11/99

The FIGHT CLUB

The fight club
Stealing blubber
don't speak and smoke
Jack and Tyler
Two frauds trying to cry
Jack
He doesn't like him self
Marla and Jack
Tyler
Jack and Tyler
Seize the day?
Brad Pete as Tyler
עונלוקל ךרדב ונתוא םיסכמ םינידע םיתיתפ .תגלשומ ךיריצ
תופכ יל תואפוק רבכ האבה הטמיסבו תקרוש חורה תחא הטמיסב
,(םיימוקמה ונידידי) סירובו ,ידא ,( דחפמ אלו) ףאה םגו םיילגרה
לכיה ךות לא םיבאשנ ונחנא עתפלש דע דועצל םיכישממ ינאו ןרקו
הזיא ,הירציוושב עונלוק ."וו לב" עונלוק והז :םימחו ץצונ ראומ
יונבש ,םלואהו ,םיבחרו םיחונ םיבשומה ,ץצונו יקנ לכה !גונעת
יצח "boxes" ןיעמ וליפאו ,עיצי םג ללוכ ,ןבומכ ילמיטפוא עופישב
קחצ ,סמונמו בידא היה להקהש ןייצל ןבומכ ךרוצ ןיא .םיישיא
ןרוקפופו הריב הנק ,תוקד 15 לש הקספהל אצי ,םינוכנה תומוקמב
.הנרקהה ךשמהל בל בוטו חמש ,ןמזב רזחו
(ןח ברב ישיש םוי תועווז האר)

תורמל תאזו ,םוגרת אלל טרסב היפצב הכורכ התיה הידגרט ינימה
דחא וניהש ,טיפ דרב .בטיה תילגנא תורבדמ ןרק םגו ינא םגש
רבד - הפב הירגיס םע ןמזה לכ רבדמ טרסב םיישארה םינקחשה
וא) ונבה תויושחרתההו הלילעה תא .ולש היצקידה תא שבשמש
םילימ יקחשמ תא ונצמחה ברל לבא ,(תבשוח ינא ךכ תוחפל
םג ויה . (םינוכנה תומוקמב קוחצל להקל ומרגש) ,תויונינשהו
רוציקבו ,םיגולאיד יקלח וא םימלש םיגולאיד ונבה אלש םירקמ
תורצמ לידבהל .סאבמ יד היה םוגרת ןיאה לש הזה ןיינעה לכ
ריבעהל ידכ קיפסמ הבוט התיה "תיעונלוקה הפשה" תילגנאה הפשה
בזכאמ אלה קחשמהו ,תומיאתמה תויצאיצוסאהו ,תושוחתה תא
לוכיש ,ןהנימל תויוקד ריבעהל חילצה םיישארה םינקחשה לש
."הפש"ב ודבאש תויהל

FIGHT CLUB

ריכנ טרסה תליחתב .הזופרומטמ ,יוניש לע רבדמ ,the fight club
לבוס ,ב"הראב ריעל ריעמ דדונ ,חוטיב תרבחב ןכוס אוה .ק'ג תא
םיטיהרב ותריד טוהירב ונמז תא הלבמו ,םיפירח הניש ידודנמ
יהוז ,ןושיל .גולטקמ תורישי ןימזמ אוה םתוא םייתרקוי םירזיבאו
ץילממו ,הניש ירודכ ול םושרל ברסמ ולש אפורה ךא ,ושפנ תאשמ
רוקיב ךכו ..."םילבוס תמאב"ש םישנא תוארל תכלל תאז םוקמב ול
וינפב ןמזמ ,םהלש םיכשאה תא "ודבא"ש םירבגל הכימת תצובקב
הליל תנש ק'גל חיטבמ ,יכב לש הרוצב ימוי ןקרופ ,ןורתפה תא
תוצובקב עובשה תומי לכ תא תולבל ליחתמ אוה הרהמ דע ...העוגר
שיא ."םייעמה לש םיטיזרפ"ב הלכו ,ןטרסב לחה םהנימל הכימת
לע יוצמ אוהשו יתימא לבס לבוס וניא ק'גש ותעד לע הלעמ וניא
שגופ אוה רשאכ הליחתמ ק'ג לש היעבה ...יתייפכ רמהמ/יווד שרע
."הזחתמ"כ ומצע שוחל ול תמרוגש ,המוד "ביבחת" תלעב הרוחב

ןפוד אצויו ריעצ רוחב שגופ ק'ג הדובעה םעטמ ויתוסיטמ תחאב
תצצופתמ ק'ג לש ותריד רשאכ .(טיפ "הרורב אל היגה" דרב הז)
ררוגתהל רבוע אוה ,תיתרקויה התלוכת לכ לע ,ירותסימ ןפואב
...ליחתמ לכה םשמ .ריעה הצקב הבוזע הברוחב ולצא

brawling Brad 'bad-pronunciation' Pete

תוטיעבו תוטירס תצק קר ילוא ,שממ אל ינא ?םעפ םתכלה .תוכמ
.(םינב לש תוכמ) .תוכמ שממ אל לבא תונטק ונייהשכ ןרק יתוחא םע
,הווהב קפס םייקש) טרסה לש דרפומהו ילירטסה םלועבש רבתסמ
ץרופו ,יח ,יתימא והשמ ,רכממ והשמ תוכמ תכללב שי (דיתעב קפס
יבחר לכב טשפתמ fight club -ה ,ןזואל הפמ ,טאל טאלו ...תולובג
.ב"הרא

אוה םהילא בל יתמשש םירבדה דחא .ירוקמו ,עיתפמ ,ןיינעמ טרס
.תונורחאה תוקדה 10-ב דחוימב ,םירנא'ז ןיב רבעמ עצבמ טרסהש
,ילאוטקלטניא יניצה רומוהה םוחתב םילבמ ונחנא טרסה בר תא
ןיב תוחתפתמש םיסחיה תוכרעמ ."רחא" והשמב תונידע תועיגנ םע
ונחנא ךכ רחא ...ללכ תורורב אל דע ,תורורב קיפסמ אל תויומדה
ונא ףוסבל .תוסרוק תוכרעמה לכו ,יגולוכיספה םוחתל םיצוח
.דוקרל תאצל ןוצרו ,ךוחיג ררועמש םויס ךות לא םיתחונ
-ב זיסקיפה ללגב הז דוקרלה
"When your feet in the air and your head on a cloud"
תויהל לוכי ,בוש .המל יתנבה אל םגו םיהדמ .ופוס דעו ותליחתמ
...םירבד ינימ לכ יתספספש

,םהילע םיבשוחש ,םיעקושש םיטרסה גוסמ הז "The fight club"
דימ יל המדנ היהש הממ םכח רתוי הברה הארנ אוה םויכ ילו
רבעמלש יתנבהש ירחא ,םירנא'זה לש ןיינעה לשמל .היפצה רחאל
לבא ,התנתשה ךכל ילש תוסחייתהה ,הביס שי םירנא'זה ןיב
ינא המ גשומ םוש יל ןיאו .יבויח יל הארנ אל ללכב הז הלחתהב
יאדכ קרש רמואש המ - בוש ותוא הארא םא טרסה לע בושחא
!תפסונ םעפ וב הפצאש
תכלל

ינמז גורד
3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
סירובידאןרק
?3.53


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To The FIGHT CLUB website
To The FIGHT CLUB website
Edward Norton as Narrator


Edward Norton
Cast overview:
Brad Pitt as Tyler Durden
Edward Norton as Narrator
Helena Bonham Carter as Marla Singer
Meat Loaf as Robert Paulson
Jared Leto as Angel Face
Zach Grenier as Boss
Eion Bailey as Ricky
Ezra Buzzington as Technician #2
Richmond Arquette as Doctor
Joel Bissonnette as Goateed Man
Paul Dillon as Irvin
Peter Iacangelo as Lou
Joon B. Kim as Raymond K. Hessel
Edward Kowalczyk as Waiter
Kevin Scott Mack as Passenger on crashing plane
George Maguire as Testicular cancer support group leader
Holt McCallany as Mechanic
Evan Mirand as Evan
Rachel Singer as Chloe
Matt Winston as Priest

Just as the credits are about to start, a 1-frame-shot of a male penis flashes over the screen. In the same way as Tyler Durden did in the movie theatre.
Brad Pitt as Tyler Durden


Brad Pitt is 'Tyler Durden'
הרזח