9/2000

רשגה לע הרענ

.םימל תצפוק איהש ינפל עגר היפהפיה לדא איה רשגה לע הרענ
ותיא התוא חקולו התוא ליצמש יעוצקמ םיניכס קרוז אוה רובאג
הזומהו לזמה איהו הפוג ביבס םיניכס קרוז אוה .תועפוה בוביסל
.םיברקתמו םיקדהתמ םהניב םיסחיה תוומה תנכס ךותמ .ולש

עיפומש יומידה ,תרחא תיוזמ השאו רבג ןיב םיסחי גיצמ טרסה
םא ךא ,ךרע ןיא דרפנב קלח לכל ,עורק רטש לש אוה טרסב
עורקה רטשה ומכ .ךרע רטשל שי ,דחי ויקלח ינש תא םירבחמ
לזמהו .ףרוטמ לזמ דילוהל לוכי ןוכנה שגפמה ,השאו רבג ןיב םג
םהלש תלוכיב ,םיכרדב ,וניזקב ,םתוא אצומ ןכא ףרוטמה
...וזמ הז םיקוחר םה רשאכ םג וז תא הז עומשל
Gabor and Adele
Vanessa Paradis as Adele ,"הנבל הנותח") סידרפ הסנו תקחשמ השאה תא
.בטיה תקחשמ םגו המיסקמ איהו ("יסקט הל ו'ז"
"ףרוחב בל"ב קחשש ,יטוא לאינד קחשמ רבגה תא
ןאכ םג ,בוהאל לוכי אלש תורונכה הנוב תא
ןקחש אוהש תבשוח ינאו ,תניינעמ ולש תומדה
.דאמ בוט
Daniel Auteuil as Gabor
GIRL on the WHEEL אל ךא םלואב ויה הנאידו דדוע ,ןרוא םע דחי טרסל יתרחא
ןתוד םגש וניליג רמגנ טרסהש ירחאו ,הלפאב םתוא ונאצמ
"וטספ" ילע הביבחה הדעסמל ונלוכ ונכלה זא .טרסב ופצ לעיו
ןווגמ ידמ רתוי טירפת הב ןיא .ןאחה ןורטאיתב תאצמנש
םע גד) רבדה ותוא תא םש הנימזמ דימת ינאש איה תמאהו
רשפא) הבוט הקיטסוקא ,המיענ הריוא םש שי לבא (א"פת
לע דיגהל המ ידמ רתוי ונל היה אל .בידא תורישו (רבדל
הארנ אל לבא הרזח ,"דחוימ" הלמה .ונרמא אל זא ,טרסה
.דחוימ םתוח ונילע ריתוה טרסהש

התווה וכרוא לכל טרסה תא הוולמש םיניכסה תקירז
םע ףסוא ול שי) םיניכס בבוחש ןרואל תדחוימ היצקרטא
גפסש הניגב דחא ץעו (םלועה יבחר לכמ םיניכס 30 תוחפל
.םינש ךשמב ולש םיניכסה תוקירז תא

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןתוד .פ לעי דדוע הנאיד
3.53.53.52.53.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GIRL on the BRIDGE Official WebSite
To GIRL on the BRIDGE Official WebSite