4/2000

הגיגחה

יתוא לאוש יחא ,עונלוק יאשונב םיחחושמ יחאו ינאש םעפ לכ
("אלפנ טרס ,הנופימ לש וריש") ."95 המגוד" יטרסמ יתיאר רבכ םא
ינאו ןרוא   הנאידו .תונמדזהה העיגה ףוס ףוס םימי רפסמ ינפל
תצק םכל רפסא טרסה לע בותכאש ינפל לבא ..."הגיגח"ל ונאצי
.'95 המגוד לע

dogme 95
ולוכ שחרתמ םוליצה .םייתימא ויהי ומצע רופיסל טרפ ,טרסב לכהש ךכב תלגוד '95 המגוד
ןיא ןכ ומכ ,(םשל ועס ?וטקבמיטב סובוטוא תנחת םלצל םיצור)יתימאה "ןשייקול"ב קר
לש הטוב הרפהל בשחנ םימוליצה םות ירחא לוק-ספ בולישו תיעבטה הרואתה תא תונשל
רשאכ לשמל ,טרסה ידי לע תקדצומ תמאבש וזל טרפ עקר תקיסומ ןיא ,רמולכ .המגודה יקוח
יאמבה לש ומשש רוסיאה םהניב ,םיקוח המכ דוע תללוכ המגודה .טילקת ןגנמ וא רש והשימ
!טרסה לש םיטידרקב עיפוי

המגודה לש ימשרה רתאב רצק רוקיבמו) ?ולאה םישקונה םיקוחה טס ירוחאמ רתתסמ המ
איה הרטמה ,ןוכנ יתנבה םא (דאמ השקונו יניצר ןיינע איה וזה המגודה לכ וליאכ הארנ
הפוצה תא ךילוהל הניא ותרטמו ,םילולעפו םיקימיג ירוחאמ אבחתמ וניאש טרס רוציל
ללכ ךרדבש רחא רבד לכ וא תוינשדח הכירעו םוליצ תוקינכט ,דפקומ בוציע תרזעב ללוש
הרטמב וימורעמל טרסה תא םיטישפמש רמול רשפא .טרס תריציב ינויח ביכרמל בשחנ
.םינקחשה לש יטנתואה קחשמהו רופיסה :"תמאה" תא קר ריאשהל

,םיקימיג ללש ירוחאמ תואבחתמ תונמאה תוריצי ברש ימצעל יתבשח תובר םימעפ
םישל ילבמ םינדקר לש תויזואוטריומ תוקומע םשרתהלו "חפב לופיל" םיטונ םישנאש
ילבמ ,םילולעפ ריתעו ,ןמש ביצקת לעב טרסמ בהלתהל המוד ןפואבו ,היפרוגאירוכל בל
אציש טרס "םימה םלוע" תא המגודל וחק .יתימא והשמ תווחל םהל םרג טרסה םאה קודבל
לשבו (ןמז ותואל דע רתויב לודגה) ביצקתה לשב ונמזב םסרופמ היהו םינש רפסמ ינפל
דורי טרס ולבקו ןלהל וניוצש תוביסהמ עונלוקה יתבל ומרז םינומהה .םימיהדמ וילולעפ
תועפות אוצמל ןתינ הלש המר לכבו ,תונמאה ימוחת לכב .ותוינוציחל טרפ הניחב לכמ
חנש םידיקפתל דמצי ןקחש ,חוטב שח אוה ובש תועונתה םוחתב קובדל הטי ןדקר :תומוד
הרואתב ולש הריציב םיתייעב םיקלח הסכי ("הקפה םירמ"ש רצוי לכ וא) יאמבו ,םלגל ול
,"דבוע אל" והשמש ךכמ להקה תא חיסמ הז .חנ ךכ לכ הז .'וכו תוביהרמ תושובלת ,תממהמ
דחפהש ןכתי .םיקימיג תרסח תונמא תושעל ליבשב הזועת הברה ךירצש איה תמאהו
לכ רשאכ בוט תמאב והשמ תושעל ידכ םירשכומ קיפסמ אל םהש אוה םירצוי לש יזכרמה
.הנניא הרואפתה

תושעל יאמבה תא החירכמ המגודה :ןוכנ לצלצמ המגודה לש ןויערב והשמ ולא תוביסמ
,יומיבב "ליגרת"מ רתוי תווהל הכירצ הניא המגודה לבא .ביבסמה לכ ילב בוט היהיש טרס
יאמבה תא דמללו ,ןתיא דלשו בוט רופיס טרסל תונבל דומלל יאמבל רוזעל ותרטמש
דאמ לבא ,עונלוקל רפס יתבב המגודה תא דמלל ךירצ .ולש םינקחשהמ בטימה תא איצוהל
.המגוד טרסב היפצ לש תקפקפומה היווחהמ לובסל להקל תתל יוצר אל

Ulrich Thomsen as cristian
Henning Moritzen as helge
Thomas Bo Larsen as michael
(ןיוצמ תמאב) ,ןיוצמ היה קחשמה .בוט יד טרס היה הגיגחה  
ירוקמו יזואוטריו שומיש רכינ וליפאו ער אל היה רופיסה  
הנאיד ןרוא לבא .טרסה םלוצ הב תינדיה ואדיוה תמלצמב  
,דעור ,ץפוק - טרסה .היפצהמ ידמל םישתומ ונאצי ינאו  
.ואדיו לש תוכיאבו ,ההכ ,שטשוטמ  
.(םליפל רבעוה ךכ רחאו ואדיוב םלוצ הגיגחה)  

תדלוה םוי דובכל תיתחפשמ תוסנכתה לע רפסמ "הגיגחה"  
הנלהו לאכימ ןאיטסירכ ,וידלי .הגלה ,החפשמה יבא לש 60-ה  
,םירחאה םינמזומה םע דחי ,םינכתשמו הזוחאה לא םיעיגמ  
איה הגיגחה תינכת .םהיבא להנמ ותואו ולדג וב ןולמה תיבב  
.םיזילע תויהלו דוקרל ,רישל ,םימואנ תאשל ,אתווצב דועסל  
ןאיטסירכ לש םתוחא ,הדניל לש התודבאתה תפחרמ עקרב לבא  
םאונ ,רוכבה ,ןאיטסירכ ,ליחתמ סקטה רשאכו .הנלהו לאכימ  
הברמל .החפשמה ייחמ תועזעזמ תודבוע ףשוחש ררמצמ םואנ  
לש שאונה קבאמה וניה טרסה ךשמהו ,תכשמנ הגיגחה אלפה  
ינב לש םהניע תא חוקפלו "הגיגחה" תא קיספהל ןאיטסירכ  
.ותחפשמ  

,רקיעב ןרואלו ,יל וארנש וב םיקלח ויה .ןיינעמ טרס לכה ךסב  
.טרסב תויושחרתהל ןימאהל ונישקתה .תואיצמהמ םישולת דאמ  
שחרתמ טרסה) .תויוברת ןיב םילדבהמ עבונ הזמ קלח ילוא  
,טרסהמ הנהנ דחוימב אל ןרוא .(תידווש רבוד וניהו הידוושב  
,תאז תמועל הנאיד ,תימינפ תודגנתה וב וררוע תויומדהמ קלחו  
יניעב הגיגחה םוכיסל .םהניב יתדנדנתה ינאו ,טרסה תא הבהא  
אולמ תא םישידקמ םא םגש תבשוח ינא לבא בוט יד טרס אוה  
םלוצמש טרס תושעל רשפא ןיידע ,קחשמלו רופיסל בלה תמושת  
שדחמ טילקהל תוחפל וא ,לוקספ וב בלשל רשפא ,יתוכיא ןפואב  
.(המגודה יפל רוסא הז) .םימוליצה ךלהמב בוט ואצי אלש םיעטק  
,תמאב ,בושח יכה ,בושח רופיסה .תומלשב הנימאמ ינא .תעדוי אל  
תעבונש היווחל רבעמ ,הפוצל תישוח היווח קינעהל םג רשפא לבא  
?אל המל ...רחא םוקמל ןוימדה יפנכ לעמ ותוא תחקלו ,ןכותהמ  
Paprika Steen as helene
Birthe Neumann as elsa
Trine Dyrholm as Pia

:המגודה לע םתעדי אלש תודבוע המכ
.גרבנטיו סמותו ,רירט ןופ סראל :המגודה ידסיימ
.תוקד 25 :המגודה תא בותכל םהל חקלש ןמזה ךשמ
הגיגחה :המגודה יקוח תרזעב השענש ןושארה טרסה

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואהנאיד
2.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The Official WebSite

To The Official WebSite
To The Official WebSite