10/99

!וג

Ronna, Adam, Zack and Claire

Taye and Simon

Claire and Mannie

Ronna and Simon

Adam and Zack

Claire and Ronna

Ronna

Zack

Adam

Ronna

Todd Gaines
קוחר החפשמ בורק קר וניה וג וניטנרטל תואוושהה לכ תורמל
חילצמו בטיה םרוז אוה לבא תונואג וב ןיא :םיאוניטינרטה לש
.םוימויה ייחמ תודרט תרסח הגופה הפוצל קינעהל
(!תועבצאה תא יל ךושנל יקיספת !וסימ ווא)
לשו ילש הלותחה איה םיקניל לע ץחול אלש ימל ג"אד וסימ
דוצל הדיקפתש תבשוח איה הביתכל הזומ תווהל םוקמבו ןרוא
....ילש םיידיה תא

,ימענו ליג תא הללכש הלודג הרובח ,ברעב ישיש םויב טרסל ונכלה
.ינאו ןרוא יבצ ,ביבא לתמ ועיגהש ביריו ירוא
(...תספרמהמ םיבכוכב תופצל הראשנ וסימ)

לכ הילע ןיאש הרומח תועט = ןח בר עונלוק + ברעב ישיש םוי
:תורופס ןה תוביסה ,עודמ םתהמת םא .הרפכ
ךלהמב רבדל הרטמ םמצעל ומשש תויסרעו םיסרע :ןיוע להק .1
.קוח יפ לע םינכוסמ םילביצדב םהניב וא ןופאלפב ,טרסה
תקלחמו תבבותסמ הרטשמה ,הלילב ישיש םויב :תניוע הרטשמ .2
םיריבס (תועדה לכל) םיארנש תומוקמב ונחש םישנאל תוחוד
הפשכמה טקייורפב" דוע) ןנראו ןתודש רחאל .םיקיזמ אלו
לכ תא םסוחש םוקמב םידמוע םהש םירטושל וריעה ("ריילבמ
חרזא לכ וב םוקמ) ,םהלש שדוקה תכאלמ תא אלמל ידכ שיבכה
םייתלצעב תדיינה תא וזיזה םירטושה (ןמש ח"וד ףטוח היה רחא
.הכאלמב וכישמהו
לתפתמה רותה תא םיחתומו םיסרופ ויה םא :ןיוע עונלוק תיב .3
תא ףיקהל רשפא היה שארמ ונמוזהש םיסיטרכה לש הנוכמל
.םיימעפ ץראה רודכ
תא איצוהל ונקפסהש ינפל ליחתה טרסה :2 ןיוע עונלוק תיב .4
!הפצוח !ונלש םיסיטרכה
ביבחה הפקה תיבל עוסל ונעבק טרסה רחאל :םיניוע םיקקפ .5
ונתמה ינאו יבצ (בגא ךרד ,ןיוצמ עונלוק) רדמס עונלוק לש
ןיבש קקפב ועקתנ םהו תויה ,תוקד 30 ךשמב םלוכל רדמסב
רחא םוקמב הרקמב הנח יבצ) .תוצח לש וזל 22:00 לש הגצהה
.(קקפהמ ונלצנ ךכו

GO

.דמחנ היה וג לכה תורמלו
,ריילק ,הנור :תויומד רפסמ לש םייחב םויו הליל גיצמ טרסה
קא'זו םדא ,םימסה רחוס סנייג דוט ,רפוסב םיאפוק ןומייסו ינמ
.םירטושו ,תופי שממ אל תונוז ,םימילא םישנרב רפסמ ,םינקחש
חיוורהל ידכ םימס תקסיע עצבל הסנמ הנורש ךכמ ליחתמ לכה
.הנממ הנופמ איהש ינפל הרידה רכש תא םלשל ידכ ףסכ קיפסמ
תוכבסמש תובר תויועט עצבל התוא איבמ הלש ןויסנה רסוח ךא
ינאו ,טרסב יתוא עיתפהש טסיווטה .הדובעל הירבח תאו התוא
דחא לכ ,םירופיסמ בכרומ טרסהש הז ,םכל תולגל רשפאש החינמ
לכ לבא ,הפיפח שי ןמזהמ קלחש ךכ ,תרחא תומד לש ןוויכהמ
תא תבהוא ינא ןורקיעב .תוחתפתהו תומדקתה םג שי ןמזה
."דבע" הזו ,םיחלצומ ויה םירבעמה וגבש םג המ ,הזה ןונגיסה
םיעוצפו ,טרסה ךלהמב תמ שממ אל דחא ףא .הידמוק וניה וג
תא תמקממ ,ראשה ןיב ,וז הדבוע .המישרמ תוריהמב םימקתשמ
ותוא תברקמו "תרומשא יבלכ"ו "הלוז תורפס"מ רחא רנא'זב וג
."הרוחש הידמוק" לש רנא'זל

ADAM and ZACK SIMON RONNA

?"וג"ל ילש הצלמהה המ זא
.(ואדיול םג תוכחל היעב םוש ןיא לבא) (:   .וג

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואירואביריליגימעניבצ
3.54.52333

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GO website
To GO website
GO


Cast overview:
Sarah Polley as Ronna Martin
Sarah Polley as Ronna Martin

Katie Holmes as Claire Montgomery
Katie Holmes as Claire Montgomery

Desmond Askew as Simon Baines
Desmond Askew as Simon Baines

Timothy Olyphant as Todd Gaines
Timothy Olyphant as Todd Gaines

Scott Wolf as Adam
Scott Wolf as Adam

Jay Mohr as Zack

Taye Dggs as Marcus
Taye Dggs as Marcus

William Fichtner as Burke
William Fichtner as Burke

Jane Krakowski as Irene
Jane Krakowski as Irene

Nathan Bexton as Mannie

Robert Peters as Switterman

Suzanne Krull as Stringy Haired Woman

Rita Bland as Dancing Register Woman

Tony Denman as Fila Guy

Jodi Bianca Wise as Ballerina Girl

Scott Hass as Nike Hat

Natasha Melnick as Anorexic Girl

Princess Leah Lucky Buttons as Alley Cat
Go Back