4/2000

הילונגמ

דימתמ הקורי התארנ המודאה הפיח .יתדלומ ריעב ונייה ישיש םויב
ונבנש תורככב וחרפ םיבוהצ םיחרפ .בוביס לכב ץצנ לוחכה םיהו
...עבשומ תורככ בבוח היה ,ריעה ישאר תיברמ ומכש ,לארוג תפוקתב
סלכאמש ימ ברשו ,םיטרס יניילב לש ריע וז הפיחש םעפ יל רמא יחא
וא ,םיאפיח-X רתוי שיש וא .םיאפיח-X הז ביבא לתב עונלוק תומלוא
רוא ברב עונלוקה םלוא ברעב ישיש םויב יכ ,ונתשה יוליבה תופדעהש
.תבשל הפיא רוחבל ידכ קיפסמ לילד היה

ידכש טרס .עיתפמ טרס ."הילונגמ"ב תופצל ונרחב ינאו ןרוא ןרק
,ןמטלא לש "תורצק תונומת" תא ריכזהל אל דאמ השק ותוא ראתל
תאז לכב המ .םהלש הריואב םימוד תמאב אל םיטרסהש תורמל
ירחא בקועש ,(תצקו תועש שולש) ידמל ךורא טרסב רבודמ ?המוד
אוה טרסה לש וטומה .םיקתונמ אל ךא םידרפנ םירופיס רפסמ
.רופיס רפסל םיאבשכ אל תוחפל ...ירקמ רבד םוש ןיאו רושק לכהש
MAGNILIA
Jeremy Blackman as 
Boy Genius Stanley Spector תורחתב ףתתשמש ןפוד יאצוי תונרקסו ןורכז לעב ןנוחמ דלי ריכנ טרסב
היהש ןקדזמ רבג ,ינודו what do kids know? םשב היזיולטב היוירט
לכש שיגרמ ינוד .ןכ ינפל םינש תורשע המכ תינכתה לש אלפה דלי
תושאונ שפחמו דגבנ שיגרמ אוה ,ול הדבא ותודליב ול התיהש המכוחה
לבא הילא הוולתמש ץחלהו תורחתה תא יח ריעצה דליה ,הבהא ירחא
רגובמהו ריעצה רודה ןיב .ול עיגמה לע דומעלו הדגנ םמוקתהל דמול
לכ ךרואל ותוא החנהש ,ןועושעשה החנמ רבחמ "םינואגה םידליה" לש
.ןטרסב הלוח אוהש הלגמ אוה .וילוגלג
William H. Macy as 
Ex-Boy Genius Donnie Smith
Philip Baker Hall 
as Jimmy Gator
Tom Cruise as 
Frank T.J. Mackey תא ריבעהל ידכש תינואכדו תיטוריונ הרוחב ,הידולק תא שוגפנ ןכ ומכ
הנכומ הניא איה ,םינמדזמ םירבג םע הלבמו ןיאקוק הפינסמ םויה
הרבח שארב דמועש קנרפ ,הלומ .היבא תא דחוימבו הירוה תא שוגפל
םישנ גישהל דציכ םירבג דמלל התרטמו "seduce & destroy" תארקנש
:איה ותמסיס .םהייחל םינודא תויהלו
"respect the cock and tame the cunt"
Melora Walters as 
Claudia Wilson
Jason Robards and Julianne Moore 
as Linda and Earl Partridge
John C. Reilly as Jim Kurring ,ןטרסה תלחמב הלוח ,יווד שרע לע בכוש וייחל םישישה תונשב ,לרא
היוצמו תמאב ותוא תבהוא איהש זא קר הלגמ ,הדניל ,הריעצה ותשא
ותוא ונב תא שוגפל איה לרא לש הנורחאה הלאשמה .תוטטומתה ףס לע
רוזעל הסנמ ותטימ דיל יוצמש יאופר חא ליפו ,םינש 10 הזמ האר אל
שפחמש "רדסהו קוחה שיא" ,רטוש בצינ םלוכ לומ .ונב תא אוצמל ול
.ותוא בהאתשו בוהאל יהשימ
Philip Seymour Hoffman 
as Phil Parner
Tom Cruise as 
Frank T.J. Mackey      דיקפתב ןיוצמ זורק םוט דחוימבו ,אלפנ טרסב קחשמה
     :םה טרסב םיקחשמש םינקחשה ."סרוההו התפמה" קנרפ

םירופיסה לזאפש ךכמ םיעבונ טרסהמ האנההו ןיינעהמ לודג קלח
לכ לש היווהה תא בטיה גופסל רשפאמש רבד ,תיתגרדה הרוצב רתפנ
תוארל םיליחתמ ןלוכ םע הבורק תורכה ירחא קרו ,תויומדהמ תחא
םידדצ ינש בבחלו ןיבהל רשפאמ הזכ ןונגס ."לודגב" הנומתה תא
תא ררועמ םג הזכ ןונגס .אל ימו "רדסב" ימ הלאשב עקתהל םוקמב
.תויומדה ןיב םיירשפא םירשקל בושק ותוא קיזחמו ,הפוצה
ובש עטק שי טרסה תא יתבהא תוחפ םהבש םיעטק המכ טרסב ויה
תאצמנ איה וב םוקמב תחא לכ ,דחא ריש תורש ןלוכ תויומדה לכ
,תינקפס תראשנ ינא ,ולאכ םירבדל רבחתמ ברל ןרוא ...ןמז ותואב
לש רטמ" דרוי ,טרסה תא םסרפמש רחא עטקב ...תוניצר תשרוד
תמאבש ,וזה העפותה לע יתעמש אל טרס תא וניארש דע ."םיעדרפצ
רותב ךכל יתסחייתה טרסה ןמזב ןכלו (רבתסמ ךכ) !םימעפל תארוק
םע יל רדתסה אל הז הזכש והשמ רותבו .fiction ירמגל אוהש והשמ
רבד ,תמאה יל הרבתסה ןרואו ןרק םע יתחחוששכ ךכ רחא .טרסה
רצק רורב התשע ןרק .םיעדרפצה לובמל תודגנתההמ יתוא ררחשש
!הז קתרמ אשונב םיקסועש םירתא ינש לש תובותכ יל החלשו
about the frog rain phenomena
Melora Walters as 
Claudia Wilson
writer/director Paul Thomas Anderson
רקיעבו ,הדיגב ,רעצ ,הטרח ,תוומב םירושק טרסבש םירופיסה
.וילא יניע תא הריאה ןרקש רבד ,םידליל םירוה ןיב םיסחיב
הרוצב ימיטפוא טרס הז ,טרסב םילועש םישקה םינכתה תורמל
,עגר לכב תענכשמ אל וזה תוימיטפואהש תורמלו ,תמזגומ טעמכ
רסמה .הער אל השגרהב סומעו ןועט ךכ לכ טרסמ תאצל םיענ הז
אלו ,םיידיב ונלש םייחה תא תחקל ךירצו ,ןתינש אוה טרסה לש
הזש ונל םיארמ טרסב ,השק עמשנ .ידמ רחואמ רבכש דע תוכחל
.ירשפא

.הבשחמ ררועמו הנהמ טרס

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואןרק
44.5


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To MAGNOLIA Official WebSite
To MAGNOLIA Official WebSite