4/99

םינשעמ םינק ינשו קוטס קול

:יבצו ןרוא ידע ןנרא ינפב העובש יתאשנ 02:40 ב עונלוקהמ ונאצישכ
(וקהפו) לוטיבב וקחצ םה "!תוצח יטרסל הנשה רתוי תכלוה אל ינא"
ןפוא ותואב טרסב תופצל הנכומ אל ינא יכ - יידידי תמאה וז לבא
קבאמה טרסל םיכלוהשכ !הטיסרבינואב האצרהב "הפוצ" ינאש ומכ
,תיטמתמ הקיגול ירועישבמ רתוי תצק םלתשמ הארנ תופייעב
!ףייעמ ךכ לכ אוהש ינפמ שארמ ןולשכל דעונ אוה םהינשב ךא

.וכרוא לכל קתרמ קיחצמ היהו ,קבאמב די יל ןתנ טרסה ,םעפה השעמל
ידעו ןרוא דועב ,יבצו ןנרא םע דחי האלמ תונריעב טרסב יתיפצ ךכו
,ץימחהש המ לכב ןרוא תא יתנכדע הקספהב .הניש לש םילגב ולטלטה
ורפיס םה עונלוקהמ ונאצשיכ) .תוקד רפסמ ידמ ידע תא ןכדע יבצ וליאו
ןיבהל ידכמ רחואמ ,קוחצב ץרפ להקהש םעפ לכב וררועתה םהש
םיאתמ אל הז תוצח יטרס רוציקב (!?סאבמ אל ,ודיגת .החידבה תא
(םיצוצר דימת םירגובמ יכ) .ללכב םירגובמלו םיצוצר םיטנדוטסל
!יתמייס תוצח יטרס םע ינא .הז לע וכל - םיזעונו םיריעצ םתא םא

Lock, Stock and 2 Smoking Barrels

!רתויב ןיינעמ טרס וניהש ,"םינשעמ םינק ינשו קוטס קול"ל תעכו
,ךלוה המ םיניבמ אל יד ןושארה ויצחב :םיקלח ינשל קלחתמ טרסה
.תידבעידב הנבה .םדוק ורקש םירבדהמ קלח םיניבמ תוקד המכ לכו
םילתפתמו םיכרכנ תווצקה לכ !תפרוטמ הבמס :ינשה יצחב וליאו
םיריבס אל תוערואמ לש הרדיסב טרסה תא הוולמ הפוצהו ,הזב הז
,בר אל ןמז ךות ךא ,תואתשהו הדרח העתפהב הליחתב ,םיכחוגמו
.רגרגמ לותח לש האנהב טרסה םע םימרוזו ןוויכה תא ,םיטלוק"

.פוטס לופ .הדוקנ .בוט טירסת שי הזה טרסל
םירשכומ םינקחש תווצ ,דחוימ םוליצ ,בוט יומיב שי הזה טרסל
.קיחצמ אוה ,הבושח תחא הנוכת דועו ,בטיה םיקהולמו
שארמ עודי היהש םיעטק רמולכ ,"רותפכ רומוה" רומוההמ קלח
"עקר רומוה" וניה רומוההמ קלח ךא ,להקהמ קוחצ יצרפ וררגיש
ררועיש רחא רגירט היהי ונתיאמ דחא לכלו ,ןמזה לכ םש אצמנש
,יתוא קיחצה ארונ ןטק והשמ םואתפש ,לשמל ,דחא עטק היה .ותוא
גאש אל להקה ראשו היצאוטיסבש רומוהל הספתנ ידע םגו יתקחצו
.הרוק הזשכ ףכ הז רוציקב .והשמ וא

Eddi, Tom, Bacon and Soap

?טרסה ללכב המ לע עגר עגר
תויושחרתהה תא ףושחלמ דאמ רהזהל ךירצ טרסה לש רואית לכ בוט
ידאו "ןוקייב" ,"פאוס" ,םוט ,םירבח העברא ריכנ טרסב .תודיתעה
(םירשכ םיעצמאב שממ אל) םיסייגמ םה ,ןודנולב דנא טסיאהמ
לוכיש ןנוחמ רקופ ןקחש אוה ידא .רקופ קחשמל ט"שיל 100,000
(החינמ ינא טרס היהיש ידכ) ,םעפה ךא .חותפ רפסכ ביריה תא אורקל
...ט"שיל 150,000 לש בוחב ראשנו ףסכה תא דיספמ אוהו ותוא םימרמ
בטוח ותויה ללגב אל ומש תא לבקש) "ןזרגה יראה"ל אוה בוחה
וליחתיש ינפל ףסכה תא סייגל ידכ עובש שי הרובחל .(בהלנ םיצע
לעב וניהש ,(גניטס) ידא לש ויבא ןיפולחל וא ,תועבצא םהל ךותחל
עובש ליחתמ ךכו .םוקמה תא יראה תושרל ריבעהל ךרטצי רב
.טרסהמ םכתאנהב ערגי קר ףסונ טרפ לכ ןאכמו ,םיפסכה סויג
אלו) םינשעמ ןכא טרסה םשבש "םינשעמה םינקה"ש קר ןייצא
.ןיינעמ היהישו (סארג קר

The marijuana cage

ונלויטבו תויה ,רקופה קחשמ תא םיארמ םהב םיעטקב דחוימב ונרגרג
וליאכ תובהלתהבו הדמתהב (םירורפג לע) רקופ ונקחש ןלוגל ןורחאה
םירועמ שממ ונייה ךכו .בהז יליטמב אלא םירורפגב רבודמ היה אל
.תוישיש גוזבש המיאה תא וניווח ידא םע דחיו ,טרסבש קחשמה יטרפב
:יתעמש אל ןמזמש בוהא ריש שדחמ יתשגפ םג עטק ותואב
,טרסב הקיסומה ללכבו .ס'גוטסה לש "Now I wanna be your dog"
ריעה לכ ןותיעב ,םידומילל רבח בתכש ,עטק טטצא ינאו .תנייוצמ התיה
:ימלשוריה

.לק הז בוט לוקספ ךורעל ,השק הז בוט טרס תושעל"
,לוס עטקו פופ עטק ,ידניא עטק ,יאגר עטק ,ינורטקלא עטק םיחקול
"חבושמ יטירב לוקספ ךל שי פוהו םירכומ שממ אל יוצר

.םיצורמ ךא םיפייע ונרזח :םוכיסל
(המיכסל םיאתמ שממ אל הז לבא הצמחה תשוחת םג התיה השעמל)

It's been Emotional


תורעה
ירבחל החנה שי עובשה ךשמב .רדמס עונלוקב םילשוריב גיצמ קוטס קול
תולגל ונרעטצה ,ישישב .דבלב ח"ש 15 הלוע טרסו םיטנדוטסה תדוגא
שי רדמסב ,ןכ ומכ .ךייש התא הדוגא הזיאל הנשמ ךכ לכ אל הז
החיש תרשפאמש הקיטסוקא שיו ,דמחנ דאמו חותפ יצח הפק תיב
(םישנא ןיב החיש) !ץלמומ .םישנא ןיב

:אוה (תבכרב שחרתמש) "2 ימי רוצמ" טרסה לש קזחה טפשמה
"assumption is the mother of all fuck ups"
תמאה תא ךירעמ קוטס קול םג יכ תולגל יתחמש התיה הבר המ
ינומכ בהלתמש יתבשחש ,ןרוא ,ירעצל) !וז הרימאב המולגש האלפומה
:חבושמ טפשמ דוע שי 2 ימי רוצמב ג"אד .(בל םש אלו ןשי
?םעפ הז לע םתבשח - "luck favours the prepared mind"

תכלל

4 stars
(ירחא םוי הכלהש הליה לשו) טרסב ויהש םיבכוכה לש גורדה
ידעןרואהליהיבצןנרא
Zzz...Zzz...54.54

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Lock, Stock and 2 Smoking Barrels website
To the website

:ןרוא לש הנגהה בתכ
2:30 דע (ףרטצהל םינמזומ םתא) תשרב Quake II יתקחש ינפלש הלילב"
דבעמב תוכזל ידכ לטניא תרבח םע תורכיה שגפמל ונכלה רקובב 9:00 - בו
"(הלרגהב הפתתשה אל ןכלו םייח תורוק השיגה אל לעי יכ וניכז אל) Pentium-III
:ידע לש הנגהה בתכ
"הפיע יתייה"
:ןרוא לש הנגהה בתכל לעי לש הנגהה בתכ
!"םייח תורוק יל ןיא"

הרזח