8/2000

ןירייאו ימצע ינא

,"ןמורט לש עפומה") םייניצר םידיקפתבו םייניצר םיטרסב קחש ירק םי'גש תורמל
םיירגלו ,םיימוק םיטרס םע םישנאה בר ידי לע ההוזמ ןיידע אוה ("חריה לע שיא"
,ליעל ןיוצש גוסהמ טרס וניה ירק םי'ג לש ובוכיכב "ןירייאו ימצע ינא" .םיסגו
אל ללכבש רבד) םידליל טרס לש תימדת הרצונ טרסלש תורמלש איה תמאהו
.ונממ יתינהנ יללכ ןפואבו עשעש טרסה יתוא (...יל הארנ

דחא םוי רשא ,רוסמ החפשמ שיאו רטוש ,ילר'צ לע רפסמ "ןירייאו ימצע ינא"
םנמא .םהידלי תשולשב לפטל ותוא הריאשמו ותוא תבזוע (תינדגובה) ותשא
םתוא בהוא אוה ךא ילר'צל טעומ ינוציח ןוימד ילעבו רוע ימוחש םה םידליה
סומרל םלועה לכל חינמ אוהש ילר'צ םע הדיחיה הרצה .דחיב הוולשב םייח םהו
עיגמ ילר'צ "תרזעלו" האסה תשדגומ דחא םוי .ןכ םישוע םלוכו ...ודובכ תא
וניה קנה ...הצור אוהש המ גישהל עדויש ,ימצע ןוחטב אלמ ,חושק רוחב ,קנה
.ילר'צ לש הינשה תוישיאה

(שפנ תלחממ לבוסכ תימשר ןחבוא רבכ ילר'צ רשאכ) ןכמ רחאל תועובש רפסמ
הרוחב איה ןייריא .ןירייא תא תימוקמה הרטשמה תנחתב םישגופ (קנהו) ילר'צ
תעדוי איהש דשוח יקיד .יקיד םשב רנויפאמ לש ףלוג ישרגמב הדבעש הריעצ
הרטשמהו היפאמה .התוא לסחל ןיינועמ ןכלו םיקפקופמה ויקסע לע ידמ רתוי
ןיגב ןירייא תא תרצוע הרטשמה ךכו (?םייחב ומכ שממ) וז דצל וז תולעופ
שקבתמ ילר'צ רשאכ .קרוי-וינל הרזחב התוא תחלושו היודב הגיהנ תריבע
...ולש עונפואה לע התוא עיסהל

.םיבושח שממ אל םהו "םיער" שי ...יתועמשמה רבדה אל איה טרסב הלילעה
םיסחיהו קנה לש תוישיאל ילר'צ לש תוישיאה ןיב םירבעמהמ עבונ טרסב ןיינעה
היגולוכיספ" ארקנש המ הניה טרסב היגולוכיספה .ןירייא ןיבל םהניב םיחתפתמה
הב העפותה לש יתימאה םשה .יוגש וניה "הינרפוזיכס" חנומב שומישהו "שורגב
איה הל הנדעה תורמל רתויב הרידנ איהש העפות) ,תחא תוישיאמ רתוי שי םדאל
ירק םי'ג ..."תוישיא לוציפ" אלו "תויוישיא יוביר" םיארוק ,(עונלוקב התכז
םא םג) תוקיחצמ תויצאוטיס הברה טרסב שיו ,בטיה ולש תויומדה תא קחשמ
ונל הרק אלש רבד ,טרסהמ ינממ הנהנ תוחפ ןרוא .(ירגלוו "ךומנ" רומוהה
(13 ןב) ילש דוד ןב יאו'ג ,תאז תמועל ."ירמ לע םיעגתשמ" זאמ ולאכ םיטרסב
.דאמ הנהנ אקוד ב"הראב טרסה תא הארש

..ונהנ אל שממש םישנא המכ רבכ יתעמש יכ "חוטב רומיה" אל טלחהב לבא עשעשמ טרס :םוכיסל

רשפא

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Me, Myself & Irene Official WebSite
To Me, Myself & Irene Official WebSite