12/2000

סיירג תא ליצהל

םע לייטל יתכלה םיירהצה רחא (םילשורי) !רכנב שדוח ירחא הפיחל יתעגה ישיש םויב
.יקנ ריואהו המיהדמ התיה תוארה .לודג םגא ומכ הארנו ,קלח היהש ,םיב ריפוא
ןרק םע יתכלה תיתכונח תיתחפשמ החורא ירחא ברעב .ןיאש תמאב ,םיל ףילחת ןיא
םיעונלוקה ,רעוסהו ינחורה ריואה גזמ תורמל ."סיירג תא ליצהל"ל ןנורו ריפוא
.(תויהל םיעדוי הפיחב קרש ומכ םימשובמו םיינחיר ויהש) םישנאב םיסומע ויה ןוינקב

רתוי היה טרסה הנושארה הרושב םיבשוי ונייה םא הארנכ יכ ,לבח .הינש הרושב ונבשי
אלו - הנושאר הרושב טרס םיאור םאש אוהו ךרפוה אל ןיידעש הזכ קוח ןימ שי .חלצומ
תויתביס לע קיסהל רשפא יא ימאתמ רשק לכב ומכש איה תמאה .בוט טרס הז - הריחבמ
הרושב םהב םיפוצ ןכלו םישקובמ רתוי םניה םיבוט םיטרסש איה ילש הרעשהה לבא
תא ליצהל תא יתרמאש ומכ זא ...םכל םיאתמ רתויש המ הקיטסימ וא הז וא ,הנושאר
םידגנתמהמ אל םתא םאו ,דמחנ טרס תמאב הז .רדסב היהו ,הינש הרושב וניאר סיירג
תוביבחב םוגפל לוכי המ בושחל יל השק ,(הנאוחירמ) םילק םימסב שומישל םיינוציקה
ידמ רתוי אל ,קתרמ דאמ אל אוה ,דמחנ טרס והזש ךכל רבעמש איה היעבה .טרסה לש
הידמוקו ,המרד אלו ,הידמוק יהוז .קמוע תורסחו תויחטש תוראשנ וב תויומדהו ,םכחותמ
םג הלעתמ אל "סיירג תא ליצהל"ו תויהו ,הלש רנא'זה לעמ תולעתהל םעפ ףא הלוכי אל
...סרפ עיבצהל הביס ןיאש תמאב הלש רנא'זה ךותב
.ותומ ירחא הלעב הל ריתוהש תובוחב העובט המצע תאצומש הריעצ אל השא איה סיירג
תעכ דעוימש ,ףתושמה םתיב תא ןכשמ וליפאו תוקפקופמ תועקשה ינימ לכל סנכנ הלעב
חולשל םיקיספמ אלש םישונהו ,ינועה ,תודידבה םע דדומתהל תצלאנ סיירג .הריכמל
לש םוגעה חור בצמה תא תרפשמ אל הלעב לש תבהאמה םע השיגפ .הערתה יבתכמ הל
תלצהב התרזע תא שקבמ אוה רשאכ ןיינע הב ררועל חילצמ הלש ןנגה קר השעמל .סיירג
איה רשאכו ,המישמל תמתרנ תננוחמ תיננג הניהש סיירג .סיבנק חמצ לש ריעצ ליתש
תיבה תא תודפל הטילחמ איה הנאוחירמה חמצ לודיגבש ילכלכה לאיצנטופה תא הניבמ
...קוחה לע רבעמב ךורכ היהי הז םא םג ,הלעב תובוח תא ריזחהלו
ןעוט טרסה .םילק םימס ורפ דאמו ,רדבמ ,םח טרסב רבודמ םדוק יתבתכש המ תורמל
איה קוח יפ לע םירוסא לוהוכלא אלו הנאוחירמש הדבועהש (המיכסמ יד ינאו)
שי טרסה לש ידעלבה בכוכה וניא סארגהש תורמל ...תישונאה הירוטסיהב "הנואת"
,תבהלנ השוחתב ונאצי אל לבא ונינהנ .תקפסמ הלילע טרסל התיה אל וידעלבש השוחת
דאמ יאדכ לבא ,תופצל הוושו רשפאש תבשוח ינא םוכיסל .ונשגרתה אל לבא ונקחצ
.תופצל ילב אובל
Do you have the munchies

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרק ריפוא ןנור
33.5 3
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To SAVING GRACE Official WebSite
To SAVING GRACE Official WebSite