2/99

רוניד ןיקוקיז

,רבעשל רטוש וזכרמב .םיליגר ונחנאש הממ רחא בצקב להנתמש ,ינפי טרס
הל שיש םירובס וירבח ,רורב אל - הלוח איה המב .הלוחה ותשא םע יחש
םינש םתדלי תומב הרוקמו ,תישפנ איה התלחמש המדנ היה יל לבא ,ןטרס
םיטעמה וירבח תרבחב םגו ,רגוסמ םדא וניה רוביגה .ןכ ינפל רפסמ
ןיב תירקת לע םשא ישגר םיצבור ויפתכ לע .רבדל טעממ אוה תורישה ימימ
.קתושמל ךפה רחאו ,וירבחמ דחא גרהנ הב ,ןיוזמ עשופל םירטושה
תא ןיצקמש רבד ,ויתובקעב "הזוקאי"ה ןוגראמ תובוח יבוג ךכל ףסונב
תונידעו הבהא םג לבא,םד הברהו ,תומילא הברה שי טרסב .תומילאה ויתויטנ
,ןרוא אקוד .עודמ ריבסהל יל השקו טרסה תא יתבהא אל לכה ךסב .ןוזיאל
לשב םג ,"ליגר" טרס אל והז .רתוי הנהנ ,םירז םיטרסל עיגמ יתמזויבש
ךכ לכ תומד הניה רוביגהש תורמלש םושמ םגו ,להנתמ אוהש יטיאה בצקה
תודות הארנה לככ תאזו ,טרסה ךלהמב ותוא ריכהל םיחילצמ ונחנא תרגוסמ
.(יתוא ףייעמ הז) .ןמזה לכ תומילא תוארל יל סאמנ םתס ילוא .םכח יומיבל

too violent for me
תכלל רשפא

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HANA-BI website
To HANA-BI website