8/2000

תובונג םישנ ריהמ לכוא

לש םלועל ונתוא סינכהל חילצמש ,ןנערמו ,דחוימ טרס וניה "תובונג םישנ ריהמ לכוא"
הבהא לע ןנובתהל םיפוצל םורגל דחוימב ךא ,שגרל םגו קיחצהל ,וב תולעופה תויומדה
.ללכב תוברתלו ,עונלוקל תינייפוא הניאש טבמ תדוקנמ םישנו םירבג ןיב םיסחי לעו

.35-ה התדלוה םוי תא גוגחל תדמוע טעמ דועש ,קרוי-וינב ןטק רניידב תירצלמ איה הלב
.חמשמ ערואמ הניא הליג יבגל תרוכזתה ,יושנ ןורטאית יאמב םע ןמור תלהנמש ,הלב רובע
אקוד ונורב אלפה הברמלו ,הקיתו הרבח לש ןב ,ונורב תא הל ךדשל הסנמ הלב לש אמא
הריאשהו הידלי תא הבזע ונורב לש רבעשל ותשאש איה הייעבה ,הלב יניעב ןח אצומ
רבד (ןוכנה אוה ךפהה) םידלי תבעתמ הלבש דמול ונורב הנבה יא לשב .ולופיטב םתוא
םירבח ,רומיסו לופ דועסל םיגהונ תדבוע הלב וב רניידב .רשק התיא להנל וילע השקמש
הנמלא ,ילימא תא ריכמ ןותיעב העדומ ךרדו ,הבהא אוצמל טילחמ לופ .םירנויסנפ
ולש תוימיטפואב ףחסנ לופל גלגלמ הלחתהבש רומיס ,השדח הבהא איה ףא תשפחמש
.תינאיגנוי הקיטילנאוכיספב ראות תלעב תיעוצקמ תינפשח ,הדנוב בהאתמו

Anna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as Bella

הריוואהו לודגו חנ וניה עונלוקה .םילשורי ןורטאיתב יבצו ןרוא םע יתיאר טרסה תא
ןיבמ אל אוהש רמאו ביגה ןרוא .םייפכ אחמ להקה ,טרסה םויסב .המיענ התיה םלואב
וזה הלועפב היה יניעב לבא ,ןוכנ הז ."ןאכ יאמבהש וליאכ אל הז" ,םייפכ אוחמל המל
רחאל וראשנש תושגרה תא "קורפל" ומצעל השרה להקה .יתימאו ביבח דאמ והשמ
םיווח ןהב תויצאוטיס ינימ לכב םימעפל תרצונ םירז םישנאל הבריק .וז ךרדב הנרקהה
אצוי התאש ךכב ,וזה הבריקב ךיבמ והשמ שי דימת טעמכ .יביטקלוק ןפואב םירבד
,"העמד" ךרד ךילא םיכייחמ ,םירחא םישנאש תוארלו ,שובכל ךל השקש ךויח םע טרסמ
םוקמב עונלוקל םיכלוה ללכב ונחנא וללגבש רבדה םג תויהל הלוכי וזה הבריקה לבא
(: ףסכ קיפסמ ונל ןיאש ללגבו) ...תיבב ראשהלו "המניס-םוה" תכרעמ תונקל

ומכ הז טרס תוארל ליחתהל .טרסהמ ונינהנ (םייפכ ונאחמ אלש תורמל) ינאו ןרוא יבצ
ךלוה ללכב המו ,והמו והימ םיעדוי ךכ לכ אל הלחתהב ,הנושארה םעפב והשימ שוגפל
,םירבד טעמ אלמ יתגייתסה ליחתה טרסהשכ .טופישב םיעוט םג םימעפ הברהו ,תויהל
הארנ לכה יללכ ןפואבו ,חלצומ אל יל הארנ קחשמה ,םייתימא אל יל ועמשנ םיגולאידה
.ןיטולחל המלענש דע הגגופתה תאזה השוחתה ךישמה טרסהש לככ ,לבא ."ןימא" אל יל
םע הפש התוא תא ,תרחא תצק הרוצב לבא ,רכומ םלוע ותוא תא ךינפב גיצמ בוט טרס
םתוא תא שיגרהל ךל םרוגו ,הנוש טעמ שומישב לבא םילימ רצוא ותואו ריבחת ותוא
חילצמ "תובונג םישנ ריהמ לכוא" .תשח אל ןמזמ רבכש ןווגב לבא םירכומ תושגר
.המלש איהש היפצ תיווח קפסמ אוה ןכלו תאז תושעל

Anna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as Bella

ונורב תא .יאמבה ,קלוק סומע לש תיבה תינקחש איהש ,ןוסמות הנא תקחשמ הלב תא
לכל יל רכומ היהש וגרא רוטקיו קחשמ בושח דאמ אל דיקפתבו ,סיראה ימיי'ג קחשמ
םיטרס רפסמב קחש ןקחש ותואש וניארו IMDB-ה רתאל ונשלג תיבב .טרסה ךרוא
ימ םיקחושמ אל יתעד יפלש טרסב םידיקפתה דחא .דועו "גוד טסוג" ,"ןושיע" םהניב
אל דאמ עמשנ םוגמגה לבא ,רדסב תינקחשה לכה ךסב .תמגמגמ הנוז לש אוה המ עדוי
.טרסה ךרוא לכל יל עירפהש רבד ןימא

תא עיקפמ אוהש ךכב יוצמ םירחא םיטרס תמועל הזה טרסב םינושש םירבדה דחא
,עונלוקב שוגפל םיליגר ונא ותוא 17-40 לש םיאליגה חווטמ תיטנמורה הבהאה
,תולובג ןיאו ,ליג ןיא תוינימלו הבהאל "תובונג םישנ ריהמ לכוא"ב .םייחב םג ילואו
שגרתמש ןקז רבגמ הנוש וניא ,המורעה הלב הארמל שגרתמש הרשע תחא ןב רענ
תוצרל רתומ 70 ליגב םגו םירגובמל ךשמהל לוכי םיריעצ ,הנושאר השיגפ תארקל
.הבהא

Anna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as BellaAnna Thomson as Bella

עיגמש ליפשמו תוחנ בצמ לאכ איה הנקיזל ונלש תוסחיתהה הב תוברתב םייח ונחנא
איה וז תוסחיתהש ןכתי ...םירמגנ שממ םהש ינפל לבא ,םירמגנ םמצע םייחהש ירחא
.השישקה היסולכואה יפלכ תישענש רתויב המויאה תויוכזה תעקפה

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
3.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the list