5/2000

םינומא רומשל

.ןיעל הארנ םוקמ םושב התיה אל איה ,ילש היגרנאה תא יתשפיח רקבה לכ
,"ןורחאה ןמזב אל ...מממ" שואיב יתלאש "?ילש היגרנאה תא ילוא תיאר ,ןרוא"
.ילש הזומה תא יתשפיח םיירהצה לכ "?והשפיא התוא תדבא ילוא ,ןרוא בישה
...שפחל היגרנא ירה יל ןיאו ,התוא יתיאר אל ךרעב םייעובש רבכ .תינדגוב הזומ
ףוסב .רקאס ןגב ינומימ לעיו הילט םע ץורל יתכלה הזומ ילבו היגרנא ילב
,םיילגרה תופכב יל הגדגדו הלצנתה היגרנאה !ורזח ןה ...ש יתיליג הצירה
הזומה .תופוכת ךכ לכ םיתיעל חרבת אל איה ץורל ךישמא םאש יל החיטבהו
יבתכתש יאדכ דאמ זא" ,ברעה יתיא תויהל הנכומ איהש הרמא (וזכש תינדגוב)
יתלוכי ךיא זא ןאכ התיה אל ירה איה ,הפוצח) "רתאל ךלש תובתכה תא רבכ
(?בותכל

KeepingTheFaith
Ben Stiller :רחבמה ???תכלל טרס הזיאל - טילחהל ךירצו לזוא ןמזה .הפיח .ישיש םוי
"םינומא רומשל"ו תיצרא הרוכבב "וגנטל השולש ךירצ"ו "םיאבצה קחשמ"
לש הקתעה הזש הנעטב םיאבצה קחשמל ףקותב הדגנתה ןרק .הרוכב םורטב
ומכ המוד עמשנ אל הז תילגנאבש תורמל) "םיאבצה דייצ" טרסה לש םשה
.הרמ הבזכאכ תולגתהל םילולע םיטרסה תשולש לכ וליאכ עמשנ ילו ,(תירבעב
עדימ הברה יד שי סייב הטאד יבומ טנרטניא-ב !IMDB -ל םיכלוה ?םישוע המ
לש גורדה תא תוארל רשפאו ,רתוי וא תוחפ רצונ םעפ יאש אוהש טרס לכ לע
,םיטרסה תשולש לש גורדה תא ונקדב זא .רתאב עיבצהו טרסה תא הארש ימ
הברה ראשה - ןוכנ רתוי) .ראשה לעמ הברה גרודמ "םינומא רומשל"ש ונאצמו
ינא ,עבטמ ליטהלמ רתוי בוט .ןותעווזמ ונלצנ ילואו ,ונטלחה זא (...תחתמ
.תבשוח
תפתושמ תודלי תרבחב םיבהאתמש ,תודלימ םירבח ,רמוכו בר לע רפסמ טרסה
הקילדמ הרוחבו החילצמ הריירק תשאכ תובר םינש ירחא קרוי-וינל הבשה
:תיסופיטה המגודה אל םהש רבתסמ לבא עגיימ יד עמשנ רמוכו בר .יללכ ןפואב
תיטסירומוהו תינרדומ השיגב םיקיזחמו ,תוילרביל תועד ילעב ,םיריעצ םה
קחושמ רמוכה ,("ירמ לע םיעגתשמ"מ) רליטס ןב קחשמ ברה תא .תדלו םייחל
תובבלה תשבוכו .טרסה תא םייב םגש ("ברק ןודעומ"מ) ןוטרונ דראודא ידי לע
.("גרגו המראד"מ המראד איה אלה) ןמפלא הני'ג איה (הנטק אלה)

Edward Norton
Jenna Elfman תויוצרפתה ינממ טוחסל חילצה טרסה ,הקספהה דע ,טרסה לש ןושארה קלחב
,קחצ רוא בר עונלוק לש יטפמיסה להקה םג .דאמ יתנהנ יללכ ןפואבו קוחצ
לש רוכזיאהש םושמ ,הכובמה שגר תא הריכזמ ינא .הכובמ ךותמ קר אלו
,האנה ילארשיה הפוצל םרוג ללכ ךרדב יאקירמא טרסב םיידוהי םיאשונ
אל ידוהי אל הפוצ ךיא יתבשח טרסה ךלהמב .הנטק אל הכובמב הלוהמ
רמוחה לכ םע ודדומתי ,יקווליממ יסטפ וא המבלאמ בוב ןימ הזיא ,ילארשי
.הדימ התואב אל לבא ,יוציפל תורצנ תצק םג שי ןבומכ ...הזה יתד ידוהיה
יוכיס שי .ףסומ ןיינע קפסמ טרסה םידוהי/םילארשילש יל הארנ הרקמ לכב
רפוס תמאב איה תדל ולש השיגה יכ ,םייתד םישנא זיגרי םג טרסהש
הברהבש םתעדיה :תרחא הרפוא הז הקירמאב יתד תויהל ללכב) .תילרביל
(?תבש םויב הליפתל םתינוכמב םיעסונ ,םייתד ,םישנא ב"הראב תומוקמ

קחשמ גיצה ברק ןודעומב בטיה ותעדל קחשש ןוטרונש ךכמ בזכאתה ןרוא
אוצמל החמש ,םיקומעה םירסמה תבבוח ןרק .םינומא רומשלב ידמ חוטש
,חטב ואדיול .דמחנ תרמוא ינאו .תוחיתפו ,הלבק ,הווחא לש רסמ טרסב
!בוט תוחפ םיארנ םירחאה םידדומתמה םא קר עונלוקבו

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואןרק
3.53

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Keeping The Faith Official WebSite
To Keeping The Faith Official WebSite