1/99

הנידמה ביוא

Enemy of the state .ינאו ןרוא ירוא בירי יצחו תוצח ,הילצרה
ינא ,םימדוק םייוליבמ םיישגר תונורכז סומע עונלוקה םרובע
תכרפומ ,הנושארלו ,הנושאר הרושב םיבשוי ונחנא .םלקאתהל הסנמ
(לשמל ,שיש בוט יכה האר)."בוט טרס - הנושאר הרוש" המויסקאה
"If your paranoide it doesn't :יוניכב םג עודיה ,הנידמה ביוא
, mean they aren't rely after you"
(???החילס) "יניצר הז ךירחא תמאב םה םא" תירבעל םוגרתב וא
תצק ףושחיש ביבחו עשעשמ טרסל הווקת שיש ןימאהל יתוא ךילוה
.רומוה הברהו ןשקא תצק סולפ ,םהיתוכלהו םידיאונרפ לע תמאהמ
(בירי רמאש ומכ),םמעשמ אל ,ןשקא טרס קר אוה טרסה רבד לש ותימאל ךא
(ףיסוהל הצור היה יאדוב אוהש יפכ) דחוימב ןיינעמ אל םג חטב לבא
היווחהמ םיטוחס 03:30ב עונלוקהמ ונאצי .ידמ ךורא חוטבש המו
,חמהמ יל הדייאתה טרסה תלילע השעמל .תעשעשמ אלו תקתרמ אלה
(בותכא רבכ ינאש הווקתב),טרסה רופיס תא יל רפסו רזח ןרואש תורמלו
.תודובאה יצחו םייתעשה תא רזחשל יתחלצה אל

On Fire ,NSA "ימואלה ןוחטב"ה ןוגרא ,(הבוט הלחתה) חצרב ליחתמ טרסה
לכ לצא הנזאה/היפצ ירישכמ תנקתה רשפאיש קוח ריבעהל ןיינועמ
,קוחל דגנתמ ,תעד רב (הזכ והשמ וא) סרגנוק רבח ."דושח" םדא
,םלזמ עורל ךא .הנואתכ חצרה תא םייבמו ,ותוא חצור ןוגראה
הפוצ ,רוטנסה עבטוה וב םגאה תא ףוצר ןפואב םלצמה ,עבט רקוח
ורבחל ךכ לע עידוהל רהממ אוה .חצרה השעמב לקתנו תטלקב
טלמנ אוה .ויתובקעב רבכ NSA-ה ךא ,קתוע רוצילו יאנותיעה
,'תימס ליוו תא םישנ ינבלל תונחב שגופ ותסונמ ךלהמבו
ותואמ .ולצא תטלקה תא םש ותעידי ילבמו ,'גלוקב ותיא דמלש
אוצמל חילצמ אלש NSA-ה .רכה אלל םינתשמ 'תימס לש וייח עגר
תא סורהל ידכ בוטה ומש תשפכהל עסמב אצוי ,תטלקה תא ולצא
,םיפדרמ ,ןיינעמ אל ידל ךפוה טרסה עגר ותואמ .ותונימא
יתייה םא וליפא .(!ףואנל אל) יתחפשמ רסומ תצק לבקנו ,םיתותיצ
,ףוסב הרוק המ תרכוז אל ינא ,םכל רפסל הצור
.רדתסמ לכהש החוטב ינא לבא

(תויליבדה ףדוע רתוי יל עירפה) טרסה לש תויליבדרק רסוחה עירפה ךכ לכ אל יל
(תרזחושמ הירוטיסהה יתובר) הנשב המדקוה ןריאב הכפהמהש דאמ בלענ ירוא לבא
.תויליבדרקה יבגל הז זא .הטמל הלעמלמ תיווזב תונומת קר לבקל רשפא ןיולמש ענכתשה אל ביריו
.תושק בזכאמ "רוחשב םירבג" חבושמה טרסהמ הבוטל יל רוכז היהש 'תימס ליוו

Look at that
תכלל אל

1.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo the website
To the website