5/2000

חור בלכ

יעיברו ינש םוי לכו .רקאס ןגב ינומימ לעיו הילט םע הצר ינא יעיברו ינש םוי לכ
עברא .תושגפנ ילש הזומהו ילש היגרנאה ינא ןהבש ךרעב םייתעש שי הצירה ירחא
והז זא ...םעפ ידמ ןהב שוגפל דמחנ טלחהב הז לבא ילאדיא אל הז עובשב תועש
וטרס (ghost dog) "חור בלכ" לע בותכא ינא ורמגי םייתעשהש ינפל רהמ רהמ
.("הליל תינומ" ,"קוחה יפדרנ") שומר'ג םי'ג לש שדחה

רבעש תואמצעה םויב .ביבא לתב גג תביסמב ונייה רבעש-רבעש תואמצעה םויב
:ונטלחה הנשה .םייניעב ביהרמ ןיקוקיז עפומו םינפב יירפס ונפטחו ריעב ונלייט
םורטל ונכלה זא (תוביסמל חור בצמב אלו הלוח הז המ יתייהש םג המ) no more
.םיחמשו םיצורמ ונייהו קטמניסב הרוכבטרס הז .בוצע דאמ לבא קיחצמ יריטס לבא יניצר .הקיטאופ וניה חור בלכ
.ונרמגו גנבז ןונגיסב טרס אל הז .טרסה רחאל םיבר םימי ררועתמ וב רוהרההש
בוש האראש יוכיס הברה ןיאשכ וישכע אקודו עובש רבכ לחלחמ טרסה ילצא
.רתוי בוט ותוא טולקלו וב תופצל הנכומ ינאש תבשוח ינא טרסה תא

ךרדב רחבו ,קרוי-וינב ודבל רגש ישוכ רבג ,"Ghost Dog" לע רפסמ חור בלכ
תא ליצה יקלטיא אצוממ היפאמ שיא ,יאול ,ןכ ינפל םינש .יארומס לש םייח
"םילכה אשונ"כו .ולש "םילכה אשונ"כ ,ותעידי אלל ,שמשמ אוה זאמו ,וייח
היפאמה ישאר השעמל .היפאמה םעטמ גרוהל איצומכ שמשמ "חור בלכ" ולש
.וב ושגפ אל םלועמ, יאולל טרפו תויה "ישוכ" םיקיסעמ םהש םיעדוי םניא
תחא תובקעב .ותיב גגב לדגמ אוה ןתוא ,ראוד ינוי ךרד תישענ ותיא תרושקתה
היפאמה (םיקלטיאה תמשאב) ןנכותמכ קוידב הלהנתה אלש לוסיחה תולועפמ
."חור בלכ" ירחא ףודרל תרחוב

תיקלטיאה היפאמה םע ,boys in the hood-ה לש קרוי-וינ תא שיגפמ טרסה
םישיגרמש ילב .יארומסה ייח לש תינפי היפוסוליפ םע ןהיתש תאו ,תיתרוסמה
אוהש ןמזב תאז ,קמועל לבא תונידעב בלל תעגל חילצמ טרסה ,הלחתההמ הז תא
ףנרק ומכ) תאצויה "הנקז" תוברתכ תידורפ הרוצב "היפאמה" תא דחא דצמ גיצמ
םא םגש רתוי דע הקיתע ,תיטנגלא תוברת דגנכ (ףקות אוה המ האור אלש םשוגמ
"חור בלכ" ומכ תונוש תויוברת ןיב םייבויח םישגפמ ינש דצמו .דיספת ,חצנת
ןיבמ ןיידעו ינשה לש ותפש תא ןיבמ אל דחא ףאשכ ,יתפרצה הדילגה רכומו
.דיגהל ול שיש תא קייודמב

חצור קחשל לכויש ןימאהל השקתה ןרוא .רקטיוו טסרופ קחשמ Ghost Dog תא
םינפ לעב םשוגמו ןמשכ ולצא ספתנ רקטיוו טסרופו תויה יטנגלאו ליעי ריכש
תוששחה .ריכש חצורמ תשרדנה תוישיאה תא רדשל ולכוי אלש תובוצעו תויביאנ
.םייוצרה םירבדה תא קוידב רדישש הלועמ קחשמ שיגה טסרופ ,ודבתנ

יארומסכ הקדל עיפומש RZA י"ע) .פאר-פוה-פיה לש ירוקמ לוקספב ןייטצמ טרסה
.דאמ הקיסומהמ יתינהנ טרסה ךשמהב לבא לגרתהל הפיט יל חקל (האווסה ידגיבב
ינא .ןויער ,השגרה ,והשמ לש חור וכרד תרבועו תיטתסא היווח אוה טרסה ללכב
םדאש ןויערה הז טרסהמ ילצא ראשנש המ לבא רסמה המו ןויערה המ החוטב אל
יפל תושעל "בייוחמ" אוהש המ קויד רתיל וא ,וב ןימאמ אוהש המ תושעל ךירצ
...יל המדנ ,םויכ לבוקמ דאמש ןויער אל הז .ותנומא

יתלוכי אל טרסה ךלהמבש ,ןרואו ,דאמ וניהנ טרסב ונתיא ופצש דעלאו הילט
תולגל יתחמשו ,ותוא בהא שממ ,אל שממ וא טרסה תא בהאי שממ םא שחנל
.אל אוה המו יל השוע אוה המ טרס לכ יבגל החוטב אל ינא םימעפל .תאז
...ןורכזב ראשנ המ םיאורש דע םימי המכ חקול םימעפלו
.תבהוא ינא ראשנש המו

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדעלאהילט
4.54.55

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GHOST DOG Official WebSite
To GHOST DOG Official WebSite