8/2000

יבייב יביימ

ץראה תבהא הברה םע לבא טרסל הרושק אל החיתפ
ינאו הנאיד דדוע ןרוא .םיזילעו םיימיטפוא םינוטב חתפנ ןורחאה עובשה ףוס
קקפה) .23:00 העש דעו 22:30 העשמ םילשורימ האיציב קקפב םיעוקת ונדמע
שוטלל ידכ םתעיסנ תא םיטיאמש םישנא לש הנושמ תכ - "םינרקס" לשב םרגנ
יסנכמבו ,תינבצע ,הבער ,תשתומ יתייה ינא .(םיכרד תונואת תונברוקב םייניע
התנקנש) סקיטלס ןוטסובה לש הטורמ הצלוחו ילש תוהוהמהו תודורוה גניניירטה
ןויערה היה ימ לש תרכוז אל ינא .רלוד תינוילימ ומכ יתיארנ (1977-ב ךרעב
השדחה תינכתה לבא לוכאל והשמ םש תונקל רשפא םא קודבלו שוג-ובאב רוצעל
.הלעמ הלעמ ,םישיבכב ונלתפתהו שוג-ובאל ונסנכנ .םייחל הווקתב יתוא האלמ
ךכמ יאליע רשוא :בר ןמז יתשח אל התומכש השוחתב יתפקתנ ,םילוקיעה דחאב
אלו הקזח ךכ לכ התיה השוחתה .לארשי איה לארשיש ךכמו לארשיב הייח ינאש
אל רשואהש ריהבהל יל בושח .ירבח תא הב יתפתש תגגופתמ איה דועבש היופצ
לארשיש ךכמ אלא ,הזכ והשמ וא "םיבוט יכה ונחנא" לש תיטוירטפ השוחתמ עבנ
םלועלו תילירטס אל איה לארשיש ךכ לע החמש ."שיש המ הז"ו בוברעו בורע איה
.(תומוסרפב ונימצע לע ונל רוכמל םיסנמש המ תורמל) היהת אל

.אלפנ היה הזו םחו ךר ספיצו םח סומוח םע תותיפ ונינק ינאו דדוע קר הלחתהב
,לפאלפ תונקל (הבער יתייהנ יכ) ףסונ םוקמב ונרצע הצוחה ךרדבש אלפנ ךכ לכ
.הנושארה הדעסמב ךרה ספי'צה לש המרל ברקתה אל לבא ,דמחנ היהש
Joely Richardson as Lucy Bell
blue
Hugh Laurie as Sam Bell
Emma Thompson as Druscilla
pink
Rowan Atkinson as Mr. JamesMaybe Baby הנרקהה תליחת רחאל תוקד רפסמ ועווגש םיזילע םינוטב ךישמה עובשה ףוס
תומוקמ ונספתו הנורחאה הקדב שממ ונעגה ינאו ןרק ,ריפוא ."יבייב יביימ" לש
העבנ "יבייב יביימ"ב הריחבה .הפיחב ןוינק-דנרג עונלוק לש חנהו לודגה םלואב
רבכש וא תוארל יתיצר אל ינאש םיטרס :םינותנ לש תחלצומ אל הבלצהמ
תמאה .תוארל הצר אל ריפואש םיטרסו ,תוארל התצר אל ןרקש םיטרס ,יתיאר
הזו) תאז ומכ תוצורמה רסוח תא תמסקממש הריחב תטיש ןיאש הארנכש איה
.(לעי םשב יל אורקל הטילחה יתחפשמ ךיא לע רופיס יל ריכזמ

םישולשה תונשב יושנ גוז ,יסולו םס לע רפסמש ילגנא טרס וניה "יבייב יביימ"
תושעל הנכומ איה ךכ םשל ,ןוירהל סנכהל איה יסול לש השפנ תאשמ .םהייחל
םס .(תדחוימ היגרנא ילעב תומוקמ ינימ לכב הבהא תושעל ראשה ןיב) לכה
תובישיהמ ץלחהל הנהנ אוהו ,סקסל רושקש המ לכב הלועפ ףתשל ןכומ
ש"מק 150-ב התיבה ועונפוא לע רוהדל ידכ BBC-ה תרבח לש תומימשמה
םיצלאנ םהו ירפ םיאשונ םניא םיצמאמה לבא .תצייבמ יסולש ןמזב עיגהלו
טירסת בותכל טילחמ םס ךכל ליבקמב .תויאופר תוקידב תרדיסב ליחתהל
םיניינעה .(התודגנתה לשב) יסולל ךכ לע רפסמ וניא ךא םהייח לע ססובמה
,יטנמרשו ריעצ ןקחש התדובע םוקמב תשגופ יסול רשאכ ךבתסתהל םיכישממ
...החלצהל הכוז םס לש טירסתה וליאו

רדגומ אוהש תורמל קיחצמ אלו ןיינעמ אל טרסה !הזמ וחכשת ?בוט עמשנ
הווקת םוש ןיאש הז שאיימש המש הרמא ןרק הקספהה ךלהמב ."הידמוק"כ
תורמל.ןיינעמ היהי אל הז ,וב הרקי המ הנשמ אלש םושמ טרסה ךשמהל
.תוניינעמ תויוחתפתה המכ ויה אקוד ,טרסה לש ינשה יצחב תרדוקה תיזחתה
טרסל תכלל םא דחוימב ,וילא תכלל הביס ןיאו בזכאמ טרס הז ,ןיידע ךא
.(טרס הזכ לע יוליבה תא זבזבל לבח) .םעפ ידמ קר םישוע התאש והשמ הז

םימח תושגר המכ ילצא שיש הלגמ ינא טרסהמ ךלהמב יתינהנ אלש תורמל
םג םא עומשל רשקתא ינא רזומ ארונ !וב ועיפוהש תויומדה יפלכו ויפלכ
!הרק הז ןרקל

תכלל אל

2 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ריפוא ןרק
31.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo MAYBE BABY Official WebSite
To MAYBE BABY Official WebSite


:לעי םשה תא יל ונתנ ךיא לע רופיס
,עטנ יל אורקל הצר דחא קלח :םיקלח השולשל הקלחתה החפשמה
.ןימסי םשב אקוד ץפח רחא קלחו ,הגנ יל אורקל הצר רחא קלח
:טילחהל דציכ ןויער ולעה הערכהל עיגהל וחילצה אלו תויה
וארקיש הצור אוהש םשה תא םושרל לכי דחא לכ ובש חול וניכה
וארקיש תצרחנ הרוצב דגנתמ אוהש תומשה תא םושרל םגו ,וב יל
ךכו םידגנתמ אללו םירחוב אלל :םתוימ ראשנ לעי םשה .םהב יל
אקודו .לעי םשה תא יתבהא אל םעפ ףא ,ג"אד ,ינא) .לעי יתייהנ
(...יתבהאש דימתש םש הז עטנ

הרזח