2/2001

לעבינח

Anthony Hopkins as Hannibal Lecter
Julianne Moore as Clarice Starling
Giancarlo Giannini as Pazzi
Ray Liotta as Paul Krendler
Anthony Hopkins as Hannibal Lecter
Julianne Moore as Clarice Starling
Clarice and Dr. Lecter
Hogs as Revenge
Julianne Moore as Clarice Starling
Anthony Hopkins as Hannibal Lecter
Julianne Moore as Clarice Starling
לע םלש טרס תושעל ןויסנל הרושק תחאה :תוביס יתשמ ער טרס וניה לעבינח
,םישבכה תקיתשב תטנפהמו המישרמ התיהש לככש ,רטקל לעבינח לש ותומד
הינשה הביסה וליאו ,התמצועמ תדבאמ םלש טרס הילע תונבל םיסנמ רשאכ
טרסהש ךכלו ,יטנגילטניא אלה טירסתל ,לעבינח לש השלחה הלילעל הרושק
,םייביטקפא תויהל םיחילצמ םנמאש ,םירצק העווזו המיא יעגר לע ןעשנ ולוכ
הפוצל גדגדמש ןויער םע שגפמהמ תעבונש תרומרמצה תא םיררועמ םניא לבא
.םדה תא ול איפקמו הרכהה תא

רשעש יתרכזנו ,"ליג" עונלוקב ברעב תבש םויב ,ןרואו יבצ םע טרסל יתכלה
רבכש עונלוקב) םילשוריב םג ,"םישבכה תקיתש" תא יתיאר ,ןכל םדוק םינש
הרקמב .םירבחו הילט םע דחי (רטסאב קולבה תא שי וישכעש הפיא ,םייק אל
:"תולפטיה תקזחב הניאו תשקבתמ הניה םישבכה תקיתשל האוושהה לעבינח לש
ינש לש םירוביגה ,(סיראה סמות) רפוס ותוא לש םירפס לע םיססובמ םיטרסה
,רטקל לעבינח טפוכיספה חצורהו ,גנילרטס סירלק FBI-ה תנכוס םניה םיטרסה
,לעבינח ,גנילרטס לש ףתושמה רבעה לע הבר הדימב תנעשנ לעבינח תלילעו
.םיפוצה לשו

תעצבמ איה רשאכ ,ןכמ רחאל םינש רשע גנילרטס תא תאצומ לעבינח תלילע
רתונש לעבינח לש דיחיה עגפנה ,רגרו ןוסיימ .תשלובב םיבושח םידיקפת
אוה .לעבינח לש ותדיכלל וייח תא שידקמש ערפומו רישע םדא וניה םייחב
לש םישקובמה 10 תמישרב רטקל לעבינח תא ריאשהל תומורת תרזעב גאוד
(התמשאב שממ אל ךא) גנילרטס לש הדוקיפב לשוכ עצבמ רחאל .FBI-ה
וישוחב) דימש ,לעבינח לש ותומלעה תשרפ תא רוקחל הרזחב התוא םיריבעמ
לש ןויסנ םע בלתשמ רופיסה .תאז שיגרמ (טנרטניאל השיג תרזעבו םימיהדמה
יפסכה סרפב תוכזל ידכ לעבינח תא דוכלל הצנריפ תרטשמב ריכב רטוש
םע דדומתהל גנילרטס לש םיישקה םעו ,עיצמ רגרו ןוסיימש ימונורטסאה
.FBI-ל הירבח לש ןומאה רסוח

הממ רתוי הברה וילע תעדל הצור אל טרסה תא האר אלש ימש תעדוי ינא
םכל רמול הלוכי ינא תאז םע דחי .םיטרפ דוע ףיסוא אל ןכלו ,יתרפסש
.ינש דצהמ תנבומ יתלב םג ךא ,דחא דצמ ,דאמ היופצ הרוצב להנתמ טרסהש
םיכלוה םהש שיגרהל רשפאו ,םיעיתפמ םניא טרסב םירוקש םירבדה בר
לבא טרסב םירוקש םירבד הברה שי תאז םע דחי ,תורקל אל וא תורקל
.תקפסמ הביס ילבו הנכה ילב ,םואתפ םישחרתמש םירבד ,םיאתמ עקר םירסח
לש תלוכיה לע ץחמ תכמ םינתונ (ךרפומ) ןבומ יתלבו יופצ לש הזה בולישה
.חתומו דיחפמ תמאב תויהל טרסה

תוכזב ונלש העדותב טרחנ ךכ לכש ,סניקפוה ינותנא ,ןבומכ קחשמ לעבינח תא
תקחשמ ,גנילרטס סירלק תא .םישבכה תקיתשב ולש ןייוצמה קחשמהו דיקפתה
אטבמל עגעגתמ אוהש רמא ןרואש תורמל ,רומג רדסב איהש רומ ןאילו'ג םעפה
לש ותומד לע טרס םושש יתרמא הלחתהב .רטסופ ידו'ג לש קזחה ימורדה
רמזה תרזעב המל ריבסא ינא וישכע ,חלצומ תמאב תויהל לכי אל רטקל לעבינח
"I would do anything for love but I won't do that" ורישו "פאול טימ" ץרענה
איה טיהל הזכל רישה תא ךפה יתעד יפלש המ ?"לוגד"ה רישה תא םיריכמ
אלו ,הבהאה ןעמל השעי אל רוחבה המ םיעדוי תמאב אל ונחנאש הדבועה
הברה ונל ריתומש "that"-המ בוט תוחפ היה רבד לכ ,רמוא היה אוה המ הנשמ
הניה "םישבכה תקיתש"ב לעבינח לש ותומד .ןיימדל אל וא ןיימדל םוקמ
לעבינחש ןימאהל ונל םורגל חילצמ "םישבכה תקיתש"ו ,תזכורמו תקייודמ
,ותוא ןיבהל ,תלוזה לש וחומל רודחל תוליגר יתלב תולוכי לעב וניה רטקל
םע הניצסב ,טעמ קר הרוק הז תא םיאור ונחנא .ותיא קחשל ,וילע עיפשהל
טרסה ,ראשה לכ תא ,םיינש וא םוקמ דועב ילואו ,םישבכה רופיסו סירלק
לעבינחב .ךכ תמאב הזש ןימאהל םוקמה תא ונל ריאשמש רבד ,וילע ונל רפסמ
לעבינחש ךכב ןימאהל רבכ רשפא יאש ןפואב ,לעבינחמ ידמ רתוי ונל םיארמ
ךות לא ,תוסומכה ויתובשחמ ךות לא ,םדא לכ לש רועל תחתמ רודחל לוכי
ונינהנש המ ךכו .(לוכי תמאב וניא םדא םוש ירהו) ...ולש עדומ תתה יכבנ
ונל םיארמש הביסהמ ,לעבינחב בזכאמ וניה "םישבכה תקיתש"ב וב ןימאהל
רסח אוהשכ קר דבועש והשממ ,תוארהל תמאב רשפא יאש והשממ ידמ רתוי
.זמורמ וא

לעגהלו עזעזהלו ,חתמ שיגרהל רשפא ,טרסהמ תונהל רשפא יללכ ןפואב
הדורי ךכ לכ טרסה תלילע לבא ,םישפחמש המ הז םא ,םימייוסמ םיעטקמ
תורמלש רמא ןרוא .טרסל תכלל יאדכ םא םימעפ המכ לוקשל םוקמ שיש
.הנהמ התיה היפצה ורובע ןכלו ,קתורמ היה אוה ,לודג טרס היה אל הזש
לבח הזו ,םימוד תושגר וא המיא ,דחפ יתשגרה אל לבא יתממעתשה אל ינא
היה אל .רומוה תצק הז טרסב רסח היה דאמש רבד דוע .תבהוא דאמ ינא יכ
רכזהל ונחלצה אל לבא ,קיחצמ דחא עטק היהש רכוז אוהש רמא יבצ .הברה
וא ,רומוה היה הז םא החוטב יתייה אל םגו) .הרק הזה ערואמה יתמ קוידב
קוחצל םג רשפא יכ רשק דימת םהניב ןיאש תוערואמ ינש - קחצ להקהש
לש הדימ וב ןיאש טרס .(םייוסמ יתוברת טסקטנוקמ וא לעוגמ וא רוכינמ
...ןידעו קד וליפא ,והשמ ךירצ ,חלצומ טרס יניעב תויהל לוכי אל רומוה
...םייחה םה ולאכ יכ

תכלל אל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
3.53
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To HANNIBAL Official WebSite
To HANNIBAL Official WebSite
,רישה תא (ריכמ אל וא) רכוז אלש ימל
:MP3 טמרופב רישה לש הנושארה הקדה תא םכל השיגמ רתאה תכרעמ
(952 KB) "Meatloaf / I would do anything for love but I won't do that"

Real Audio ב רתוי ריהמו רצק הז תא םיפידעמ םתא םא
רישה לש םילימה םג הניה שקעתמש ימלו(הזה רישה תא בהוא אל אוהו) MP3 ה לע ןמדלפ ליגל הדות

הרזח