10/2000

רופיכ

כיפור

יום כיפור

וינרוב ורוסויום כיפור

KIPPOUR
תופצל ונל םיאתה רתוי הברה ,"רופיכ"ל עיגהל וניצר שממ אל ינאו ידע
תרהט לע ונלשבש הזילעה ברעה תחורא תא םילשהל ךכבו הלילק הידמוקב
תיאפוקה 21:30 -ב שממ םילשורי ןורטאיתל ונעגהשכ לבא ...הקיטויבורקמה
סוסיה אלל ,ונרמא "בוט" .ולזא "סיירג תא ליצהל"ל םיסיטרכהש ונל העידוה
ונינח הב הלועמה הינחהמ הצוחה הנרמית ידע ."רופיכ תא תוארל רדמסל עסנ"
דמחנ דאמ דאמ עונלוק וניה רדמס .רדמסל ונעסנו (ןורשכ ברב העצב התוא)
הפק וב שי ןימזהל םיצורש המ תא וב ןיא ללכ ךרדבש תורמלש הפק תיב םע
רובעל תוסנמ ונאש ךות הפק ונמגל זא .הבוט הריוואו םידמחנ םישנא ,ןייוצמ
.המחלמ טרס םולהיש יניצר רתוי תצק "mode"ל הידמוק "mode"מ

םיחרומ םהשכ הבהא השוע גוז ,תמסרופמ רבכ חטבש הניצסב ליחתה רופיכ
הז םיעבצו םיפוג ,םיילגר ,םיידי לש בוברע ,הטימה לעו ,וז לע הז םיעבצ
וסנכנש םיעטקב דחוימב) יטקרפ אל דאמו ,ילוא ישטיק תצק .הפי היה אקוד
הליגרה תואיצמה תויהל בייח אל טרס לבא (...םייניעלו הפל םיעבצ םהל
.המחלמה האב הירחא .הפי הניצס התיה וז יללכ ןפואבו
ליאת גליק ולירון לבו
םילקתנ םה ,םהלש הדיחיה תא שפחל ,קיתו רבח, וסור םע דחי אצוי בורניו
םה .יריווא ץוליח תדיחיל םיפרטצמ ףוסבלו ,ןגלבו ןוגרא רסוח הברהב
תא םיצלחמ ,קוסמהמ םידרוי ,םיסט ,יאבצ אפור םע דחי תווצב םידבוע
.םילוחה יתבל םתוא םיסיטמו ,ביוא שא תחת םימעפל ,חטשהמ םיעוצפה
.םויה לכ הקספה אלל דבוע תווצהו תוגופה ןיא המחלמב ,תושק תונומתה

בצמל יתוא הסינכה טרסב היפצה לבא ,תושק תונומת גיצמ טרסה םנמא
המל םירושקש םירבד ,טרסה ןמזב םירבד הברה לע יתבשח .רהרוהמ
םירבד הברהו ("הנושאר הרזע סרוק תושעל הצור ינא") טרסב יתיארש
תוינכתו םוי ותואב יתחחושש תוחיש ומכ ,ללכ טרסל םירושק ויה אלש
היפצה ךלהמב תובשחמ הברה יד ויה הל םגש יל הרפיס ידע .רחמה םויל
,ןמצע לע תורזוח טרסב תונומתהש ךכמ עבונ הזש הרעשה ונילעהו
תניצסב .המחלמה לש "הרגיש"ל רבעמ "הלילע" טרסל ןיא השעמלו
תויצאוטיסהשכ ךשמהב לבא ,תושערנו תוקתורמ ונבשי הנושארה המחלמה
.םירוהרהל םוקמ הניפו תחפ שחרתמב חותמה דוקימה ןמצע לע רוזחל ולחה

קתורמ הפוצה תא קיזחמ אל טרס םא ער רבד אל הז ,ןוכנ אל יתוא וניבת לא
תויהלו ,ררחשתהל הבשחמל תומרוגש תונמא תוריצי שי ,ךפהל ,דקוממו
םיקלח שי סמי'ג יטסרב) .השגרהו הריוא תורשמש תוריצי ,תיבטיאיצוסא
היעבה יכ ןכתי .(דחוימב קזח טנמלא הז 'תייסרופ םאיליוו לש לוחמב ,ולאכ
שממ אלו ,תקפסמ הלילע םע טרס שממ אל ,"תואסכה ןיב לפונ" רופיכש איה
םיניינעמו םיפי םירבד הברה שיש תורמל .השגרה הרשמש יביטאיצוסא טרס
"תמא" ןמזבו דאמ םייתייעב טרסב קחשמהו םיגולאידה ,טירסתה ,טרסב
.םורצל שממ םילוכי (היפצה ןמזב)
יתייה אל םעפ ףא םא םגו ,"יתימא" יל עמשנש טרסב דחא גולאיד היה אל
הז םא :ןיינעב ילש השוחתה לע תכמוס ינא ןיידע המחלמ לש היצאוטיסב
םיטפשמהמ קלח יכ ןכתי .דבע אל והשמ .יתימא אל הז יתימא עמשנ אל
ילואו ,בוט היה אל (יומיב) קחשמה לבא תואיצמב רמאהל ולכי ורמאנש
אל ינא ...םיירשפא יתלב ויה םיגולאידהמ קלח לבא בוט היה קחשמה אקוד
הרוצב ילש היפצה לע םיעיפשמ ולאכ םיעטקש הז חוטבש המ לבא .תעדוי
תיתרוקב ינא םאו .תיתרוקבו ,טרסל תרכונמ תויהל יל םימרוגו ,תיתועמשמ
ברהש רמול רשפאו טרסה תא שיגרהל החותפ שממ אל ינא זא תרכונמו
.ספספתמ

רבעב האצי איה :ךסמה לע שחרתמהמ קחרמ שוחל תופסונ תוביס ויה ידעל
הילשאהש הככ זא ,ץוליחה תווצב לייח קחשש םינקחשהמ דחא רימא איג םע
.רכומ םדא לש תואיצמה לומ הדבא טרסה לש

ינוניב טרסב רבודמשו "רופיכ" תא יתבהא אלש תואדווב יתעדי טרסה ירחא
ינא ךיא .הרפתשה טרסה יבגל ילש השוחתה זאמש אוה רזומה רבדה .דאמ
םיבכוכ 2.5 -ש יתטלחה) .תבתוכ ינאשכ וישכע הזל בל המש טושפ ינא ?תעדוי
ינאש 1 ץורעב "סכלא לש םירבחה" הז ילוא ,תעדוי אל ינא (ידמ טעמ הז
.ארונ ךכ לכ וניא "רופיכ" לש דשה תמאב ילואו ,יתוא חמשמש עקרב האור
תוילנב יהשוזיא תורמלו ,םידבוע אלש םיעטקה תורמל ,תונימאה רסוח תורמל
.וב יתיפצש תטרחתמ אל ינאו ,בוט והשמ םג טרסב שי ,טרסה ביבס תפחרמש
.ילארשי עונלוק :תיטוירטפ תויהל ילש ךרדה וז

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ידע
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?