6/2000

2 תירשפא יתלב המישמ

.ץוחב "תולייטמ" וסימו ינאו ,ההכ לוחכ ןווגב םיימשה ,ברע תעש העשה
איהש תניימדמו ,ןיינבל הסינכבש הייחמצה לע תויורעתסה תעצבמ וסימ
,ןנגה לתשש הארמל םימימתה םידרווה ןיב .בייואה יווקל רבעמ תלגרמ
ילע תא תחרחרמכ תיארנה ,וסימ .ינורטקלא רסמ ליכמש דחא דרו אצמנ
ךות" .האבה התמישמ לע הל רפסמה רצק טרסב הפוצ השעמל ,תרתוכה
ינולב ירוחאמ לא תצפוק וסימ - "המצע תא דימשת העדוהה ,תוינש שמח
...רבע לכל םיפע תרתוכה ילעו ץצופתמ דרוה דועב זגה
MISO M:i-3

הרדסהמ תירוקמה הקיסומה   וא   טרסהמ הקיסומ   עומשל ידכ וצחל
Tom Cruise as Ethan Hunt

The BAD GUYs

Thandie Newton and Dougray Scot

Ving Rhames and Tom Cruise

,םכחותמ אל הלועפ טרס וניה ,זורק םוט לש ובוביכב ,2 תירשפא יתלב המישמ
.(םוריע טרסה) ףטעתהל המב הברה ול ןיא ,ןורשכב םימייובמ ןשקא יעטקל טרפש
(םייניעהו תסלה םע בינגמה ןקחשה םע) ,הבינגמה ,היזיוולטה תרדיסל המודב
ינפמ םלועה תא ליצהל :תירשפא יתלב המישמ לבקמש (זורק םוט) יאשח ןכוס שי
המ לכש םישנא לש הצובק ץיפהל םיסנמ התוא ,הדבעמ רצות ירפ ,תינלטק הלחמ
לא ףרצל שרדנ אוהו ,תאז תושעל ןמז הברה ול ןיא .ףסכ הז םהניע דגנל דמועש
.תוריהמב לועפלו הרוחב תווצה

םעפ לכ הינתנב עונלוקה .תוצח תגצהב ישימח םויב ביריו דדוע םע טרסל ונכלה
דימתש ,ילאיצניבורפו ןטק ןוינקב ןכוש םנמא עונלוקה ,הבוטל יתוא עיתפמ
דחוימבו ,תויפיצה לכ לע הנוע אוה לבא ,דחוימב שפועמ חיר ולש הינחב דמוע
טסופ םירסמ םע ינפי דרגנווא טרסב םיפוצ םא .םיקנפמו םיחונ םיבשומ םש שי
עורג ןשקא טרסב לבא ,לידהמ קלח ומכ םיארנ םיחונ אל תואסכ םייטסינרדומ
םניה ,דירול רשי ןרוקפופ תנמו ,םיחונ תואסכ 2 תירשפא יתלב המישמ ומכ
אוהש ןעטו ,טרסהמ עזעוזמ היה ביריש הלגתה טרסה רחאל .דרפנ יתלב קלח
המ") ןרוא !?ןימא אלו ישפט ךכ לכ טרס תושעל רשפא ךיאו ,ללכב הנהנ אל
םיטרסמ תונהל אל Pattern שממ רבכ הז בירי לצאש ןייצ ("לודג טרס ,םכל הרק
,םידלי תצק ויהת") ."תונהל ידכמ םירגובמ" ונחנאש ךכב ונלוכ תא םישאהו
בהלתה שממ אל בירי ומכ דדוע ("ןמזה לכ רקבל םוקמב תונהל םכמצעל ונת
היה "ערה" לש חדקאהש ללגב סמנ עבשומ םיחדקא בבוח רותב לבא ,טרסהמ
בכוכב טרסל ולש ןויצה תא התלעה וז הדבוע .הרוגחב ול היהש חדקאל ההז
!םלש

...ןכבו ?יתבשח ינא המו

לבא,ןימא אל אוה .םכח דחוימב אלו ,דודר טרס וניה 2 תירשפא יתלב המישמ
יתלבכ תרדגומ טרסב המישמה ,לכה ירחא !תויהל רומא אל אוהש איה תמאה
אוהש םיעדוי ונלוכ ,ירשפא יתלבה תא תושעל רומא רוביגהו ,תירשפא
טרסהו אוה grace המכ םע הז ,רמא ןרואש ומכ ,איה הלאשה ,תאז תושעל חילצי
שיש תורמלו ,בטיה םייובמ טרסב ןשקאה יללכ ןפואב .הז תא תושעל וחילצי
ירוחאמ הבשחמ שיש םיאור ,(םויסב םיעונפואה ףדרמ) דירחהל םיישפט םיעטק
,לידבהל) ,יתיזח תומיע תא םג השעש ,וו ןו'ג ,יאמבה .ןשקאה לש "היפרגואירוכ"ה
,הכאלמה תא עדוי ,(!דאמ ץלמומ - םיהדמ קחשמו תקתרמ הלילע לעב ןשקא טרס
,ונממ תונהל רשפא לבא ,דחוימב חלצומ טרס אל הז םוכיסל .אל יאטירסתה
םוט (יבבוח וא) תובבוח ןיפולחל וא ,הלועפ יטרס יבבוח םתא םאש הככ זא
,ובזע ,רחא הרקמ לכב לבא ,םכלש רשואה תמר תא הלעי טרסה ,ינומכ זורק
ירחא = דימ) !וילע תרוקבה תא בותכל ליחתא דימש טרס "ההובג תונמאנ"ל וכל
.ברע תחוראל התיבה הלענו ,תעדונה םיבובזה תדכול וסימ תנכוסה תא דוכלאש
לש חיר ,תבהוא ינא יכה .יתוא ףירטמ חירהו ,והשמ הפוא הפ םינכשה דחא
(!םיפאנ הגוע וא םחל
Tom Cruise as Ethan Hunt

Tom Cruise as Ethan Hunt

Director John Woo and Tom Cruise

Thandie Newton as Nyah Nordolf-Hal

ילוא

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא דדוע בירי
3.53.51.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo M:i-2 Official WebSite
To M:i-2 Official WebSite