1/2002

תופרי'ג

תונטק םיינזוא םע ,םיאלט םע תורמונמ ,תוהובג ,תודחוימ תויח ןה תופרי'ג
תוצור אל ןה .םילע תוכחלמו ,םיננעב שארה םע תויח תופרי'ג .תודומחו
האור ףרי'גה ...םדוק לכה עדוי ףרי'גה ,ןפג ןתנוי יפלו ,דחא ףאל ער תושעל
הניה "תופרי'ג" "...םשג הפ דרי םייעובש דוע ה'רבח" :רמואו םיקחרמב ןנע
הלמה ונלש תימואלה העדותבו תויה ,ילארשי טרס לש םשל תנייוצמ הריחב
אל םג איה ,הפרי'ג ,וזה הלמהש בל ומישו .תויבויח תובשחמ תררועמ הפרי'ג
יחצ .וזכ הקיחצמ הלמל התוא ךפוהש המ ,'ג-ה תא ונל ןיא יכ תירבעב שממ
תונייטצהב) תירבעה הטיסרבינואב םיבשחמו הקיטמתמל גוחה רגוב ,דארג
וטרס אוה תופריג) יאמב םג וישכעו ,(לארזיא ןיא דיימ) רשכומ ןקחש ,(הרתי
ררועמו בינגמ ,דומח :הפרי'ג םאות קוויש-םוסרפ עסמ טרסל הנב ,(ןושארה
חציפ ןרואש רחאלו ,םיסרפ אשונ ןודיח היה טרסה רתאב ...םייבויח תושגר
,טרסה לש הצלוח ,םניח 1+1 סיטרכ ,הפרי'ג לש תזורחמ ראודב ונלבק ,ותוא
.תויבויח תויגרנאב תואלמו ,דיב תוזורא ,הפי תופוטע ויה תונתמה .טנגמו
.בזכאמ ירובע היה ומצע טרסה ,תויבויחה תויגרנאה תורמל ךא
לג'ירף יש צוואר ארוך

ג'ירפות
טינקרבל
דפנה ואבנר
מיטל דוהן
אפרת
ליאת גליק
אביגייל
להקהש םיטרס ללכ ךרדב םניה ונייח לע עיפשמ הרקמה וב ןפואה לע םיטרס
קר אוה ונלש םויקהש השוחתה תא םידדחמ ולאכ םיטרס .םג ינאו ,בהוא
תומלוע ףוסניאש שוחל ונל םימרוג םה .תובר ךותמ תחא תורשפא לש שומימ
,םימעפל .ונלש םויקה לש רצה םלועה תא םיביחרמ ךכבו ,עגר לכב םימולג
ךותמ ומכ" אוה תויושחרתה לש ףצר וליאכ םישח ונאש ונל הרוק ,םייחב
יתלב ןניאש תויושחרתה םיגיצמ ,ישאר רוביג אוה הרקמה םהב םיטרס ."טרס
לכי הז"ש השוחתה תא תוררועמ ןהו (תוריבס דאמ אל יכ םא) תוירשפא
לבא .הובגו ךומנ ,הזרו ןמש ומכ םיכפה םה לרוגו הרקמ ."יל םג תורקל
תמרב ,םדאל ןיא ךכ וא ךכ .לודג דאמ וניא לרוגל הרקמ ןיב לדבה ילוא
םה םייחה םא ןיב .םירבדה ךלהמ לע הטילש ,ןנובתמ אוה הכרד "ורקימ"ה
ברו םוצע חול לע קחשמ ילכ אוה םדא ,תנווכמ די שיש וא ,םירקמ לש ףסוא
.הרקמב אלו ,ונכלה ינאו ןרוא ,תופרי'גל .הבשחמב וליכהל השקש ,םידמימ
.ורקימה תמרב אל תוחפל

ןתשולש .ביבא לתב תוריד תיב ותואב תויחש תורוחב שולש לע רפסמ טרסה
רדחב "םולש םולש"ל רבעמ הינשה תא תחא תוריכמ אלש ,תוריעצ ,תוקוור
תולח (תויהל לוכי רחא ברע לכש ומכ ילרוג) דחא ילרוג ברעב .תוגרדמה
םוקמב טרס ימוליצל העיגמ (לברקניט) ליגיבאש ךכל תומרוגש תויועט רפסמ
םע תאצל היה רומאש ןידה ךרוע םע טיידל תאצוי (קילג תאיל) הנפד ,הנפד
םע בזע הלש טיידהש הלגמש ,(ןהוד לטימ) תרפא וליאו ,טייד דניילבל תרפא
םיליחתמ םיניינעה ןאכמו ,הדדובו תכדכודמ ,ביבא לתב טטושל תאצוי תרחא
תצק םגו ,תורבח ,תיטנמור היישרפ ,חצר תלילעב קסוע טרסה .ךבתסהל
םינבומ םירשקה לכ אלו ,םייופצ אל םירשק םירצונ תויומדה ןיב .תונמא
"הפוצה" וב יסאלק טרס והז .םיפוצל םינבומ םהש הדימ התואב תויומדל
תומד ,תרפא תא טרסב התיה אלמלא ,ןוכנ היה הזו .תויומדה לכמ רתוי עדוי
.תורחאה תויומדלו םיפוצל ,הדיחו דוס הלוכש

הידמב שמתשמ וניא טרסהש אוה "תופרי'ג"ב יל עירפה יכהש רבדה
דנואסה ,םיסגו םירעוכמ יל וארנ םיבר םימוליצ .תחלצומ הרוצב תיעונלוקה
,תינרדוח התיה איה ףא המצע הקיסומהו ,הביס אלל םכחתמ היה טרסה לש
ידיל אב םכחתמה דנואסה .ללכב טרסה םע הבלתשה אלו ,ברל תרתוימ
תלעותה רסוח תא .םימומעו םידהדהמל רובידה תולוק תכיפהב ,לשמל ,יוטיב
יתנבה ,(סדרפה תנצס) םייוסמ עגרב רשאכ דחוימב יתשגרה הקיסומה לש
ינאשכ .הטלתשה הקיסומה ,הז םוקמבו ,טקש הז וילא ןנחתמ טרסהש המש
ינא ךכמ תוחפ אל ךא ,חלצומ היהי ולש רופיסהש הפצמ ינא טרסל תכלוה
התיה "תוסג"ה ,ירעצל .ןכ םג חלצומ היהי ילא רבעומ אוה וב ןפואהש הפצמ
תויומדה לש טסקטהמ םיקלחב םג אלא ,דנואסבו תוזחב קר אל היוצמ
לע הרקש המ יכ "!תמאב ונ" :יתרמאו יתבשיש םיעטק ויה .ןתוגהנתהבו
םיפוטילב תמחנמ ליגיבא הב הניצס התיה .סגו דודר ,"ןוכנ אל" היה ךסמה
המל לבא ,אלפנ רבד הז תורבח ,בוט רבד הז תורבח .הייכובה הנפד תא
הפוצ ינא וליאכ שוחל יל םרג הז ?םימורפ ויה הנפד לש הצלוחב םירותפכה
תורוחב יתש לע (?םיבר םירבגו) םיבר םיאמבל שיש תינימה היזטנפב (בוש)
."דחיב"

קיפסמ היה אל אוהש התיה ,תוחפ אל תיזכרמ ,טרסה לש תפסונ הערגמ
טרסל שיש תבשוח ינא ,תאז םע דחי .ותוא תוארל ףכ שממ היה אלו ,"דמחנ"
.טרסה לע רחא רוא ךפושו ,בזכאמ וניא ףוסבש "טסיווט"הו ,ןיינעמ טירסת
ףאו ,תממעתשמ ימצע תא יתאצמ אל ,רצק וניא טרסהש תורמל ,ןכ ומכ
לש קחשמה לע העד שבגל יתישקתה .קיפסמ אל קר ,טרסהמ יתינהנ
ףא לעש הנקסמל יתעגה ,אשונב ןרוא םע ןויד ירחא קרו ,טרסב םינקחשה
דחוימב ,התומד לש יקחשמה לאיצנטופה תא תשמממ אל ןהוד לטימ ,היפוי
דוסהו הדיחה תא הווהמש תומדכ ."ךסמ ןמז" הברה הל שיש הדבועה רואל
.תושגר רתוי ,תוהדזה רתוי ,תונרקס רתוי ררועתש הפצמ יתייה ,טרסה לש
אל ,טרסב תיזכרמה תירבגה תומדה תא הווהמש ,רטקלס הכימ ,המוד ןפואב
תומד ראשנו ,המלידב יוצמ אוהש השוחתה תא הפוצה לצא ררועל חילצמ
תויומד תמלגמש ,לברקניטו ,ליגרכ ,בטיה הקחיש קילג תאיל .ירמגל החוטש
אל ינא לבא ,הדעוי ול דיקפתל המיאתה טלחהב ,גוס ותואמ ברל ,תוישנ
,דייז לג .("רדסהה"מ תוחפ הברה) םישרמ קחשמ הניגפה איהש תבשוח
יסורס קירטפ עשופה לש תומדה תא ידמ רתוי יל ריכזה ,רטוש םלגש תורמל
(!דיחפמ) הז תא יתבהא אלו ,יכרות סראממ

דצב יתוא רצע רטושו ,םח סקרוב תונקל תיתחתה ריעל ונעסנ טרסה ירחא
ינאש תונכב יתידוה ,יתוא רצע עודמ גשומ יל שי םא יתוא לאששכ .שיבכה
ינאשכ (סנפב) וב טועבל יתאציו ,םיפורש ילש םיסנפהמ דחאש תבשוח
הרהזא יווילב יתוא ררחש בוטה רטושה ."דבוע הז םימעפל"ש תרמוא
יתצוושהו יתעסנ הזילעו תרשואמ .םדקהב הייעבב לפטל המח הצלמהו
,המידק רטמ 500 ,זאו ,תמאה תא רמול יאדכ דימתש ךכ לע ןרוא ינפב
בהא אל אוהו ,דמחנ אל ללכב היה הזה רטושה ...הרטשמ סנפ ול חילבה
םג אוהו ,ונתוא םירצוע בושש ךכמ םיעשעושמ ונייה ינאו ןרואש הז תא
תדיינ תדמוע ,שממ שיבכ ותוא לע ,וינפל רטמ 500-ש ןיבה שממ אל
,ח"וד יתפטח זא .(והשמ והשמ ,הרטשמה לש תוליעיה) תרחא הרטשמ
והשימשכ םא ההות ינא וישכע .ףדנתה בוטה יחור בצמ לכו ,תופיזנו םימויא
:רמאיו ומצעל ךייחי אל אוה הז תא ארקי "תופרי'ג" לש הקפהה תווצמ
אללו ,"תופרי'ג" טרסהמ תונהל ץלמומו רשפא :ריהבא ךכ םשל ."הל עיגמ"
תכלוה יתייה ,שדחמ ייח תא תויחל תורשפא יל התיה םא םג ,קפס םוש
...תינוכמב סנפה תא םדוק תנקתמ יתייה ילוא לבא ,ברעב ישיש םויב תופרי'גל
Giraf kiss

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
לאתר הרשמי של הסרט ג'ירפות
תופרי'ג טרסה לש ימשרה רתאל