10/99

השדעה לש החוכ :השדעה-שיא

Kim Kinnison     !הגנמאווק     Clarisse

'99 ןוק-יא :םידיקפתה יקחשמו ינוידב עדמ יטרס סנכ ,ברעב ישימח םוי
טרסל ונעגה ינאו ןרוא .םייתסהל דמוע ביבא לת קטמניסב םייקתהש
לש החוכ" םשב (ינפי ןונגיסב היצמינא) "הגנמ" טרס ,לביטספב ןורחאה
יתלבקש םירבסהה ?ללכב הגנמ הז המ ,תופצל המל יתעדי אל ."השדעה
יתנבהש המ .תולוק תעמשהו ףוג תועונת וללכו ללכב םיקפסמ ויה אל
רשפא רמולכ ונלש יזיפה ןויגהל קזח רשק לע םירמוש אל םיטרסהש הז
םגו הההההההא קועצלו תצק ףפועל ,םילודג םיקחרמ ץופקל ץורל
.(םידלי יטרס לש תולוגע םייניע) .החוורל םייניעה תא חותפל

BIG WIDE and ROUND Buskirk

ריכמ להקה בר וליאכ הארנ .לביטספ תריוא ךותל רשיה םלואל וסנכנ
תדחאמ ינוידב עדמ תבהא לש ףתושמה הנכמהש תוחפל וא ,הז תא הז
יתנשי תישיא ינא) תודוזיפא רפסממ בכרומ היה ומצע טרסה .םלוכ תא
"יאשדע"ה ,ןסיניק םיק םהב (הקומעו הקזח הניש הנורחאה לכ תא
םיאשדע .םוקיבש עשרה תוחוכ דגנכ המחלמב עייסל חילצמ (lens-men)
,הב םידקמתמ םה רשאכ ,םהל הנקמש תדחוימ השדע םעורז לע םיאשונ
.םיחצנמ דימת (טעמכ) םה םרזעב היציאוטניאהו עדיה תא

The LENS group

.תעזעזמ התיה הלוכ טרסה תוכיא לבא החינמ ינא ,הריבס התיה היצמינאה
דאמ הז יל .ךלכולמו םעור היה דנואסהו שטשוטמ הארנ טרסה ןמזה בר
טרס הלגתמ היה ולאה תוערפהה תא םיפנמ ויה םאש תויהל לוכי .עירפה
,תויוצר אל תוערפה תופנל חילצמ ללכ ךרדבש ,ןרוא .ידמל עשעשמ
תורדס וא םיטרס ריכהל ךירצש ונמכסה .ןונגיסה תא דחוימב בהא אל
,טרסב היהש רומוהה תא ךירעהלו תונהל ידכ ינוידב עדמ לש תורחא
התיה ילש הנישה ...לבא ,םידמחנ םירבד ויה .קיפסמ יתרכהש חוטב אלו
.םשא ישגר תרסחו ךכ לכ הקותמ

Zol Worsel

2.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Lensman website
To Lensman website