11/2000

עיבגה

ונממ הצורמ יתייהו וילע יל ץילמה הדובעהמ יעורש ףסונ טרס וניה "עיבגה"
ףתושמ הנכמ אוצמל הסנמ ינאשכ .(ולש הצלמה יווילב ונכלה ולוה יפילסל םג)
םישחרתמ םיטרסה ינשש תבשוח ינא ולאה םינוש דאמה םיטרסה ינש ןיב
.תיתוזח הניחבמ םיפי דאמ םהינשו ,תרחא תואיצמב
The CUP #1
תורמל) ודוה ןופצב םקוממש הלוג יטביט רזנמב תשחרתמ "עיבגה" תלילע
יטסיהדובה רזנמל .(ודוהב תלבוגה הנידמ ,ןטובב הארנכ םלוצ ומצע טרסהש
ריעצה ודודו דלי :םישדח םידימלת ינש םיעיגמ םירענו םידלי םידמול וב
םלועה עיבג יקחשמ לש דחוימב תניינעמ הפוקתב םיעיגמ םה .ןיסמ וטלמנש
הליל ידמ חרובו לגרודכה ףוריטב קבדנ ,םיריעצה םיריזנה דחא .לגרודכב
הביבס תקמקו'צמו הנטק ןבל רוחש היזיוולטב םיקחשמב תופצל ךומס רפכל
וניא םתורוב תורמלו וירבח תא תובהלתהב קיבדמ דליה ...לודג להק זכרתמ
שממ אל הז ונגסו רזנמה שאר תא .ויקוחו קחשמה לע םהל ריבסהלמ שאייתמ
...הרומח הריבע איה תושר אלל הלילב רזנמה ןמ האיציה םתניחבמ :ןיינעמ

The CUP #2   The CUP #3

רמגנ טרסהשכ .םינפבמ הבהאו םח שיגרהל יל םרגש ,קיחצמ םגו הפי טרס והז
דחי טרסב ופצש דעלאו הילט (...רמגנ אוהש ךכמ אלו) .תרשואמ שממ יתייה
ךרוא לכל תויופצ ויה תויושחרתהה םתניחבמ ,ינומכ ובהלתה שממ אל יתיא
םעה לש המוגעה תואיצמל סחיב ,ידמ הדורו הנומת גיצהל הסינ ףוסהו ,טרסה
.בוט טרס הזש תבשוח ינא ןיידעו ,ורמא םהש הממ יתענכתשה תצק .יטביטה
The CUP #4
,ןייוצמ טושפ היה דליה .קחשמה ויה טרסב יתוא ומישרה יכהש רבדה דחא
,הלשמ תוישיא התיה תומד לכל .בוט וקחש טרסב םירחאה םיריזנה םגו
םייחש םישנא שי) יניעב קתרמ היה רזנמב םייחה יווה םג .(םייחב ומכ שממ)
ימ ליבשב דחוימב ,תחמשמו תננערמ התיה ולש תוינועבצהו (ונתיאמ תרחא
.םודא בוהצ םותכה ינווג תא בבוחש
The CUP #5
םיריזנ תצלוח" הנתמב יל האיבה איה םינש 4 ינפל ודוהב התיה הילטשכ
יתיאר וישכע .קירבמ ישמ דבמ המודא היפוג (הרמא איה ךכ) ,"םיטסיהדוב
והשמ ילוא עדוי ימו !םיטיסהדוב םיריזנ תצלוח יל שי םימתבו תמאבש
.יב םג קובדי ןזה תמכחמ

!תכלל הווש

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
הילט דעלא
33.5

back to the list ישארה ףדל הרזחב


To The CUP Official WebSite
To The CUP Official WebSite
The CUP Written Directed by Khyentse NorbuCast overview:
Jamyang Lodro as Orgyen
Orgyen Tobgyal as Geko
Neten Chokling as Lodoהרזח