6/2000

המגוד

Ben Affleck as Bartleby
Matt Damon as Loki
Linda Fiorentino as Bethany Sloane
Alan Rickman as Metatron
Jason Mewes as Jay
Director Kevin Smith as Silent Bob
Jason Lee as Azrael
Chris Rock as Rufus, the 13th Apostle
Salma Hayek as Serendipity
George Carlin as Cardinal Ignatius Glick
ךונחלו טרס תחקל ידכ הילצרהב DVD-ה תונחב ונרצע הפיחל ךרדב דחא ישיש םוי
תא םהל שי םאה ררבל יתיסינ תונחב ונייהשכ .(בשחמבש) ילש שדחה DVD-ה תא
םשה םירכומלו תילגנאב ומשב רכזהל יתחלצה אל לבא - "דבלב םירכומ" טרסה
(Clerks אוה תילגנאב ומשו יתררב ךכ רחאש) "דבלב םירכומ" תא .רכומ עמשנ אל
אוהש היה טרסהמ ילש ןורכזהו הטיסרבינואב ילש ןושארה טנדוטסה םויב יתיאר
טרסה תא אוצמל יתחלצה אלו תויה .(hillarious ארקנש המ) תועמד דע קיחצמ
."המגוד" תא תחקלו ,ןרוא לש רבח ,יש לש הצלמה לע תכלל ונטלחה ,ףסכנה

דחאו "המגוד" לש יאמבהש איה הז בלשב העודי הניא ןיידעש הינוריאה)
(!וב םינקחשה דחאו דבלב םירכומ לש יאמבה םג אוה וב םינקחשה
DOGMA, Prepare Thyself
-ה תטימ לע ונשרפתה .צ"החא תבש םויב ןרקו ןרוא םע דחי יתיאר "המגוד" תא
ונלעפה ,רדחה תא ונכשחה ,םילוקמרה תאו פוט-פלה תא ונשרפ ילש KING SIZE
בתכשל התפתמ טעמכ ינאו ,ריינה לע םיילאדיא םיעמשנ םיאנתה ...גוזימה תא
אל תוחונ-יאמ יתלבס טרסה לש הנושארה תיצחמבש איה תמאה ךא ,רבעה תא
,יתשטעתה ,תוחונת יתיניש ,תוכימש יתרבעה ,תוירכ יתרדס ,יתזז ןמזה לכ .הרורב
ותא תופצל דמחנ יכהש םדאה יתייה אל רוציקב) .יתנטרו יתבשייתה יתבכשנ
..ידמ חנ ..חנ יל תויהל ליחתה הינשה תיצחמב ןרקו ןרוא לש םלזמל .(טרסב
בוקעל ידכ קיפסמ יתיאר .יתיאר אלו יתיאר המגוד תא רוציקב .םנמנל יתלחתהו
םוי טרסה תא האר םגש) ןרוא יפל יכ לבחו ,תונהל ידכ קיפסמ אל ,הלילעה ירחא
.הנהמו קיחצמ טרס הז (ןכ ינפל
Bethany SloaneThe METATRON - Voice of GodLoki and Bartleby
ידי לע ושרוגש (קלפא ןבו ןומיד טמ) םיכאלמ ינש לע תרפסמ "המגוד"ב הלילעה
קוידב םניא המדאה ינפ לע םייחה .ןיסנוקסיוו תנידמל רשיה ןדע ןגמ ,םיהלא
ןגל רוזחל ידכ ךרד לכ אוצמל םיסנמ םיכאלמה ינש ןכלו ,יוצמ ךאלמ לש ומולח
ךרד רבועש ימ לכש תמסרפמ תינרדומ היסנכ - "הצרפ" תאצמנ דחא םוי .ןדעה
רעשב רובעל םיטילחמ םיכאלמה ינש ...ןדע ןגל עיגי אוהו וקחמי ויאטח ,הרעש
הזכ דעצ !הזכ דעצ לש לרוגה תורה תוכלשהה תא ןובשחב םיחקול םניה םא ךא
אל טושפ םיהלאו תויה .העט םיהלאש רמולכ ,םייקתי אל םיהלא רבדש ושורפ
...םייקתהלמ לודחי ולוכ םלועה הרקי הזכ בצמ םא ,תועטל לוכי

אל ,ירעצל .תועשעשמ תויומדב רישעו ינועבצ ,קיחצמ ,םכוחמ וניה טרסה
אל הז עונלוקב) .יתמנמנש ללגב ,טרסהמ האנהה אולמ תא קיפהל יצתחלצה
(...הרוק היה
The heavenly muse SerendipityJay and Silent BobLoki, the exiled angel of death
ותוא תאמ םניה "דבלב םירכומ"ו "המגוד"ש וניליג רבכש ירחא) ךכ רחא שדוח
."דבלב םירכומ" תא ונחקלו ,םילשוריב ואדיו "תישילשה ןזואב" ונרבע (יאמב
ילוא .הנושארה םעפב רשאמ קיחצמ תוחפ טלחהב ךא ,ביבח היהש ,טרסב וניפצ
קיחצמ טרס .ביבסמ להק לש םויקב היולת יכה ותחלצהש רנא'זה הז תוידמוק
תויהל לוכי ךיא ןיבמ אוהש רמאו יתוא עיגרה ןרוא .הרבחב רתוי קיחצמ ברל
קיחצמ טרס היהי הזש יתחטבה יכ תגאדומ יתייה ינא) םעפ קיחצמ היה טרסהש
.(ףוריטב

העברא רבכ השע אוהו 'תימס ןיווק :ארקנ םיטרסה ינש לש יאמבה רוציקב
Dogma(1999), Chasing Amy(1997), Mallrats(1995), Clerks(1994) :םיטרס

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
43.5


בחזרה לדף הראשי   הגיבו על הסרט בפורום

To DOGMA Official WebSite
To DOGMA Official WebSite