5/2002

דושה

לשמל ,בצמל תונורתי ןומה שי !הלוח ינא :שדח קוסיע ימצעל יתאצמ ,םירקי םירבח
.רמול המ ןיא - תקתרמ הרקית .ונלש הרידה תרקית לע דאמ הברה ןנובתהל יל אצוי
תאצוי אל ינאש אוה הזה בצמב דיחיה ןורסחה .תונבל ךכ לכ תורקת הברה יתיאר אל
ונל ויה :רבשמב ונימצע תא ונאצמ ינאו ןרוא ,םייעובש ינפלש הרק ךכו .םיטרסל
ןרוא ןורחאה עגרב .םהמ תונהל ידכמ הלוח יתייה ינא ךא ,"דושה"ל םניח םיסיטרכ
.(םח םוי ירהצב הרירק הנרקהמ תוניהל םתס םגו) טרסה תא רקסל ךלהו ליגל רשקתה
.ןרוא לש תרוקיבה תא ולבק תופסונ תומדקה ילב זא
טרס (House of Games) "קחשמה םש" תא טמאמ דיוויד איצוה 1987-ב
,םוליצה - יתפומכ הזה טרסה תא רכוז ינא .יאטירסת/יאמבכ ולש םירוכיבה
תיגולוכיספב קסע טרסה .םילועמ םלוכ ויה טירסתה רקיעב לבא קחשמה
םיפוצב לתהמ טמאמ וכרוא לכלו ,םימכחותמ םילכונ לש םמלועל תבאשנה
וטרס אוה "דושה" .יטנגלא בצקמב הלובחתל הלובחתמ ענ טרסה דועב
,תולכונ יקחשמב קסוע אוה םגו ,(יאטירסת/יאמבכ) טמאמ דיוויד לש ינימשה
רוביגה אלא ומלועלו לכונל עדוותמ וניא טרסה רוביג םעפהש אוה לדבהה
תולובחתל לאיצנטופ טרסל ןתונ הז דחא דצמ .ומצעב הסונמה לכונה אוה
.ונתוא עיתפהל השק רתוי היהי וישכע ינש דצמ ,רתוי תובכרומ

."ץקוע" יליגרתו תומכחותמ תובנגב החמתמה ןמאנו ןמוימ תווצ שי ו'גל
הריעצה ותשיא ןארפו ליעיה יקניפ ,םכחה ופתוש יבוב תא ללוכ תווצה
דושה .םיטישכת תונח לש דוש עצבמ תווצה טרסה תליחתב .ו'ג לש (תיסחי)
.תונחה לש החטבאה תמלצמב םידעותמ ו'ג לש וינפ וכלהמבו ,שבתשמ תצק
- ןמגרבל ךא ,ותשיא םע שורפלו וז "הדובע"מ ףסכה תא תחקל טילחמ ו'ג
ותוויצו ו'ג תא הצור ןמגרב .תורחא תוינכות שי ,הדובעה תא ןימזהש עשופה
ו'גש דע םימויאב לחוב וניא ףאו םהל םלשל ןכומ אל אוה ,תפסונ הדובעל
לש ונייחא ימי'ג תא תווצל לבקל ץלאנ ו'ג ,ןיע םהילע חוקפל ידכ .םיכסמ
לע תולובחת םע ,תיטמאמה תרוסמה בטימכ ,ךישממ טרסה ןאכמ .ןמגרב
.תובר תוכופהתו תולובחת יבג

ךא ,םיבוט םינקחש קהלל גאוד דימת טמאמ תואזחמה םוחתמ אבש ימכ
תמאתומ קחשמה תמר וליאכ הארנ .תיקלח קר חילצה אוה הז טרסב יניעב
םימזגומ יל וארנ ,ימי'גכ לווקור םסו ןמגרבכ וטיו הד ינד - "םיער"ה :תויומדל
יי'ג יקירו ,יבובכ יודניל יורלד ,ו'גכ ןמקה ןי'ג - "םיבוטה" וליאו םינימא אלו
םהלש תויומדהשכ ,םימיאתמה םיסנאוינה תרבעה ךות בטיה וקחיש ,יקניפכ
איה דחוימ הרקמ .םהלש ץקועה יליגרת ךותב "דיקפת"מ תואצויו תוסנכנ
גהונ אוהו טמאמ לש ותשיא איה הקבר ,ןארפ תא תקחשמש ן'גדיפ הקבר
תלעב תיטמזירכ תומד קחשל הרומא הקבר "דושה"ב .ויטרסב התוא קהלל
יתייה אל - הילע תאז ונל םירפסמ ויה אלמלא ךא ,תומיהדמ עונכש תולוכי
ןיחבהל השק היה הפוצכ ילו ,ידמל ימנא היה הלש קחשמה יללכ ןפואב .עדוי
,חלצומ רתוי קחשמ אקוודש ןכתי ,תאז םע דחי .הלש תומדה לע רבוע המ
תא סורהל לולע היה ,התומד לש םייתימאה תושגרה לע ונל זמרמ היהש
."םיער"ל "םיבוט"ה ןיב תדנדנתמ איה ןכל .טרסב תוינפתה תחא

רסוחמ עבנ הבזכאהמ קלח .בזכואמ ונממ יתאצי ,הנהמ היה טרסהש תורמל
עבנ הרקיע ךא ,טרסה לש ופוס תארקל תשחרתמש ןשקאה תנצסב תונימא
בלשב .חתמב יתוא ריאשהל - הבושח יכה המישמב לשכנ טמאמש ,ךכמ
ףוסב הרקי המ יתנבה ,ןיינע דבאל יל המרג תמזגומה תוינפתה תומכ םיוסמ
יתכלה ותיא ,ליגל .םשל עיגי טרסה ךיא יתוא ןיינע אל רבכ לבא ,טרסה
אוהשכ "דיספמה" דצה תא וארי הב תחא הנצס דוע הרסח התייה ,טרסל
.ףוסה תא ליצמ היהש המ הזש חוטב אל ינא ,וילע ודבעש טלוק


טרסה לש רליירטה לא
ןרוא לש גורדה
3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ליג
[םיגרדמ 78] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


הגיבו על הסרט בפורום בחזרה לדף הראשי


To HEIST Official WebSite
To HEIST Official WebSite