12/99

םלועה ףוס

END OF DAYS
END OF DAYS
,עיגמ םלועה ףוס תא תוארל ונכלה ינאו ןרוא יבצ ןנרא
השודג הנמ ,םינומהל תורצנב רועיש ונלבק תאז םוקמב ךא
.םיצוציפה תולוקמ םיינזוא באכו ,םילדגה לכב םיבלצ לש

ואלכמ תאצל ,ןטשה לש שאונה קבאמה לע רפסמ "םלועה ףוס"
תוליפתב היסנכה ישנא םימחלנ ןטשה דגנ .םלועה לע טלתשהלו
,ןייצל רתומל ,םירבדה ינש .חדקאב - רגנצרוושו ,םבבל רהוטבו
ססבתמ הילע הקיתעה האובנה .םיליעי המ עדוי ימ םיארנ אל
םיאטירסתה ידי לע הנמזהב הרפתנש החינמ ינאש האובנ) טרסה
תסינכ ינפל תחא העש ,ףלא לכ ףוסבש איה (דווילוה לש
תורהל הדעויש השאב שוגפל לוכי ןטשה ,שדחה םוינלימה
הרענ ,ןיטסירכ .ואלכמ תאצל ךכו התוא רבעל ,ונב תא תדללו
ומכ) תיגולורטסא הניחבמ דחוימ םויב הדלונ ,האנו הריעצ
."תרחבנה" השאה איהש הרומה למס עובט הפוג לעו ,(ונלוכ
איה הייחב םגו ,רבג תומד היתומולחב התוא תפדור התודלימ
איהש הלודגה תינכתל ללכ תעדומ הניא ןיטסירכ .תויזה תפודר
ידכ) התוא חוצרל םיסנמ תד ישנא רשאכ ךא ,קלח הב הווהמ
...רדסב אל והשמש ןיבהל הליחתמ איה (שממתהל האובנהמ עונמל
תרבחב דבועש רבעשל רטוש ,וחירי תא טרסב םלגמ רגנצרווש
תדובע .ותבו ותשא תא לכשש רחאל ,םירוסי ייח יחו ,החטבא
יאצוי םישגפמ לש הרדיס וינפב תנמזמ תיתרגש אל החטבא
ןיבהל םיסנמ םה דחי .ןיטסירכ לא עיגמ אוה םמויסב רשא ןפוד
,רתוי םיבוט םישנאל ךופהל ,ערב םחלהל ,תויושחרתהה רשפ תא
.2000 גאב תא דורשלו

,ער םלוצמ אוה ,ןימא אל אוה :תויעב הברה שי "םלועה ףוסל"
- ןבומכו ,הנומאל ףיטמו יתד אוה ,יתייעבו ינטשפ ולש רסמה
קאפה לבא ,עיגת 2000 תנשש ירחא ןיטולחל ךחוגמ הארי אוה
הנושב תאזו ,רומוה שוח רסח אוהש אוה ולש חלסנ יתלב יכה
טרסב דחא עטק היה .קחש רגנצרווש םהב םיטרסה תיברממ
לא דבכה רנא'זהמ םיאצוי הבש (תוקד שמח הכרואש הניצס)
לע רקיעבו לכה לע - קחוצ ןטשה ובו ,עשעשמו לילק רנא'ז
הלוח היה ישארה יאטירסתהש החינמ ינא ,דמחנ היה הז .ומצע
הסיפ טרסה לא הבנגתה ךכו םוליצה טסמ רדענ והשימש וא
טרס הז לודגב .וכרוא לכל םש תויהל ךירצ היהש הממ הנטנטק
הז .תוניצרב יתדה שוקשיקה לכ תא תחקל ךל םורגל הסנמש
היה אל ןיידע הז םינהנ ונייה םא .הנהמ אל הז .דבוע אל
.םינהנ ונייה תוחפל לבא תפומ טרסל "םלועה ףוס" תא ךפוה
תונהל לוכיש להק םה ןנראו ,יבצ ,ןרואו ,ונהנ שממ אל
(םינב) .'וכו ,תוירי ,תוכמ ,ןשקאמ

,םילשוריב טרסב תופצל ןווכתמש ימל ,יתרמאש המ תורמל
ובשי ונינפלש הרושב ...תופסונ תוימוק תוגופה תויופצ ,לשמל
םע המלש החיש ולהנש ,תויתד תויאקירמא ,תוריעצ תורענ יתש
ותוא ריזחהל הארנה לככ ,וסינו (טרסה ךלהמב) רגנצרווש
ןה ."םשה" "םשה" וקעצ ןה god רמא אוהש םעפ לכ .הבושתב
.ביבח היה אקוד הז יניעב לבא להקה ידי לע וקתשוה ללכ לרדב
דימ םלועה תא השטנ ונילאמשמ הבשיש ,תונב לש תרחא הרובח
הירלג עיפוה החיתפה תנומתבו תויה - הנרקהה תליחת םע
תויה המכוחב ושע והש תבשוח ינא ...םיבלצ לש המישרמ
קוניל ץלאנ הפוצהש ללכב תיתדה הפיטשהו ,תורצנה תויומכש
.קוח יפ לע תרתומה הנמל רבעמו לעמ טושפ ןה טרסה ךשמהב

לש םירישמ םג בכרומש לוקספ שי טרסלש עיתפמ
וא םירישה תא יתעמש אל .'תוי קינוסו י'גידורפה
תאז לכב םה ילוא לבא) טרסה ךלהמב םהמ םיעטק
.(?םש ויה

הלאשה הדירטה יתוא :םימייוסמ םירוהרהל ונל םרג טרסה
ךחוגמ הארי אוה ירה - 2000 תנש ירחא טרסה לרוג היהי המ
ךחוגמ אוה וישכע רבכש ורמאו יתוא ועיגרה ירבח ,ןיטולחל
יתיא דחי בושחל םישדוח המכ הסנמ רבכש ,יבצל .ןיטולחל
לכש הראה םואתפ התיה ,רטסבליסה ברעל םלוה יוליב לע
!תועמשמ רסחו ישפט ארונ םצעב אוה ךיראתה לש ןיינעה
ARNOLD SCHWARZENEGGER
 (Jericho Cane)
רגנצרווש דלונרא
(ןייק וקיר'ג)
ROBIN TUNNEY
 (Christine York)
ינוט ןיבור
(קרוי ןיטסירק)
GABRIEL BYRNE
 (The Man)
ןרייב לאירבג
("שיא"ה)

תכלל אל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואןנראיבצ
2.532.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo END OF DAYS website
To END OF DAYS website