3/2000

הערפהב הרענאלש תורמל ,"הערפהב הרענ" לש הרוכב םורטה תנרקהל םיסיטרכ ונחקל
יתטלחה יטירקה םויב .טרסה תא תוארל ח"היבמ תאצל לכואש החוטב יתייה
הלועפ ףותיש ...רתאה יפלכ יתובוח תא אלמלו ,תועש רפסמל ברעב "קומחל"
השולש ירחא םואתפ .ירשפאל ןיינעה תא ךפה תויחאהו םיחאה תווצ דצמ
םלועה לא יתאצי רחא םלועלו רחא ןמזל םיכייש וליאכ םיארנש ,םימי
ונתנש ילש םילגרתמה דחא תא שוגפאש היה ילש לודג יכה דחפה .ליגרה
טרסב ינא םואתפ המ ריבסהל ליחתהל ךרטצאו תולטמ ינימ לכב היחד יל
...םילוחה תיבב םוקמב

החירב" ,"תופורת" ,"לופיט" ,"זופשיא" ומכ םילימ ורזח טרסב עיתפמ ןפואב
...ןמז ותואב דחוימב תויטנוולר יל וארנש םילימ - 'וכו "זופשיאמ

18 תבכ הרענ התויהבש ,ןסייק הנזוס לש יתימאה הרופיס לע ססובמ טרסה
םילוח תיבב ,(הירוה לש לטובמ אל ץחל תחת ךא) ,התמכסהב הזפשאתה
תא האור איה :"תעגושמ" לש "תיסאלק"ה המגודה הניא הנזוס .שפנ תולוחל
אוצמל החילצמ הניא איה ךא ,םייטסרטנוק םינווגבו ,תודח ,תוריהבב םלועה
תליחתב םילחש םייונישהו ,הליבגמו תינעבות הרבחה .וב בלתשהל ךרדה תא
תיבב .הללמואו הדובא שוחל הל םימרוגו הנזוס תא םילבלבמ '60-ה תונש
,רקשל התייטנ לשב הזפשואש הרענ ,תונב לש ףסוא תשגופ איה םילוחה
,םילשלשמלו יולצ ףוע ,היבא תבהאל הרוכמש הרענ ,תוזרל הסנמש תיסקרונא
הלש חכהו םסקה תרזעב החילצמש "ןופצמ"ו "רסומ" תרסח הרענ הסיל תאו
.תורחאה תונבה תא ןרמתל

תוטישו ,םיירזכא ,םיארנ םילהונה ,םייאמו דיחפמ הארנ לכה הליחתב
הליחתמו תורחאה תונבה םע תרבחתמ הנזוס ןמזה םע ךא ,תוירברב לופיטה
הזש הל הריבסמ הריכבה תיגולוכיספה הב תניינעמ הניצס שי .תונתשהל
"השידא" איהש וא "תעדוי הניא" איהש רמוא אל "תיטנלוויבמא" איהש
ןיב הקומע תוטבלתהו ,םידגונמו םיזע תונוצר הב םימייקש ךפיהל אלא
תוראשהבו "תויפש יא"ב הריחב תמועל ,םלועה לא הרזחו ,םייחב הריחבה
...םילוחה תיבב

תאצוה ןעמל הלעפ םינש ךרואלש ,רדייר הנוניו תקחשמ ןסייק הנזוס תא
הנוצרמ הזפשאתה 18 תב התויהבש ,רדייר הנוניו .לעופל טרסה טקייורפ
לש רתאב .תידיימ התיה תומדה םע הלש תוהדזההש תרפסמ ,המוד דסומב
דיקפת הלביקש ינפל םעפ לכב אדול הגהנ רדייר הנוניו יכ רפוסמ טרסה
..."הערפהב הרענ" לש םיידיתע םימוליצ םע שגנתמ וניא הזש ,שדח

דיקפתל תמלשומ קפס אלל איה .המיהדמה ילו'ג הניל'גנא תקחשמ הסיל תא
רקסואב התכז איה) .םיפוצה תא םג אלא תולוחה תא קר אל תטנפהמו הסיל
(הז הדיקפת לע

םיטרס שי .הכוב ימצע תא יתאצמ תולעל ולחה תורתוכהו ,םת טרסהשכ קר
יתלדתשהו לוחכה ליעמב יתפטעתה .בל םש התאש ילב ךתוא םישגרמש
יתייה אלש יתיאר הנאידו דדוע תא ונשגפשכ ךכ רחא .תיארנ יתלב ראשהל
לש ולאה םיאשונה לכש תבשוח ינא ...טרסהמ השגרתה/הבצעתהש הדיחיה
םיספות דימת ,הינבל סרה ןיב ,ערל בוט ןיב תושעל ךירצ םדאש "הריחב"
תיבב יתויהבו ,הריחב הניה ףוגה תואירב םג וליאכ המדנ םימעפל ...יתוא
.תדחוימ תויטנוולר תולעב תוארנ ולאכ תוריחב ,ףוגה תולחמ לשב םילוח

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואדדועהנאיד
3.52.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GIRL, INTERRUPTED Israeli WebSite
To GIRL, INTERRUPTED Israeli WebSite