10/2000

יכרות סראמ

יעל הדר כאיה
מרס תורקי
יעל הדר כאיה
מרס תורקי
יעל הדר כאיה
מרס תורקי
יעל הדר כאיה
מרס תורקי
יעל הדר כאיה
מרס תורקי
וחק "פיצנירפב םיילארשי םיטרסל םיכלוה אל"ש רכמ וא רבח םכל שי םא
ינפל םמצע תא ולענ םה וב בולכהמ םתוא וררחשו "יכרות סראמ"ל םתוא
טרס :ילארשיה עונלוקב ןויצ תדוקנ קפס אלל וניה "יכרות סראמ" .םינש
ותוכזלו ,ללכה ןמ תאצוי הרוצב םייובמו קחושמ ,רדבמ ,שטולמ ,יעוצקמ
.הקומע תועמשמ לכ רסח טרס ,ותבוחלו

,היא לע רפסמו "יתוטובצ" סאימחנ רומיל לש הרפס יפל דבוע "יכרות סראמ"
קירטפ ירחא בוקעל תחלשנ היומס תרקוחכ הדיקפת תרגסמבש ,הריעצ הרוחב
םידעה יאלפ חרואב .ןידל איבהל הסנמ הרטשמה ותוא ,םילא ןיירבע ,יסורס
דע לע רמשמ לכמ תרמוש הרטשמה ןכלו "םימלענ" םלוכ יסורס לש טפשמב
ריעצ רוחב ,חתפי תא תשגופ היא בקעמה תרגסמב .הל רתונש דיחיה הנידמה
תאו ,םיטניו'ג לוגלגב וימי תא ריבעמש ,הטימב ןפוד יאצוי םירושיכ לעב
ןב םע ןתחתהל החילצמ אל לבא תישנה המזגרואה לע רקחמ תכרועש ותוחא
.הגוז
יעל הדר ותומר שרון
םתא !ףכ הזיא .הפיחב םיטרסה לביטספ תרגסמב ןרואו ןרק םע טרסל יתכלה
,המרב ריע ,הלועמ ריע .הישנא תאו הפיח תא תבהוא ינא ךיא םינימאמ אל
םוירוטידואל ךומסב .ןוכיתה חרזמה לכב דמחנ יכה םיטרס לביטספ םע ריע
תיאפיח רותב ."טרופופר תיב" ארקנש שדח םלוא ףוס ףוס ומיקה הפיחב
דלישטור תיב רוזיאב ונביש ןמזה עיגה טלחהבש דיעהל הלוכי ינא (?רבעשל)
תורמל) טרופופר תיב וז הניחבמ .ריעזה ךא ,ביבחה קטמניסה יוביגל םלוא
(ילש טלבה ירועישל יתדרי םהב תויגלטסונה תוגרדמה תא יל םסוח אוהש
.ךירצש ומכ .חנו ,דאמ לודג םלוא :החלצה וניה

שב ששב .יכרות סראמ הז המ יתנבהו ןומיסאה יל דרי ליחתה טרסהשכ קר
"לוכא" עגרכ אוה ךכל ףסונבו ,איצוהל קיפסה אל ןיידע ביריהו םיחצנמשכ
ימ) !?שלושמ סראמ הז ילואש וא ,החוטב טעמכ ינא .יכרות סראמ ארקנ הז
- שש" םע לבלבתי אלשו ,אשונל ריכמ אוהש היסרוה המ יל בותכיש עדויש
קחשל יתגהנש םכל יתרפס ,יל ריכזמ הזו (!ירמגל רחא והשמ הזש "יכרות שב
אלפומ רושיק הזיא ,בגא ךרדו ?יניסב םיוודבה םע (ןטק) ףסכ לע שב שש
...יניסב יתייהשכ יתארק "יתוטובצ" תא

םגו תויומדב ,הלילעב ,רפסהמ הנוש (דייז לג ,סאימחנ רומיל) טירסתה
בוט היהש טרס וניאר הנושארל (ןרוא תא תטטצמ ינאו) לבא ,הריוואב
.רפסבמ רתוי המיענו הבוט הרוצב תווצקה תא רגס טרסה !ולש רפסהמ רתוי
שיו תירסומ אל הרוצב תגהנתמ היאש םושמ יתייעב תצק רפסב םויסה
ןושארה הרפס ,"תלחוז התיה אמאשכ" לש הרוביגה תמועל םנמא) םיעגפנ
תא ךכרל חילצה טירסתה (...ןיידע לבא ,ךאלמ שממ היא ,סאימחנ לש
.םירבדה

בטיה הריבעהו תנייוצמ הדובע התשע ,היא תא הקחשש ,רדה לעיש יתבשח
אל ןרוא ירעצל ,הב שיש תמייוסמה תושאונה םע היא לש תומדה תא
,םינקחשל טרפ .אשונב םיינש םירוהרהל יל םרגש רבד יתיא םיכסה
לע תוארל גונעת טושפש ןורש רמות) טרסהמ לודג קלח םישוע תמאבש
טרסה (תומזגרואה תרקוח דיקפתל חלצומ קוהיל הניהש ןהק תילדו ,ךסמה
ורישיש ידכ ןימזמ יסורס קירטפש "הרמיז" יתוריש ,לשמל .תוקרבהב אלמ
הז .םתוא אוצמל הפיאו םינורחאה ויתונברק לע םיזמר הרטשמה ישנאל
.טרסה ךרואל רזוחש ביטומ הזו ,קיחצמ הז ,דמחנ

םעפ ףא רנ'אז טרסש ןעוט יחא ."רנא'ז" טרס והזש רמול ןתינ יללכ ןפואב
"יכרות סראמ" .ותשלוח ךכבו ,ולש הירוגטקל רבעמ תולעתהל לוכי אל
ףקותמ תולעופ וב תויומדהו ,םייוסמ גוסמ הלועפ טרס לש רנא'זה לע בשוי
הז יניעב .םייתימא םיקומע םיעינמ ךותמ אלו רנא'ז טרסב תויומד ןתויה
(?תחתפתמה) תילארשיה עונלוקה תיישעתבש בושח וליפאו ,ךכ לכ ער אל
.קרב הברה םע לבא ,רסמ ילב ,ולאכ םיטרס םג ורצווי

.ףודיוד דדוע אוה טרסה לש יאמבה ,םתיהתש הרקמל
,לוטבטובא ןולא םיפסונ םידיקפתב ,דייז לג קחשמ יסורס קירטפ תא
.ףשר ילופו ןורדלק לאומש

.ץלמומ ץלמומ ץלמומ

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
43.5
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?