לעי לש םיחרואה רפס

Click to signםג םותחל הצור

<< םדוקה   1   2   ...   7   8   9   10   אבה >>

200 hi yael
i enjoy your site a lot , as for "catch me if you can" you can get some answers at:http://www.chud.com/news/dec02/dec22abagnale.php3,avi
avi saikewicz 02/Mar/2003 11:29:53
 
199 !לעי ךל םולש

תרוקבה .בל הבושו לילק אוה ךתביתכ ןונגס
םעפ אלש ,םיעוצקמה םירקבמה לש לופלפה ילב ,הילע ךומסל רשפאו ,תינינע
.ונתוא םיעטמ
...ךמע תבוטל םיטרס רוקסל ידימתתש הווקמ

,הדהאב ,ךל םולש
.והילא
02.03.03 ,םיסלפמ
ןרוג והילא 28/Feb/2003 17:54:46
 
198 סקירטמ טרסהמ שמש יפקשימה תא הנוק ינא והשימ ןיינעמ הז םא
ינד 16/Feb/2003 22:13:18
 
197 תרוקיבה ןיב רשק לכ ךא ,היקנו הפי הפשב תאטבתמ תא םנמא ,ןייצל בייח ינא
ןאכ ולביק םיבוט םיטרס הברה.ובורב תוחפל ,טלחהב ירקמ ,םירקובמה םיטרסל
.םתמרל אל םינויצ
איג 29/Jan/2003 01:15:09
 
196 !!!ןומה יתדמל ןיינעמ םתא
. 09/Jan/2003 19:54:16
 
195 םתא...יל הארנ 98 תנשמ קר תורוקיב שיש לבח קר לבא .דמחנ דואמ רתאה
...םסרפלו םינמזה לכ לש םיבוטה םיטרסה לע רקס הזיא תושעל םיכירצ
William Wallace 03/Jan/2003 05:00:58
 
194 ,םולש לעי
םיגצומש םיטרס ןיא המל .תמאב דמחנ רתא
?ךלש תרוקיבהו הז עובשב םילשוריב לשמל
.ר יתא
31/Dec/2002 23:14:59
 
193 יכישמת .וב יתבהאתה...ו - הרקמב שממ ךלש רתאל יתעגה ! םומה ינא !וואוו
.תמאב.ךתוא ץירעמ .ןיינעלו טושפ אלא תומכוח ילב,תורמוי ילב םיטרס לע יבתכ :הככ
Ben 31/Dec/2002 19:01:22
 
192 ,לעי ךלו
שיש ומכ תוינרמוי אל תורוקיב ףידעמו תוריהמבו ןומה רתאב רזענ טלחהב ינא
רתאב
הדות
קיציא 27/Dec/2002 23:50:46
 
191 ,ןרוא םולש

ךא תמיוסמ תוניצרב לוהמ לק רומוהב ובתכנ םיחרואה רפסב תולאשה .א
! וישכעו ןאכ לצנתמ ינא עגפנ תשח םא ,תויניצב אל טלחהב
...ןכלו יידמ יניצ יל עמשנ "המחור" .ב
אמגוד םה םינעונפוא ,ישיא ןפואב םירבד חקת לא םלועל לבא ,םלועל.ג
אל ייניעב ןח תאצומ אלש םירחא םיגהנ לש תוגהנתה חקול םלועל ינא ,הבוט
האלה ךישממו םייח רצקל םילולעה םייתורחת םיתומיעל סנכנ אל ,ישיא ןפואב
.םייחב םוחת לכב דחא לכל בוט הז רוציקב .תלעות לכ תרסח תובכעתה לכ אלל
םילוכי ,םייאמצע םה ללכ ךרדבש םישנא תויהל םילוכי םילותח יקיזחמ .ד
םיקוקז אלו ימצע ןוחטב ילעב,םנוזמל וגאדיש םירחאב תולת אלל םמצעל גואדל
...הברה דועו םדא ןבה לע רמוא תמאב הזו םתורמ תחת היהיש והשימל
דיינ םע דבוע ינא ,ייבגל עדוי אל ינא ךסמה תייצולוזר יבגל .ה
םע תויהל הצור דואמ יתייה יכותב לבא ,ץוח יפלכ 4201*867-ל לבגומו
?!ףסכ יל ןיאש יילע רמוא םצעב הז זא 864*1052,
.רגובמה אל םא יידימ רגובמ ינאש יתבשח ,יל חוור 92 דעו 11-מ.ו
ריהמ ךכ לכ ולש קשממה ,יתיארש םיעקשומה ןיב אוה יתעד יפל רתאה .ה
!דובכה לכ .הזכב יתלקתנ אל ןפוא לכב ינא ,ליעיו
קיציא 27/Dec/2002 23:46:19
 
190 !דובכה לכ ,לעי
!יחל הכ ,יחילצהו ילע ,תינניח תיטנדוטס ,ינניח רתא ,קפס אלל
יקסב'צידרב ףסוי 26/Dec/2002 12:21:55
 
189 אל ינא לבא.הקיטסיטטסל רוכמ התאש יתנבהו רתאב םיימוי קר ינא עמש ,ןרוא
וא,רתאב שלוגה לש עצוממ ליג םע המ, בושחש המ הז ?ךסמ תייצולוזר ,ןיבמ
ץופנה םשה םע המ,םילותח יקיזחמ לומ םיבלכ ילעב,םירבגה רפסמ תמועל םישנ
יטסרד יוניש רובעל ללכב ךירצ םושירה ףדש תויהל לוכי - םישלוגה ןיב רתויב
ולאה תוקיטסיטטסה לכ ליבשב


ףיכב ...םתס
קיציא
קיציא 21/Dec/2002 22:53:25
 
188 !דומח רתא
מ 21/Dec/2002 20:08:45
 
187 .ביירד דנלוהלמ םע ישפנ רופיצב תעגפ ואוו
הענ 01/Dec/2002 02:26:24
 
186 בובו ייג ומכ םיימתסו םיירגלוו םיטרסש לבח ,הפיו עקשומ.דמחנ רתא
תגרידש םיטרס הברה שיו ,ךומנ אל שממ הז תודוקנ 4.הובג דוקינל םיכוז!טקשה
.העבראל םירבוע ויה תולקבש םיבכוכ 2
ילט 27/Nov/2002 22:57:32
 
185 Cool
Roy 16/Nov/2002 22:39:56
 
184 . ןיינעמו דמחנ רתא
רקסל יוצר היה יוארה ןמש םיבושח םיטרס לע תורוקיב תורסח תאז םע ךא
.םתוא רקבלו
ןהכ דיוד
ןהכ דיוד 18/Oct/2002 02:22:30
 
183 ומכ םישדחה םיטרסה םירסח קר הפי רתא
...דועו סדור סורק
הפי תמאב רתא לבא
ןיטשקא רב 12/Oct/2002 10:49:44
 
182 הככ וכישמת רתאב הפ דמחנ שממ
בדנ 07/Oct/2002 09:57:05
 
181 ומכ םיבושחו םימסרופמ םיטרס לע תורוקיב םע המ
? "ליימ ןירג"
? "רקפה חטש"
??? "סקפ ייק"
םיטרס יידימ רתוי שיש לבח קר תוקימעמו תובוט תורוקיבו רתא הלחא תמאב
.ל"נה ומכ םיבושח םיטרס ןובשח לע תרוקיבל םיכוזש םיינשמ
הטאוג רואנ 05/Oct/2002 15:28:28
 
180 ! ה'לחא הלאוו
! דובכה לכ .ידמ רתוי תמכחתמ אלו תניינעמ ,הטוהר יתעדל הביתכה
אל תרקבמה םא םג טרסה המ לע ןיבהל ,הייפצל םיטרסל תונויער לבקל רשפא שממ
.תוארל אב המ טילחהלו ,םיבכוכ 4 ול הנתנ
.יתודידי דאמ םג בוציעה
! רתא לש ה'לחא תמאה כ"הסב לבא ,חכוותהל המ ןיא חירו םעט לעש רורב
לט 10/Sep/2002 17:40:43
 
179 .עורג ןויסנ קפס אלל - ןכות אלל ךא ללמ האלמו תינתוואר הריהי תרוקיב
םיבכוכ 3.5 לביק יאקס הלינו ךיא ןיבהל יתחלצה אל יבש תוחיתפה לכ םע)
(?!?..הנובתה תואלפנ לש 2.5 תמועל
! רתוול ןתינ הזה רתאה לעש ןיחבהל דימ עדי ישיא םעט תצק ול שיש ימ לכ
.הפי הרוצב גצומ רתאה -תוכזל הדוקנ
בצעמל דדיה
ביני 06/Sep/2002 02:24:22
 
178 שופיח ךרד רתאל יתעגהש רחאל לבא .יתיסינש הדומ .קמועל יתארק אלש הדומ
....תבתכש המ יתארקו ביירד דנלוהלמ לע עדימ
תוינולמגב רקבלו ןונש תויהל ,םכחתהל האלמ ןויסינ .םעט תרסח תרוקיב תמאב
.לבח .קפסמ טרסהש תובכרומה קמועל תדרל ןתחלצה ןכאש חוטב אל ינא .חלצומ טרס
ירב באוי 25/Aug/2002 21:47:34
 
177!!! םייתעשמ הלעמל תשלוג רבכ ינא
!יתבנגנ . . . טושפו הזה רתאל יתעגהש הנושאר םעפ
םיכסהל םיבייח דימת אלו לכמ לכה איבמ ןיינעמ .שודגו אלמ !הלחא ןויער
םיקפוא ביחרמ הז קפס ילב לבא
!!! םינפה לע ךויח הלעמו
.םיפתושה לכלו ךל הדות
ד 11/Aug/2002 20:58:43
 
176!דובכה לכ
!!!דמחנ דואמ רתאה
מעכ 10/Aug/2002 01:59:01
 
<< םדוקה   1   2   ...   7   8   9   10   אבה >>
ישארה ףדל הרזחClick to signםג םותחל הצור