5/2000 טרסהמ תיתריווא הקיסומל ןאכ וצחל
(RealPlayer)
הלותחה וסימ ללוכ ,יל רקיה לכב ןרואל יתעבשנ
(הלילב 00:00) ,12 דע םויהש ,םלועב רתויב הדומחה
םלוכ ןובאדל .ןכומ היהי רוטאידלג לע רמאמה
עודיכ ןמזהו 00:16 איה וישכע העשה
is ticking away ...

רוטאידלג

םיקלחמ MSN לש רתאבש ונל עידוהש ,בירימ ןופלט ונלבק רבעש ישימח םויב
דימ ,ולאכ תויונמזהל םיכחמ קר ירה ינאו ןרוא .םיטרס ןווגמל םניח םיסיטרכ
תרשרשב ונלחתה ךכ רחא ."רוטאידלג"ב (סוסיה ילב טעמכ) ונרחבו ,רתאל ונשלג
לצנל הטילחהש הדיחיה) ידע ,ישיש םויבו .םירבחל רפסל (ICQ ירסמו) םינופלט
תקרבופמה הירוטסיהב קרפ דומלל ונכלה ונחנאו (!ונילא ףרטצהלו םיסיטרכה תא
.םלועה לש
The Story of GLDIATOR The Story of GLDIATOR

רוטאידלג לש רופיסה
Marcus Aurelius and General Maximus


Emperor Commodus
הוולתמ רסיקה סוילירוא סוכרמ .הקיתעה אמור תפוקתב שחרתמ "רוטאידלג"
.הינאמרגב םישוביכ עסמב ,ימורה אבצה שארב דמועש לרנגה ,סומיסקמ לא
ולש הדיחיה הפיאשה המחלמה םותב ךא ,ןנוחמ םחולו דקפמ וניה סומיסקמ
,רסיקה .םינש רפסמ האר אל םתוא ,ונבו ותשא לא ,דרפס לא בושל איה
,ותחפשמ לא בושיש ינפל הנורחא המישמ סומיסקמ לע ליטמ ,תומל הטונה
םעה ידיל חכה תא ריזחהלו ,ומוקמב הירפמיאה שארב דומעל ונממ שקבמו
םעזו האניק שח ,ויבא תא תשרל הפצמש רסיקה לש ונב, סודמוכ .(טאנסה)
הרומ ויבא תא חצור שממתהל רבדהמ עונמל ידכו ,הרושבה חכונל ארונ
,סומיסקמ .ונבו ותשא תא חוצרל ידכ םילייח חלושו סומיסקמ תא גורהל
.יח להק ינפל תוברקב עיפוהל דעוימו ,דבעל רכמנ ,ויחצורמ לצנהל חילצמש
לש ותרטמ ...תוומה דע ףרט תויחו ,םימחול לומ םימחלנ םירוטאידלג
.ויבוהא לש םדה תא םוקנלו אמורל בושל איה סומיסקמ

,קזח ,םכח ,אלפנ םחול .רוביג הזכ אוה ולש רוביגהש איה טרסב אלפנש המ
הנוש גוסמ רוביג קחשש ,ואורק לסאר .תפומל החפשמ שיאו ,ירסומ ,ץימא
"רוטאידלג"ב .ותוא בבחל שממ יתלחתה ינא .ךסמה תא בוש שבוכ ,"רוקמה
.תחלצומ ךכ לכ תויהל ךישמתו חילצת איהש םיצור ונאו ,תפחוס ולש תומדה
,ערה תא .ערו ,בוט ,תוינוציקו תוקזח תויומד ונינפב גיצמ טרסה יללכ ןפואב
םיברועמ תושגר הפוצה לצא רוציל חילצמש ,Joaquin Phoenix קחשמ ,ג"אד
.ויפלכ בועיתו םימחר לש

סינכמש ןפואבו ,רתויב הנימא הרוצב תומלוצמ המיחלהו המחלמה תוניצס
רבכ יל לבא ,םימישרמ ולאה םיעטקה םנמא .ברקה ךות לא רשיה הפוצה תא
.תוגירהו םישוביכ םע תוהדזה יל ןיאו ,םדמ סאמנ

The GLADIATOR
GLADIATOR 1

GLADIATOR 2

GLADIATOR 3

GLADIATOR 4
ךכב הקול טרסה ."בוט" טרסהש רמוא אל הז לבא ,הנהמ טרס הז יללכ ןפואב
תוסחייתהל רושקש המ לכב דחוימב ,יאקירמא חוחינ וב רכינו ,יחטש אוהש
,יאמבהש השגרה יל התיה .תואדוו אוה אבה םלועה "רוטאילדג"ב .אבה םלועל
תפסונ תודע .תוחונ-יאל יל םרג הזו ,ךכב תונימאמ ,תויומדה קר אלו
גורהל ךירצ היה םישנא המכ הנשמ אל הזש ךכב תאצומ ינא תויאקירמאל
םיכלוה וישכעש קיפסמ (המל םירכוז אל םא םגו) םישוביכה תועסמ ךלהמב
.רדסב לכהו (טאנסה) היטרקומדה תא ריזחהלו "םיבוט" תויהל

אל טרסה לש רופיסהש היה יל ועירפה תצקו ,םהילע יתבשחש םירבדה דחא
היה הזכ רופיס םא .תיתימא הפוקת לע רבודמש תורמל ,תואיצמב שחרתה
ףדורו רוטאידלגל ךפוה ,דבע לש דמעמל דרויש לרנג) הירוטסיהב שחרתמ
היה "הירסיק"מ ץוח ילואו ,בטיה רופיסה תא םיריכמ ונייה (רסיקה תא
.הבשחמל הדוקנ םתס ."הירוטאידלג" ומשש בושיי םג ץראב

(בוחר ותואב םירג ונחנא לכה ירחא) התיבה ונתוא הציפקה ידע טרסה ירחא
תורבוחה ןיב .וקרז ונינכשש תונשי תורבוחו םיטילקת ונאצמ הסינכה דילו
אלפנ םירקמ ףוריצ ומכ הארנ הז יל .הקיתעה אמורב וקסעש המכ ונאצמ
וראשנ תורבוחה ,םייתניב .םישדח םירבד ןומה דומללו ןתוא אורקל יתטלחהו
.םיטילקתה םע דחי תומתוימ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואליגידע
453

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GLDIATOR Official WebSite To GLDIATOR Official WebSite

To GLDIATOR Official WebSite