המרד יטרס

(תושיגר הלגמ לעי)

םיללצו תודוס
תיבב ונשגרה אל In my fathers den

יבייב רלוד ןוילימ
הטילשב םידברה לכ Million Dollar Baby

תוידדצ םיכרד
.ספסופמ ,קיודמ ,שגרמ Sideways

סייטה
טקפא רטפא The Aviator

אל-םלועל ץרא תא אוצמל
?ידימ ןזואמ Finding Neverland

הנחתה ישנא
ם"אתמל םיאתמ אל The Station Agent

ןיזיפשואה
הכוסל ךרדה לכ םינבשחתמ Ushpizin

לולצ שארב תיחצנ שמש
תונורכזה לע רומשל Eternal Sunshine of the Spotless Mind

הלאמש םלועה ףוס
רבדמב םיכלוה יתפרצ-יאקורמו יטירב-ידוה Turn Left at the End of the World

רודנלפס ןקירמא
ילארשי רדה Walk on Water

םימה לע תכלל
תושגר לש תשק Walk on Water

תרשואמ תודלי יל התיה
הגונ תודלי My Wonderful Childhood

םיגד ירופיס
ןוטרב לש ןיעה ךותל הצצה Big Fish

קתומ התוא יקחש
תואשילק ןיב דוקרל Honey

שדוקה ץראב סמיי'ג תועסמ
הבשחמ ררועמו בוט יוליב James' Journey to Jerusalem

ויקוטב םידובא
ןידע רתוי לולצ רתויש המכ Lost in Translation

ליווגוד
ריהי רוהרה Dogville

וקרד ינוד
םלועה תא ליצמ וקראד ינוד Donnie Darko

ימולש לש םיבכוכה
...אוה הכוזהו Shlomy's Stars

ןבה
םוריע אוה ןבה Le Fils

הנינ לש תונוסאה
ונלש חוורה ,הנינ לש תונוסאה Ninas Tragedies

ןינל תוארתהל
המוח םינוב אל הככ GOOD BYE, LENIN!

ןתיוולה לע בכרל
ףוחה לע עקתנש ןתיוול Whale Rider

ויתס לש ביבא
היכ'צ ץראמ קוחר דוד BABI LETO

תועשה
טדימש רמ לש ותשא The HOURS

טדימש תודוא
ףוצרפב תמאה ABOUT SCHMIDT

לכות םא יתוא סופת
הבוצע עקר תקיסומ Catch Me If You Can

חריה רואל ליימ
היציאוטניאה ןחבמ MOONLIGHT MILE

קותמ 16
?הלאשה תאז ,רזנצל אל וא רזנצל Sweet Sixteen

ליימ 8
םוילווה לע םנימא ,התיכ ברע 8 Mile

תורובש םייפנכ
רבשמ ךירצ רבשממ תאצל ליבשב BROKEN WINGS

הדירפ
רצק ןורכז ילעבל תיטתסא האנה FRIDA

YOSSI & JAGGER
לפרעה ךסמ תא רזפנ אוב יוסי וג'אגר

שר רניד
?תחבושמ תיקלטיא וא םסוא לש הטספ DINNER RUSH

הילא רבד
רבודמלא לש דוקירה HABLE CON ELLA

לוב רטסנומ
?השק ךכ לכ ,תצלפמה ףשנ MONSTAE'S BALL

ןורחאה רצבמה
Inconceivable! THE LAST CASTLE

טראה לש ותריחב
?דובכ רתוי שי ,ימל ימל HART'S WAR

ביירד דנלוהלמ
לוענמ אלל חתפמ Mulholland Dr.

םואבננט תחפשמ
שדחו ןנערמ והשמ The ROYAL TENENBAUMS

ןדעה ןג עבצ
רואה תא יתיאר אל RANG-E KHODA

הנובתה תואלפנ
?יהשלכ תואיצמל רשק שי A Beautiful Mind

ייקס הלינו
.הנשמ אל הז .וינפל ,םדוק הז תא ורמא VANILLA SKY

ילמא
רק םויל םח טרס Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain

תרחואמ הנותח
(יליוושאסוקה תסריג) םירוהה תא שוגפ LATE WEDDING

ימייא רחא ףודרל
רגבתה 'תימס CHASING AMY

תיתוכאלמ היצנגליטניא
brain plasticity A.I. Artificial Intelligence

הליל יוקיש
?רתויב םמעשמה טרסה Merci pour le chocolat

יטויב סונו
'ב גוס זירפ VENUS BEAUTY

לארזי ןיא דיימ
?יצאנב רודכ םישל לוכי דחא לכ MADE IN ISRAEL

'גור ןלומ
ןבצעמו ץצונ ,יזוידנרג םיילגר הברמ MOULIN ROUGE

שיבכע לש היגטרטסא
...לש יפוסניא קמוע La Strategia del ragno

שדחמ ליחתהל
םוטפמיס קר איה הקיסומה CAST AWAY

םולחל םאיווקר
םחרל בורק אצמנ ביבאה REQUIEM FOR A DREAM

םימסרופמ טעמכ
קומע םירדוח םיטקש םימ ALMOST FAMOUS

דלוקוש
ומורפ יעטק לע "יו" CHOCOLAT

תכשונ הבהאה
לימה רטיפ ליבשב אל AMORES PERROSL

תופי תודלי שמח
ץוחבמ לכתסהל The VIRGIN SUICIDES

רטסרופ תא אוצמל
?םינימא ויה םינומהה םאה FINDING FORRESTER

סוטיט
הנומת ףטפט עדומ אלה TITUS

טוילא יליב
םידגבה ןוראב ידוסי שופיח BILLY ELLIOT

ורי'זוקיק
קיחצמו בוצע ,ןיינעמ KIKUJIRO

האלה הז תא ריבעת
אדגו שיב תא יל ריכזמ PAY IT FORWARD

התיבה ךרדה
National Geographic - ה יבהואל Wo de fu qin mu qin

חצנמ ךלהמ
חצנמ אלו ךלהמ אל The LUZHIN DEFENCE

רדסהה
הבישיל אבצ ןיב HA'HESDER

תרקוח תשלובה
? בוט ילארשי טרס ירחא אב המ The Investigation Must Go On

רופיכ
תובשחמה ןיב לפונ KIPPUR

רשגה לע הרענ
גפסש ץעהו ןרואל היצקרטאה לע La FILLE SUR Le PONT

תובונג םישנ ריהמ לכוא
"המניס-םוה" תכרעמ תונקל אל FAST FOOD, FAST WOMEN

ההובג תונמאנ
"ךלהמ" וב שחרתמש טרס HIGH FIDELITY

רוטאידלג
םלועה לש תקרבופמה הירוטסיהב קרפ GLADIATOR

חור בלכ
תואמצעה םויל יאמצע עונלוק GHOST DOG

רוקמה
??? תויפש לש יא לארשי The INSIDER

םיכוב םניא םינב
םיבהוא תוחפ םינב BOYS DON'T CRY

הילונגמ
ןיבמ יאזחה המ MAGNOLIA

הגיגחה
? קימיג הז המגודה FESTEN

הניתממ החיש
! תונעל אל HANGING UP

הערפהב הרענ
לטיפסוה וי בל יא םט ה'ז GIRL, INTERRUPTED

חריה לע שיא
הנתמב םיסיטרכ ונלביק ? הנימאמ תייה MAN ON THE MOON

ילאטוט והשמ
ובהאתת םומיסקמ TOTAL LOVE

ילפיר רמ לש ןורשכה
ןופעונלוקה תנוכמ לש ןורשכה רסוח The TALENTED MR. RIPLEY

רחא םוקמ לכב
עונלוקבמ ץוח םוקמ לכב ANYWHERE BUT HERE

ולסניו לש דובכה
? יתוברת אל הז ןופיטאפ The WINSLOW BOY

טושפ רופיס
ןמאנה ונירבח ,יבצ The STRAIGHT STORY

'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל
"ירמגל הנושמ והשמ הזיא" Being John Malkovich

סמיי'ג יטסר
ןבל רוחשב ריש RUMBLE FISH

תוומב תעגל
קרוי-וינב רוגל םירבוע אל BRINGING OUT THE DEAD

יטויב ןקירמא
םלועב הפי יכה רבדה AMERICAN BEAUTY

ןיגינוא
הבהאבש dbookה ONEGIN

ןקלוו תמוצ
ןרוא לש םינפהו ינד לש הרישה ,לעי לש קחשימה ZOMET VULCAN

המבלאב ףורט
גגופתי הז הדילה דע CRAZY IN ALABAMA

אל לבא "תורצק תונומת"ב ומכ PLAYING BY HEART

םדו רשב תבהא
ינועבצ טרס   CARNE TREMULA

אמא תודוא לכה
ןרק תודוא לכה   TODO SOBRE MI MADRE

הנאי לש םירבחה
?"דופיק קילומש" תא ריכמ והשימ   YANA's FRIENDS

יתימא עשפ
תינעזיגו תיטתפ הקירמא   TRUE CRIME

? יקוק תא חצר ימ
לזמ שיב תייגוע   COOKIE'S FORTUNE

סמדא 'צטפ
ןונש דאמ אל ךא קיחצמ   PATCH ADAMS

סנרולו לאינד קנרפ התרמ
ףוסב חוניק םע טרס   Martha meet Frank, Daniel & Laurence

יטרבלס
הבוט הקיתש לש הכרע לע   Celebrity

תובובה תיבל םיאבה םיכורב
דחא ףא ןיבמ אל דחא ףא   Welcome to the DollHouse

תיחרזא העיבת
ער םעט לש היציאוטניא   A CIVIL ACTION

בהואמ ריפסקייש
הנושאר השיגפב תכלל אל   SHAKESPEARE in LOVE

םודאה וקה
ךורא עבט טרס The THIN RED LINE

םסקה לכ הז    AFULA EXPRESS

הניטסלפ סקרק
היזיוולטלו רצקל CIRCUS PALESTINE

דנלרדנוו הנורחא הנחת
הנורחא הנחת NEXT STOP WONDERLAND

רשוא
רשוא ןיא :תובוטה תורושבה HAPPINESS

ןמורט לש עפומה
וניאש םלועב יתימא שיא The TRUMAN SHOW

יולתה ןגה
םלוע יאלפמ דחא אל HANGING GARDEN

םיפי םייחה
דחוימ טרס La Vita E' Bella

ןייאר יארוט תא ליצהל
תוארל קיספהל השק ,תוארל השק SAVING PRIVATE RYAN

תובבותסמ תותלד
תובבותסמ תותלדב לעיו יבצ Sliding Doors

דרבר'גני'ג
?רתוי בוט עונלוקל הווקת The Gingerbread Man

םילפא תודוס
ידימ לפא שלב TWILIGHT

ילש רבחה לש הנותחה
ואדיוב תחקל MY BEST FRIEND'S WEDDING

קינטיט
לודגב םיעבוט ךכ TITANIC

שיש בוט יכה הז AS GOOD AS IT GETS