3/2000

הניתממ החיש

Georgia Eve and Maddy

in the hospital

Walter Matthau as Lou Mozell

Lisa Kudrow as Maddy

Meg Ryan and Diane Keaton

Silly
?םיטרס תריחבב ילש היציאוטניאה רסוח לע םכינפב יתננולתהש םירכוז
,המצע תא החיכוה ףוס ףוס ילש היציאוטניאה ןורחאה ישיש םויב ,ןכבו
תכלל רוסא טושפש טרס וניה "הניתממ החיש" יכ לבח .ךכש לבח המכו
ילבו תעפש םע תיבב םשג םויב םתעקתנ םא ,אלימ .עונלוקב וב תופצל
םיאנת תחת...הזה טרסה תא הז ןושארה ץורעב שיש המ לכו םילבכ
תואדוו םוש ןיאש תורמל) .תחלסנ איה טרסב היפצה ,תוללמוא לש ולאכ
עונלוקל תכללמ זיגרמ רתוי רבד ןיא יניעב (...רבגת אל םכתוללמואש
תושוחת ושח ביריו ןרוא .יביל תא רבש הז .היזיולט טרס םש אוצמלו
ןכש םלואל רובעל ילש ןויערל תוניצרב וסחייתה אל ךא ,ילשל תומוד
הזכ עטק ןימ הזש תבשוח ינא .וניאר רבכש רחא טרס לש ףוס תוארלו
?הניבמ ללכב ינומכ םימואת לזמ המ .ברקע תולזמל שיש תונמאנ לש

ונורכזש ,ןקז שיא ,ןהיבאש תויחא שולש לע רפסמ "הניתממ החיש"
לע לפונ באב לופיטה לטנ .תומל דמוע ,תרערועמ תילטנמה ותלוכיו
הכוזש (טרס הזכב קחשל תכלה המל המל ,הדומחה ןייאר גמ) ביא
םודיקב תוקוסעש ,היתויחא יתשמ הנבה וא הכרעה ,הרזע טעמל
תרסחו התוחנ יכה םיקבשלפה תטישב שרופ טרסה .ןהלש תוריירקה
תא הבזע המא זאמ "הלפיט" וב ,היבא םע ביא לש היסחי תא ףועמ
,אמא תויהל ,בושח עורא ןגראל הסנמ ביא ,היבאב קוסיעל טרפ .תיבה
תעצבמ איהש תונואתה תובקעב תולעל חוטיבה לש הימרפהמ עונמלו
hanging up וניה תילגנאב טרסה םש .דיינ ןופלטב תרבדמו תגהונ איהשכ
.ברועמ תוחפ תצק תויהלו "קתנתהל" דומלל ,"תוקתנתה" איה ותועמשמו
. go figure"הניתממ החיש" אצי הז תירבעב .(תושעל ביאל השקש והשמ)
.ןוטיק ןאידו ("םירבחמ יביפ") ורדוק הסיל :תויחאה דיקפתב

.שגרמ אלו ןיינעמ אל .בוט אל טושפ אוהש איה טרסה לש היעבה
הקזח ךכ לכ התיה תויושחרתההמו תויומדהמ ילש רוכינה תשוחת
.תוומו ,םירוהה םע עטקה לכ תורמל ,קלח םושב תועמד יתלזה אלש
.הזה טרסב יעובש ןקרופ אצמ אל להקב דחא ףאש החוטב יד ינא
טרסה םויסב .תונולבשה לש תונולבשה לע ךלה "הניתממ החיש"
לע תחא תופיעמו דחיב תולשבמ תוסייופמה תויחאה ובש עטק שי
ריבעהל הדיחיה ךרדהש בשוח והשימ המל ,יל ודיגת .חמק הינשה
,םימ ינשה לע דחא םיזיתמ םישנא רשאכ הז ךסמה ךרד "רשוא"
,ןכ ?קוחצמ םילגלגתמ וא ,ינשה ירחא דחא םיפדור ,לכוא םיקרוז
הז לבא ,םייח תחמשו תוינויח לע דיעמ הזה יתודליה עטקה לכ
שגרלו ובל תא חמשל םוקמב הפוצה תא םטוא הזש קוחש ךכ לכ
ךותמ רבד םוש ילש תויחאה לע קורזל אצי אל תישיא יל .ותוא
.ןופפלמ םעפ ול ףע םיבצע ךותמ םומיסקמ ,רשוא

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי
21.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HANGING UP Official WebSite
To HANGING UP Official WebSite