה ירובע ?תאז לכ תעדל בושח עודמו
רשפאמש טסקטנוקב "בויק" תא המש םלועה יבחרב תופוק רבוש היהי ולש טרסהש
הרירב ןיא יפוסה רצומה תא קר םינחוב רשאכ .תמייוסמ האנה ונממ קיפהלו וב תופצל
הייטנו ,שלח קחשמ ,עורג טירסת ךא םיער אל תונויער לעב טרסב רבודמש תודוהל אלא
.תואשילקל ררגהל
SUSPICION PARANOIA
םירדח לש תכרעמ ךותב "תררועתמ" דחא םויש םישנא לש הצובק לע רפסמ "בויק"ה
תודוכלמ תוללוכ ןקלחש ,תופסונ תויבוקל ליבומ רדח לכ רשאכ ,היבוק תרוצב םירוגס
תויבוק ירדחל רבעמכ תושמשמ ןקלחו ,םימכחותמ םינשייח ידי לע תולעפומה תונכוסמ
םה .םש םה עודמו םה ןכיה גשומ םהל ןיאו ,הז תא הז םיריכמ םניא םישנאה .םיפסונ
םה תויבוקה ךובמב ךרדה ךלהמב רשאכ ,הצוחה םכרד תא אוצמל תוסנל םיליחתמ
.לצנהל תנמ לע ךובמה לש תויקוחה תא דומלל םיסנמ
Nicole de Boer as Leaven
David Hewlett as Worth
Andrew Miller as Kazan
םיאולכה םישנאה ףסואש הפוצל םיעידומ טרסה תליחתב דימ
Quentin רמוא ,"דיקפת שי ונתיאמ דחא לכל" :ירקמ וניא "בויק"ב
דחא לכ רוקחל ליחתמ זא קרו ,םישנאה תצובקל רוחשה רטושה
...וקוסיע יבגל םהמ

תלעב הרענ איה Leaven ,האפור איה Holloway - ש רבתסמ
ריעצ רוחב וניה worth ,הקיטמתמב ןפוד יאצוי םירושיכ
הפוצה .וייחל םעט וא (worth) ךרע הברה שיש שיגרמ וניאש
"דיקפת שי דחא לכל" היפל דוסיה תחנה תא לבקל ץלאנ
ןיאש תורמל תאזו "ןהידיקפת" יפל תויומדה תא סופתלו
רוציק" .ומצעב וז הנבהל עיגמ הפוצה וב ךילהת םוש טרסב
אבו טרסה ךרוא לכל םייקש םוטפמיס וניה הזכ "םיכילהת
ךיא הפוצל "עידומ" טרסה םעפ ידמש ךכב יוטיב ידיל
טרסה םייוסמ בלשב ,המגודל .שחרתמה תא ןיבהלו ןנובתהל
ןיטנווקש (תויומדה תחא לש observation ךרד) ונל עידומ
ןיטנווק ךכ רחא דימו ,ינחצרו יביסרגא יפוא לעב וניה
...ינחצרו יביסרגא ןפואב גהנתהל ליחתמ

(אלכ-יתב לש תומש םה םירוביגה לש םהיתומש בגא ךרד)
(דחא רדחב קר םלוצ טרסה לכ)
Maurice Dean Wint as Quentin
Nicky Guadagni as Holloway
Wayne Robson as Rennes
לכ וניה דחאה :טרסה תא קיזחהל םילוכיש םירבד ינש שי הזכ גוסמ םיטרסב
וניה ינשהו (ןירותסמה לש ןורתפהו ,הזמ םיאצוי ךיא ,הז המ) "בויק" לש המולעתה
ךא ,בוחסל חילצמ טרסה תינויער הניחבמ .תולעופה תויומדה ןיב תויצקארטניאה
.תרוקב לכל תחתמ (תמאב) וניה טירסתה תויומדה ןיב םיסחיה לש הניחבהמ
DESPERATION FEAR
תרמואו תרזוח יתייה "בויק"ה לש יזכרמה יוקילה לע עיבצהל הכירצ יתייה םא
תויהל ול רשפאל ילבמ תודבוע הפוצה לע "תותחנומ" טרסה ךרוא לכלש הדבועהש
םגו ,תויומדה םע תורכה לש המרב םג תמייק וז "התחנה" .טרסה תא תסרוה ףתוש
,טרסה לש תויאשילקה אוה תוחפ אל רומח ףסונ יוקיל ."בויק"ה תמולעת לש המרב
רבכש תואדווב םיעדוי םה וב רדחל בוש העיגמ הצובקה רשאכ האישל העיגמש
רתוי רבד ןיא יניעב .תויומדה וטטומתה "םילגעמב םיכלוה ונחנא ,אל וה" :ורקב
וזה האשילקה ."םילגעמ"ב םיכלוהש ךובמ לע רפס/טרסב תולגל רשאמ יאשילק
אל וליפא) תמייוסמ המרב ךכב דשוח הפוצה םא קר תועמשמ תלעב תויהל תכפוה
ץורפל שממ יל המרגש תפסונ האשילק ."לגעמ" יוטיבל תועמשמ ללכב שישכו (תעדומ
תאצומ הצובקה ותוא) ,שפנ הלוח/רגפמ/טסיטואה רענה ,ןזקש יוליגה איה קוחצב
תא חצפל היהי ןתינ ותרזעב קרש םייטמתמ םיבושיחב ןואג השעמל וניה (ךרדב
,םיבר םיטרסב העיפוה רבכש האשילק הניה "ןואגה טסיטוא"ה תישאר ..."בויקה"
.תואיצממ סותימ רתוי הניה וז האשילק תינשו
DON'T LOOK FOR A REASON... 
LOOK FOR A WAY OUT
םושמ תאזו ,(טידרק טעמ אל ול קינעהל ךכבו) הצמחה וניה "בויק"ש רמול ןתינ
.תיתבשחמ הניחבמ רגתאמו ררמצמ קתרמ תויהל לאיצנטופ ול היהש םישחש
לש תוצוצינ םע בולעו יטתפ טרס הניה האצותהו שמוממ וניא הזה לאיצנטנופה
.הזכ גוסמ טרסל םיכלוה ונחנאשכ תוארל םיצור ונייהש והשמ

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
2.5 ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To CUBE Official WebSite
To CUBE Official WebSite