5/2000

רוקמה

"רוקמ"ל לעיו ןתוד יבצ םע תכלל ידכ ךורעל הכירצ יתייהש םימואיתה תומכ
רחאל ויבא לש בשחמב תופיחדב לפטל עסנ ןרואש הזמ ליחתה לכה .ןמאית אל
תינוכמ אלל יתרתונו תויה .(ןבומכ בשחמה) םירומח הלחמ ינמיס הארה הזש
ידכ (ישיש םוי תחורא יתדעס םש) יידוד תיבמ יתוא ףוסאיש ןתוד םע יתמכיס
,םיסיטרכ ןימזהל ךרד ןיידע ןיא קטמניסב) .םיסיטרכ תחקל קטמניסל עסנש
.(םיסיטרכה תא ףוסאל ידכ םדקומ עיגהל ךירצ ילב ראשהל הצור אלש ימו
ונתוא וריתוה קטמניסה לש יביטמרופניא אלהו ןבצעמה הנעמל םירזוח םינופלט
עיגנ טושפש ונטלחה רבד לש ופוסב .הפוקה תחיתפ תעש יבגל תואדוו יאב
ףוסבש ,יבצ .very funny !םדקומ .םיסיטרכ ויהי ןיידעש הווקתב תיסחי םדקומ
יבגל ונתוא ןכדעמ ןתודש ידכ ךות קטמניסה לא ונרהד ינאו ,יתוא ףוסאל בדונ
לוקב תוקד שמח רחאלו ,"וגאדת לא ,150 וישכע שי" :הרתונש םיסיטרכה תומכ
לע ולש לגרה תא לענ יבצ ,90-ל דרי םרפסמש ונל רשב אוה דורט רתוי טעמ
ונחלצה הכשחבו םיסיטרכ ונגשה ,הנורחאה הקדב ונעגה ףוסבלו זגה תשווד
ןפואב ןיינעתהש ןתוד ללוכ) םלוכל תומוקמ הרמשש לעי לא וניכרד תא אוצמל
רשפאו ,ומת תואלתה ,החוור תחנא .(טרסל םיסיטרכה תריכמ תקיטסיטטסב בורק
יל סגונש הזה לוגעהו לודגה שארה הז המ ,עגר קר !אל וה .אסכב חוורתהל
"חטב" הפרי'גה הצייצ ,"יתיא ףילחת יבצ ,יבצ" !?ןותחתה ינמיה ךסמה עברב
.happily ever after טרסב ופצו תומוקמ ופילחה םה .היראה רמא

AL PACINO The INSIDER RUSSELL CROWE

.ב"הראב קבטה תורבחמ תחאב רקוחו ןעדמכ ותדובעמ רטופמ ,דנגיוו ירפ'ג
ךא ,טרופמ תוידוס הזוח לע םותחל ותוא חירכהל הסנמ הרבחה וירוטיפ רחאל
ימינפ טקיפלנוק רחאלו ,קבטה תורבחמ דחפה תא חצנמ דנגייוו לש רשויה
דנגיוו .CBS-המ ןמגרב לאול לצא ןייארתהלו ,תמאה תא ףושחל רחוב אוה השק
םירמוח תופיסומ ףאו ,םס וניה ןיטוקינ יכ בטיה תועדוי קבטה תורבח יכ הלגמ
ייח לעו וייח לע םימויאה ןמז ותוא לכ .חמה לע ולש העפשהה תא םיריבגמש
קבטה תורבח דצמ ןיקיזנ תעיבתמ תששוחש CBS דועב ,םיכישממ ותחפשמ
םאה - דימתמ דורצו רדהנ ונ'יצאפ לא) ןמגרב לאול .ןויארה תא זונגל תרחוב
.קבאמל אצוי (?ןשעמ אוה

.וארק לסאר התונימאב ללכה ןמ תאצוי הרוצב קחשמ דנגיוו יר'פג תא
.הרונו הנאיד המיהדמ אלה תינקחשה תקחשמ תנבצעמה ותשא תא

The INSIDER 2 The INSIDER 3 The INSIDER 4

ומכ טשפתה קוחצה לגו שגר להקה לכ וב דחוימב קיחצמ דחא עטק טרסב היה
הזה עטקב הרקמ לכב .(יטנגילטניאו ביגמ להק ,קטמניסב דמחנש המ הז) ...ףדה
"בולע" תיבל םהלש יטרפה תיבהמ רובעל םיצלאנ ותחפשמ דנגיווש רפוסמ
להקהמ והשימשכו ,אלפנ טושפ הארנ בולעה תיבה לבא (םייחה תמרב הדירי)
.םלואב לודג קוחצ ץרפ "םינכסמ שממ" רמא

תכרעמב תויעב שי הפש םיבשוח םתא !םינכסמ תמאב םיאקירמאה םכל ועד לבא
ונ ,ףסכ ןיא ,בוט תואירב חוטיב שי ,ףסכ שי .לכה עבוק ףסכה ,םש ?תואירבה
ול ןיאש ימ םג לבא ,רזוע הז ףסכ שי םא ,ץראב הפ .ףוסב םיתמ םלוכ ארונ אל
לבא ילוא רות לבקל ןמז חקול) םיאפורה בטימ תאו ,תויוכזה לכ תא לבקמ
ןדבואמ אוה דנגיוו לש תוששחה דחא יכ טרסב הברה הלוע הזה אשונה .(רשפא
לש יא ומכ יל תיארנ לארשי תאז לכב םימעפל .תצק רחא םלוע .תואירבה חוטיב
(???) תויפש

The INSIDER 5 The INSIDER 6 The INSIDER 7

!ואקק - טרסה רחאל
רשפא .קטמניסה לש דירחהל תינלחז ללכ ךרדבה הדעסמה "ואקק"ב ונבשי
ונלבק ןובשחה תא םגו ,ץר לכה םעפה .טירפת תוארל ילב תועש םש ריבעהל
.ונשקבש ילב ,ידמל רהמ

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןתוד.פ לעייבצ
443.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The INSIDER Official WebSite
To The INSIDER Official WebSite