7/2001

יסטנפ לנייפ

תוגצהב קר גיצמ "יסטנפ לנייפ"ש תולגל ונעתפוה ינאו ןרוא לומתא
אל יכ רזומ הזו .19:30-ב איה ולש תרחואמ יכה הגצההו תוימוי
ןכלו תבשחוממ הקיפרגב יושע םנמא טרסה .םידליל טרסב רבודמ
היצמינאש ונדמל ןמזמ רבכ לבא היצמינא יטרס לש הירוגטקל סנכנ
קר םניה "סטנא"ו "םילוגנרתה דרמ" ,"קרש" .םידליל קר אל הז
וספת אל ץראב םיטרסה יציפמש הארנכ .ךכל תורופס תואמגוד
הקיפרגה יטרס לש "שודקה עיבג"ה ,רחא והשמ וניה "יסטנפ לנייפ"ש
שארב תבבותסמה הדעסמה ,ובמרקבש טיווקסיבה ,תבשחוממה
להק ךושמלו ןיינעל לוכיש דאמ בוט והשמ רוציקב ,ןאלב-ןומה
וניהו היה תבשחוממה הקיפרגה לש רתויב לודגה רגתאה .ןווגמ
םינקחשש ומכ תויתימא .תויתימא ואריש םדא תויומד רוציל ןיידע
םושש והשמ תושעל חילצמ יסטנפ לנייפ .םייתימא םה םימלוצמ
ול םורגלו ,םיעגר המכל הפוצה תא לבלבל :חילצה אל וינפל טרס
רופסניא תריצי תומדב וא םדו רשב ןקחשב רבודמ םאה תוהתל
.םיכבוסמ םיבישחת
Dr. Aki Ross

ץראה רודכמ םיקלח רשאכ ,(2065) דיתעב םש יא תמקוממ טרסה תלילע
םירזיח וא תוחור ןיעמ ,'םימוטנפ' ידי לע ודמשוה וב םדאה ינב תיברמו
.םהילא וחור תאו םדאה תא םיבאושו םינוש םילדגב םיאבש ,םיינלטק
הניחבמ םימוטנפה לש העפותה תא רוקחל םיסנמ דיס ר"דו סור יקא ר"ד
ץראה בכוכ ינפ תא סורהי אלש הנעמ הל אוצמלו תילקיזיפ תיגולויב
ללחהמ םימוטנפה ועיגה ותיא רואטמה תביל ךות לא תיביסמ הצצפה ומכ)
דמועה ןייה לרנגו ,קחוד ןמזה ,םייח תנכסב תאצמנ המצע יקא .(ןוציחה
וניא אוה .לעופה לא יפוסה ןורתפה תאצוה תארקל לעופ ,אבצה שארב
.הז ןורתפבש תונכסהמ םלעתמ וא עדוי

ךסמה .הייפצה יאנתל הרושק התיה טרסהמ ילשו ןרוא לש הדיחיה הבזכאה
,ךסמה לע הנומתה תא זכרמל חילצה אוהש דע ןמז חקל ןירקמל ,ןטק היה
ןיא .ןרואל רקיעב עירפהש רבד דער ןרקמה טרסה ךלהמב ןכמ רחאל םגו
טרסב ןיאש אל הז .תיתוכיא דנואס תכרעמו לודג ךסמל טרס והזש קפס
יפויהו ,המיהדמה הקיפרגה לבא (הבוטל יתעתפוה אקווד הז הרקמב) הלילע
.לודג ךסמ לע רתויב הבוטה הרוצב הווחי תויומדה לשו םלועה לש

יפוסוליפ-יטסימ רופיס ,תינדיתע היזטנפ ,ינוידב עדמ ןיב בלשל חילצמ טרסה
רשאכ תאז לכו תורבחו הבהא לע רופיסו ,(הנהמ לבא ,דחוימב קומע אל)
םיבבדמה ןיבמ .טרסב תוקחשמ יפרג בישחת קפס םדו רשב קפס תויומד
? ימשוב וא ימסוב) ימסוב ביטס תא שי טרסב תויומדה לש םימסרופמה
המישמה תווצמ םילייחה דחא ,לינ תא בבדמש (!קוספי רבכ והשימש
בוהאהו ןטפקה ,יירג תא .טרסה לש "תימוקה הגופהה" תא הווהמש דחוימה
אוה דיס ר"ד , סמאהר גניו אוה ןאיר למס ,ןיוודלוב קלא בבדמ יקא לש
רפסמ םגו ,ןלומ תא םג הבבדש הנ-גנימ תבבדמ יקא תא .דנלרתאס דלנוד
.(טאבמוק לטרומ) בשחמ יקחשמ

טרסה לש הרוביגה איה הנידעהו המכחה השוחנה הפיה יקאש קפס ןיא
יל הריכזה דאמ םג איה .תוארל רשפאש יפכ יניעב ןח האצמ שממ איהו
יתינהנ יללכ ןפואב .רחא רופיס רבכ הז לבא ,םינפב ילש תיסובה תא
,הפי ,קתרמ טרס יתלבקו תודחוימ תויפיצ ילב וילא יתעגה ,טרסהמ דאמ
.יטסטנפו

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To FINAL FANTASY Official WebSite
To FINAL FANTASY Official WebSite
Hironobu Sakaguchi Fainal Fantasy
...זא הבתכב םיקניל לע וישכע דע םתצחל אל םא
םיבבדמהו תויומדה לש םינפה       יניקבב יקא
Fainal Fantasy
Motion Capture Motion Capture