11/2000

2000 היזטנפ

Itzhak Perlman and Mickey Mouse היצטרפרטניא גיצמה ינסיד ינפלואל תימדת טרסמ רתוי וניא 2000 היזטנפ
הינופמיסה ןהניב ,תויסאלק תוריצי רפסמל תיתודליו תיחטש ,תילאוזיו
2 'סמ רתנספל וטר'צנוק ,ןיוושרג לש לוחכב הידוספר ,ןבוהטב לש תישימחה
שאה רופיצ ,סנס-ןס לש תויחה לבנרק ,(לידבה לייח רופיס) 'ץיבוקוטסוש לש
.דועו יקסניוורטס תאמ

תורמל ,המצוע תאלמ .המצוע תאלמ הריצי ,ןבוהטב לש תישימחב חתפ טרסה
המכ לש ירלולסה ןופלטהש תורמלו ,היזיוולטב םיציבל תמוסרפב הב םישמתשמש
םיטרצנוקו ,םינוינק ,תוללזמ ינימ לכב תויטמרדב הב לצלצמ םלועב םישנא תובבר
לש בוביג ,הפי אלו ,הלוז יל התארנ תיוולנה היצמינאה .הלק תיסלק הקיסומ לש
.הקיסומל שדח דבור וקינעה אלש תורוצו םיעבצ

Ludwig Van Beethoven's 
Fifth Symphony in C minor, Opus 67, 
featuring abstract art
Real Jukebox ? Winamp ומכ תומוד תונכותו Real Jukebox -ב שיש היצזילאוזיוה תא םיריכמ
המיאתמ היצזילאוזיו םירציימ הקיסומ עטק לכמש ,םידומח שממ םירבד שי
-הש יתבשח טרסה ךלהמב .(השבכה תא תבהוא יכה תישיא ינא ,תוחפו רתוי)
.ינסיד לש םיללוהמה םירוטמינאהמ רתוי הבוט הדובע השוע Real Jukebox
הזה רסוחה תא ריבסהל רשפא ךיא לבא ,ירקמ לכהו המשנ ןיא Jukebox-ל
? םישנא םה םירצויהשכ תועמשמב

ךרואל רבג (היאר ,העימש) םישוחה וספתש המ ןיב רעפהמ יב רצונש טקשה יא
היפצה ךשמהב םגש ךכל תיארחא תמרוצה הלחתההש דאמ ןכתיו ,טרסב היפצה
הממ קחרמ תחקל ךירצ בוט והשמ לע ןגהל ידכ םימעפל .תקחורמ יתייה ילש
תדוכלמב לופל אל רהזהל ,םיברועמ ךופהל אל ,תוריהז רסוחב וב שמתשמש
...דבוא בושח והשמ לבא ,רתוי תונהל ילוא רשפא ,תולפונ תומוחהשכ ...זא יכ

Igor Stravinsky's The Firebird, 
featuring artwork referred to as 
the Mother Nature Suite
Ottorino Respighi's 
The Pines of Rome, 
with CGI-animated whales דחא ףאל - יתוא ולאשת םא לבא ,"החפשמה לכל" טרס ומכ הארנ 2000 היזטנפ
רתוי יתייהשכ יתיארש טרס לש ןורכזה לומ הקימעה וזה השוחתה .החפשמהמ
.תוכיאו תמא וב יתיארש טרס ,"ופורט ןונ ורגלא" אוהו הריעצ

םיפפועמה םינתיוולה לש היצמינאה .בהאו ינממ תרחא םירבדה תא האר ןרוא
ויה וי-ויב םיקחשמש וגנימלפהו ,דחוימב ויניעב תחלצומ התיה 2 'סמ עטקב
,םוכיסל .(עודי וי-וי בבוח אוה ןרוא) תישיאה תויטנוולרה לשב םג םיעשעשמ
...תושעל תנווכתמ ינאש המ הז ,(DVD) ואדיוב ופורט ןונ ורגלא תא וחק
Camille Saint-Saens' 
Carnival of the Animals, 
featuring flamingoes and a yo-yo

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4 ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To FANTASIA 2000 Official WebSite
To FANTASIA 2000 Official WebSite