3/2002

םש היה אלש שיאה

Billy Bob Thornton as Ed
Frances McDormand as Doris
James Gandolfini as Big Dave
The Man Who Wasn't There 
Directed by Joel Coen

Billy Bob Thornton as Ed
Frances McDormand as Doris
James Gandolfini as Big Dave
Michael Badalucco as Frank
Jon Polito as Creighton Tolliver
The Man Who Wasn't There 
Writing: Joel Coen and Ethan Coen
ךא ,יתוכיא עונלוק יבבוח לצא תושגרתה ררועמש םש וניה "ןהכ םיחאה"
,ידווילוה תופוק רבוש לומ ןרוקפופ סולבל ידכ עונלוקל םיכלוהש ולא לצא םג
יתלבה תא תושעל םיחילצמ ןהכ םיחאהש הארנ .ולטק (בוש) םירקבמהש
.םכחותמו בוט עונלוקמ (ןרוקפופ םע) תונהל םישנאל םורגלו (טעמכ) ירשפא
ירעצל ךא "!םעב תודחאה ןעמל "ןהכ םיחאה" ועיבצה" :תארוק יתייה
ךותב קומע םיעוקש ,םיילארשיה םהיתומש תורמל ,ןתיאו לאויש הארנ
דימת טעמכ איה תונושה היתופוקתב תויאקירמאה .תינקירמאה תוברתה
תוצרא לש היצניבורפהמ תוכחוגמ תויומד .םהיטרס לש יתימאה רוביגה
,("הלודגה הציפקה") םיקסע ישנא ("תוטושפ תוחיצר" ,"וגראפ") ,תירבה
קרוי-וינ ,("קניפ ןוטראב") '40-ה תונשב דווילוה ("רלימ תמוצ") םירנויפאמ
הפיא יחא") םורדב 30' -ה תונש ,("הלודגה הציפקה") '50-ה תונש לש
םייאקירמא םיסופיט לש ףסוא גצומ וב םגש ,"יקסבובל גיב" ,ןבומכו ("התא
.וקסיסנרפ ןס הל-א

הזה עגמהו .םש דימת ינהוכה עגמה לבא ,םינווגמו םינוש םנמא םיטרסה
,םהיטרסב .שממ עונלוקל םימלוצמ םירופיסמ םיטרסה תא ךפוהש אוה
עקרבש ריקה לע םנמנמש בובז לכ ,"טוש" לכ ,םוליצ תיווז לכ - תוירקמ ןיא
,םייתרגש אל םיטרס איה האצותהו .הדיפקב ורחבנ ,המצע תושחרתהה
םיעדומ ןהכ םיחאהש קר אל ,ףסונב .םימרוזו םייעוצקמ דאמ תאז םע דחיו
לע תוצצה םמצע םיפוצל םירשפאמ םג םה ,םילעופ םה וב םוידמל דאמ
ונל הארמ יאמבה ,תיביטלופינמ תונמא הניה עונלוק ...טרסה ךרד םוידמה
,הקיסומ ףיסומ ,הלועפל םירוביגה תא טוונמ ,ץפח אוהש ןפואב םירבדה תא
ולאכ םירבד שוחלו בושחל הפוצה תא ליבוהל ידכ הכירעב שמתשמו
אוה זא ,םיפוצל ךכ לע רפסמ םג אוה םאו ,םיהולא אוה יאמבה .םירחאו
.ילש םיהולאה םג

תכיפה ידי לע תאז םישוע םה ."עונלוק הז ,הנה" :ונל םיארמ ,ןהכ םיחאהו
םייעונלוק םיעצמאב ללוש הפוצה תכלוה ידי לע ,תויולגל תויעונלוק תוקינכט
ידי לע טושפ וא ,וינפב היעטהה תפישח ךכ רחאו ,םילבוקמ םיירופיס וא
יתוהמ ביכרמ דימת םיווהמ בוציעהו תוזחה .ובטימב עונלוק לש הגצה
םוקמבו ןמזב םישחרתמ םיטרסה תיברמ רשאכ ,ןהכ םיחאה לש הריציב
ורחב ,ןהכ םיחאה "םש היה אלש שיאה"ב ,םעפה םגו .הווהמ רחא
."ראונ םליפ"ה :יעונלוק ןונגס ורחב םה הפוקתמ רתוי םעפה לבא ,הפוקת

הרייעב שחרתמש ,ןבל רוחשב טרס וניה "םש היה אלש שיאה"
רפס אוה ןיירק דא .'50-ה תונש ומכ תיארנש הפוקתב הנטק תינקירמא
.םיפסכ תלהנמכ ובלכ תונחב תדבוע (דנמרודקמ סיסנרפ) ותשאו ,םירבג
עיקשהלו םייתרגשה וייח לגעמ תא ץורפל טילחמ דא ,דחא ןבל רוחש םוי
.םימב שומיש אלל םידגב יוקינל ינכפהמ ןויער - "שביה יוקינ"ב ףסכ םוכס
סמי'ג) ותשא לש סובל הטיחס בתכמ חלוש אוה ףסכה תא גישהל ידכ
לש םיבר םיטרסב ומכ .ןמור תלהנמ ותשאש דשוח דא ותיא ,(יניפלודנג
שארמ הפצ אל םהילא תומוקמל רוביגה תא לגלגמ הז דעצ ,ןהכ םיחאה
.תרבוגו תכלוה םייחהמ ולש קותינה תשוחת טרסה ךרוא לכל רשאכ , עיגיש

ןונגס אוה ראונ םליפ ...ראונ םליפ טלחהב אוה "םש היה אלש שיאה"
40-ה תונש ןיב םייקתהו ,תפרצב הינשה םלועה תמחלמ ירחא חמצש
ראונ םליפ יטרס םיקסוע םהב םיאשונה .20-ה האמה לש 60-ה תונשל
,םאתהב .תיתרטשמ הריקח םביבסו ,תוחיצר ,עשפ םניה דימת טעמכ
."תוילטפ םאפ" םישנו ,םיעשופ ,קוח ישנא ,םישלב םה םיטרסה ירוביג
,הלפאה הריואה אלא הלילעה וניא רנ'אזה תא דחיימש המ ,תאז םע
תירסומה תוילאודהו ,ראונ םליפה יטרסב הרושש תימיספהו תרכונמה
.ינברוא עקר לע םישחרתמו ,ןבל רוחשב ברל םניה ולא םיטרס .וירוביג לש
.הבוח תקזחב וניה תרשרשב ןשעמ רוביג

ןהכ םיחאה הז טרסב םג ךיא םכל רפסאש םיפצמ יאדו םתא וישכע
המכו ,םכחו ביהלמ טרס רוציל םיחילצמו ,תינואג הדובע בוש םישוע
.ךרעב ...ש ,והז זא .יתינהנש

עונלוק גיצה "לפא" עונלוקמ רתויש ,יראונ םליפה ןונגסה ,דחא דצמ
תא בטיה הפקיש ,יתומשרתהלש ,הקזח דאמ הריוא רצי ,"יוהד"
בבוח וניהש ,ןרוא .רבוע אוהש ךילהתה תאו רוביגה לש תושוחתה
רפוסמ רופיסה ובש ןפואהמ םג ףסונב הנהנ עבשומ over voice
ונבשח עונלוקהמ ונאצישכ ,ךכל רבעמ לבא ,(ןושאר ףוגב) םיפוצל
הזה טרסהש וא ,טרסה תא ונבה אלש וא :ירשפא םיינשהמ דחאש
יתייה ,ולש םיקלחבו ,תויטיאב להנתה טרסה ירובע .םיהדמ הזכ אל
,היתווצקש תלתופמ הלילע טרסל התיהש תורמל .םומעש ףס לע
הניה הלילעהש יל המדנ היה ,ופוסב קר םירתומ ,תרוסמה בטימכ
םירחאה םיאשונה תא קידצהל ידכ קר םש תאצמנו ,טרסב תינשמ
.החוטב אל ינא הזב ?המב לבא ...קסוע תמאב טרסה םהב

תיעדמה תילגתה לע בושו בוש תרזוח תויומדה תחא טרסה ךלהמב
םילימב וא ,"תואצותה תא הנשמ הדידמה" :ןמזה ותוא לש השיערמה
לשמ ,קפס אלל ,"וב םיננובתמש המ תא הנשמ תוננובתהה" ,תורחא
ןנובתמש ,רוביגה לש תויביספה אקודש ,ךכל ילוא ?המל לבא ,והשמל
,רבדל הברמ וניאו ,וילא שחרתמל ביגמ ,םוטא ךסמ ךרד ומכ םלועב
לכש ונל רפסל אב טרסה ילואו ?הלילעה תא תמדקמש וז איה אקוד
?הבוגתמ רתוי אל איה הלועפ לכ ילואש וא ?הלועפ םצעב איה הבוגת
(?לשמכ ןוטוינ לש ישילשה קוחה תא ונלבק אל עודמ ,רבדה ךכ םאו)

תמאב אלש התיה יתניחבמ טרסה לש תירקיעה השלוחה יכ הארנ
תויומד ויה .ונממ םיקחוצש הזכ אל לבא ,רומוה טרסב היה .וב יתינהנ
,ןצחשהו םסרופמה ןידה ךרוע לש תומדל טרפ לבא ,תונצקומו תוכחוגמ
אלא ,תושגר יב ררוע אל טרסה ,ןכ ומכ .ידמל םייוהד ויה תויומדה ינויפא
.תבשחנ טרסהמ רוכינ לש המומע השוחת ןכ םא

רוכינ תשוחת איה הזה טרסב ןהכ םיחאה לש היצלופינמה יכ ןכתיה
תא רידגהל ילעש רמוא הז םאה ,ןכ םא ?ומצע טרסהמ לק םומעשו
,יתבהא אלש יתבשח ?ונממ ענמהל יוצרש טרסכ וא ,ינואגכ טרסה
םומעש ילוא יכ ,החוטב אל רבכ ינא וישכע ,תכלל אל ץילמאש יתבשח
?התומלגתהב תונואגה אוה הפוצה

תעדוי אל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To The MAN WHO WASN'T THERE Official WebSite
To The MAN WHO WASN'T THERE Official WebSite