2/2000

םיכלמ השולש

.בירי םעו ,תילג הריכבה ותוחא ןרוא םע יתכלה "םיכלמ השולש"ל
רתפ ןרוא (ליימ ןירג לע םג ונבשח) ,תכלל טרס הזיאל תוטבלתהה תא
,"ילוקה הנעמב ןושאר עיפויש המ"ל םיסיטרכ ןימזהל יל רמאשכ
תיניירקה תא יתעמששכ ,הטלחה טילחהל ידכ "עבטמ תלטהב" ומכו
תוארל יתיצר םצעבש יתנבה (לפנ עבטמה) "םיכלמ השולש" תרמוא
הרהדבו ונתוא ףוסאל עיגה בירי שממ ןורחאה עגרב .ליימ ןירג תא
!תומוסרפ we made it to the לזמ הזיא .עונלוקה לא ונעגה

The map

George Clooney as Archie Gates

3 kings pic

3 kings pic3 kings pic

Ice Cube as Chief Elgin and 
Mark Wahlberg as Troy Barlow

3 kings pic

Ice Cube, George Clooney, Mark Wahlberg
לוכי אלש ימו ,ןכש החוטב ינא) ?םירכוז .1991 ,קריע םע המחלמה
ורבחו ,ןויס ירוא ,יחאש טרס "איש ןנאש" תא ליאשהלו ןנערתהל
רבכ המחלמה ,"םיכלמ השולש"ב .(המחלמה ךלהמב ושע ןמלופ ירא
אצמנ םיאקירמאה לצא םיקזחומש םיקריעה םילייחה ןיבו ,הרמגנ
לא הפמ .ןבומכ רצואה לא ?ןאל הפמ .הפמ לע תואנקב רמושש דחא
.(ירפ יטוידהמ דלוקושל םימוד םיארנש בהז יליטמ) .יתיווכה רצואה
תאצל םיטילחמש ,םילייח רפסמ ןיב דוסב רמשנ הפמה יוליג רבד
התיבה רוזחלו קריע תא םיבזוע םהש ינפל ןורחאו יטרפ עצבמל
,רתוי הריכב הגרדב ןיצק ףרטצמ םילייחה לא ...םיאלמ םיסיכב
יפל םידבוע םירבד הלחתהב .(ינולק 'גרו'ג) חטשב ןויסינ רתוי םעו
,קלח םיכלוה דימת אל םירבד םיטרסב םג םייחב ומכ לבא ,תינכתה
תברועמל תכפוה הרובחה רשאכ ךבתסהל םיליחתמ םיניינעהו
םינמאנ וראשנש םילייחל םיקריעה םידרומה ןיב תימינפה המחלמב
ליחתמ טרסה הז בלשב .(דחפמ קר תעבונ וז תונמאנ םא םג) םאדסל
המכ דע בוש םירכזנ ונאו ,םיימוק תוחפו םייניצר רתוי םינווג לבקל
.םה דצ הזיאמ הנשמ אל םיחרזאל ארח הז המחלמ

תוימוק תויצאוטיס ןיב םירבעמה ,דבוע אל הזה טלסב והשמ לבא
םישענ אל תושיגר וליפאו תוניצר תשרדנ ןהב תויצאוטיסל טרסב
םימעפל ,רומוהה יבגל .ומצע טרסהמ רוכינ רצונ ילצאו ,הבוט הרוצב
,קלח וב תחקל יל קשחתה אל טושפ ברל לבא ,חלצומ רתוי היה אוה
ךלוה המו טרסה לש הדמעה המ ירמגל רורב יל היה אל יכ ילוא
יתעדי אל ינאו ,םישוע ונחנאש הטלחה וז "קיחצמ המ" .וב תורקל
אל טרסה טושפ ילואו) .טרסה ךרואל וזה הטלחהה תא תושעל ךיא
.(יתוא קיחצה יכה

,"תונימא וניינעל וניבכוכ" ,בירי ,הקספהב
."ןימא אל" :קספו ורבד תא רמא

:דועו םירסמ
ךכ לע (תורחא תויומדו םירוביג לש) תורהצה רשפאמ טרסה
וב תירטינמוהה הגאדה לגד תורמל םיסרטניא יפל תלעופ ב"הראש
...םיאקירמאה םירמואש ומכ ,רתוי םיכסהל יתלוכי אל .הסכתמ איה
םיראשנ ונא טרסה ףוסב ןיידע ,הפי תרבוע וזה הדוקנהש תורמלו
ושעש ,לוחו שמש יבורצ םילייח ,םייאקירמא ,"םיכלמ" השולש םע
םיכוז םה ףוסב ,םיבנגכ וליחתה םה םא םג .ןוכנה השעמה תא
ירשפא יתלב והשזיא םישוע בוש םיאקירמאה זא .ונלש הליהתל
..."םויה" תא םיליצמו

אוה ,וב רכזהל קר שדחמ דומלל ךירצ אל ותואש ינשה רסמה
דבכ קיפסמ אל תורכזהל חורה בצמ לבא .ארונ רבד הז המחלמש
יאדוובש תובשחמה םע הרוק המ יל רורב אל ךכו ,יניעב שאר
תבשוח ינא ?ראשנ ןהמ והשמ םאה .םיפוצה לש םשארב תורבוע
.הקומעה תישגרה המרב אל לבא ,ןכ תצקש

איה טרס יבגל תעבוקש תיתימאה הנותחתה הרושה הרקמ לכב
יד ונייהו ,ונממ ונינהנ ךכ לכ אל ונחנאו .ונממ םינהנ המכ
םירבד המכ טרסב ויה .תעדוי אל ?המל .אשונב סוזנצנוקב
ומכ (תמאה ןעמל ,ביריו תילג ןרוא יניעב רקיעב) םידמחנ
לבא ,טרסב תויומדה לש תונוימדו תובשחמ לש השחמה
,םיקימיג םתס ויה ולא יניעב .ךשמהב חנזנ הזה ןונגיסה
.תרכונמ תויהל יל םימרוג םיקימיגו

רשפא

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא בירי תליג
32.53

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo THREE KINGS Official WebSite
To THREE KINGS Official WebSite