6/2000

תוינש 60-ב הציקע

Gone In 60 Seconds 1
Gone In 60 Seconds 2
Gone In 60 Seconds 3
Gone In 60 Seconds 4
Gone In 60 Seconds 5
Gone In 60 Seconds 6
Gone In 60 Seconds 7
Gone In 60 Seconds 8
תוינש 60-ב הציקעש םשורה רצונ רוביצה ברקב לבא ךיא תעדוי אל ינא
רבעוה הזה םשורה .חלצומ תויהל ךירצש והשמ ,תוארל הוושש טרס הז
היהש היזיוולטה לומ ונבשי ינאו ןרוא דחא ברע ,תחא :םיכרד יתשב ילא
תוארל תבהוא אל ינא יכ) "ילכתסת לא" יל רמא ןרואו טרסל ומורפה תא
הז תא רמא אוהש ךיאב והשמו (תוארל תכלוה ינאש םיטרס לש םיאומורפ
,ךכ רחא םיימוי ,תינש .ןיינעמ והשמב רבודמש תומשרתהה תא יל ןתנ
הציקע תא יתיאר םא יתוא הלאש איהו הפק תיבב תעפי יתרבח םע יתבשי
תינהנש ,בוט םעט םע הרוחב איה תעפי .ותוארל הצור איהש הפיסוהו 60-ב
אבצה ימי זאמ דוע םינש רבכו ,תוכיא יטרסו ,תימירטס-ניימ אל תונמאמ
יתבשח ךיא םיניבמ םתא וישכע זא .ילש "םיקסידה תצילממ" איה םילפאה
וא םיפוק 12 ןימ יל יתניימד) בינגמ ירמגל תויהל ךירצ טרסהש ימצעל
.(םישנב הפיה ילו'ג הניל'גנאו ינדיתע חתמ ,ןשקא םע יתיזח תומיע

לש הלודגה תימרתה וניה תוינש 60-ב הציקע - רעי ןרק אלו םיפות אל
ילו'ג הניל'גנא תרזעב ומצע תא םסרפמש ,םמעשמ ,ישפיט טרס ,ץיקה
.בזכאמ דאמ .טרסב ןטק דיקפת הל שיש תורמל תאזו ,גתומכ

:טרסה תלילע
םייח יח ,בטומל רזחש תוינוכמ בנג וניה ('גייק סלוקינ) סנייר "סיפממ"
דע ,עוגר לכה .רבעב רג וב םוקמהמ קחרה ,הנוגה הדובעב דבועו םינוגה
ףא ךפהו ויכרדב ךלהש ,ריעצה ויחא תרזעל אובל שקבתמ אוה דחא םויש
ךבתסמ תוינוכמ תבינגב והומכ חלצומ וניאש ,ויחא .תוינוכמ בנגל אוה
תבינג תקסיעב תקחדומ תוישיאו רורב אל אטבמ םע רזכא רנויפאמ םע
תווממ ויחא תא ליצהל תנמ לע .הב דומעל לגוסמ וניא אוהש תוינוכמ
אוה עצבמה תא עצבל ידכ ,ןורחא הלצה עצבמל עשפה לא רזוח סיפממ
ןיאש ךכ בטומל ורזח ג"אד םלוכ) זא ותיא דבעש תווצה לכ תא ץבקמ
ףרטצמ הנומתל ...(הלענה םתרטמ םעו םתיא תוהדזהל תירסומ היעב
ובוש תובקעבו ,סיפממ לע ודי תא םישל הסינ םינשש ,קיתו רטוש
.דושח והשמש "חירמ" ריעל

והזש רמאש יבצ תא טטצא ?עורג טרסהש םכל ראתל לכוא םיכרד המכב
םיטרס האר אוהש רורבש איה תמאה) .האר אוהש םטמוטמ יכה טרסה
םידיחיה םישנאה יתעדל .(רסמ תא םיניבמ םתא לבא ,רתוי םיעורג
ילכ ןימ ,תוינוכמ לע םיפורשש םישנא םה טרסהמ תונהל תמאב םילוכיש
תינוכמ (םויה הז) קט-יההו םיבשחמה ןדיעב .ןשוימ דאמו ןיינעמ אל
רשפאש והשמ אל טלחהב .םוכחת תרסח תינכמ הנוכמ ןימכ ילצא תספתנ
ןרואש ומכ .ריוואה תא תומהזמו ,שער הברה תושוע ןה הזמ ץוח .ץירעהל
..."טרסה לכ לע התוא וחתמו תוינוכמ ףדרמ לש תחא הניצס וחקל" :רמא

לכ םדוקו ,ןח-בר עונלוקב יבצ לש "תידוסה" הינחל ונכלה טרסה לש ופוסב
.תובינג לגל םרג טרסה ב"הראבש יל ורמא יכ - ןנשי תוינוכמהש ונקדב
דחא לכ ובש רצק ןויד ירחא .תוממוד ןהל ודמע ,םוכחתה תורסח תונוכמה
םירשואמו םידחואמ ונשגרה ,טרסה יפלכ שיגרמ אוה המ רמא ונתיאמ
היקינקנ תונקל 17 ןמואה רבעל ונעספו (ונומכ לבס אל ןרוא יכ ,ךרעב)
.(היגולואדיא ךותמ .תינוחמצ םיישדוח רבכ ינא יכ ירובע אל) .הינמחלב

.ללכב ףכ אלו ,םמעשמ ,יאשילק טרס

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
32

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo GONE IN 60 SECONDS Official WebSite
To GONE IN 60 SECONDS Official WebSite