7/2002

2 רוחשב םירבג

Agent j and Agent k

Tommy Lee Jones as Kevin Brown

Lara Flynn Boyle as Serleena


Tommy Lee Jones as Agent K
ירבדמ הליל ...יטפילקופא ריוא גזמב ונכלה ינאו ןרוא "2 רוחשב םירבג"ל
ונטלחה ,שומכ ןופפלמ לש תוינטנופסב ,ונחנאו ,םילשורי לע דרי ינחורו
עונלוקל ונרהד ,הזירז תונגראתה ירחא .עונלוקב רירק יוליבל חורבל
תליחת דעומ ירחא תוקד רשע ונעגהש תורמלו ,ילש תינקרושה תינוכמב
ירוקמה "רוחשב םירבג" תא .תומוסרפה תא וליפא ונצמחה אל ,הנרקהה
טרסה .יתבהא דאמו ,םינש שמח ךרעב ינפל ,אצי אוהשכ קטמניסב יתיאר
תונויער הברה וב ויהו ,דיחפמ םגו ליעגמ םג ,בינגמ םגו קיחצמ םג היה
ברקתהל חילצמ אל 2 רוחשב םירבג ,ירעצל .חלצומ בוציעו םיעשעשמ
.רוקמה לש םיימדקה וישוחמל

לש הרקמבו ,השק המישמ ינפב בצינ ,ינשה ותויה םצעמ ,ךשמה טרס
ןעשנ ירוקמה טרסהמ לודג קלח .דחוימב השק המישמה "רוחשב םירבג"
לע חקפמש ןוגרא ,MIB-ה תורושל ('תימס ליו) יי'ג לש סויגה ךילהת לע
ליו לש תומדה םע דחי םיפשחנ םיפוצה .ץראה רודכב תירזייח תוליעפ
ךא ,ישפוח ןפואב םירזייח םיבבותסמ ונלש הטנלפה לעש הדבועל 'תימס
יהוז !םהב םיצרוש שממ קרוי-וינ ריעה תובוחר ,השעמל .האווסה תחת
לע םייוליגהו .וזכ התיה איה ןושארה טרסב תוחפל ,ידמל המיהדמ הדבוע
ינחבמ ,ףסונב .ןושארה טרסב ביהלמ היהש הממ לודג קלח וקפיס םלועה
,ןוריט ותויה ןכמ רחאלו ,(רוחשב םירבג) MIB-ה ןוגראל ,יי'ג לש הלבקה
.טרסה לש םיקיחצמה םיעטקהמ הברה תקפסמ ,ולש םייחהמ עדוי אלש
הדימ התואב הפוצה תא קתרל חילצהל לוכי וניא יעבט ןפואב ,ךשמה טרס
לוכי ךשמה טרס וב םוקמה .ירוקמה טרסב ורבעוה רבכש תונויערל
.רופיסב אוה ירוקמה טרסה לע תולעתהל

.ותוכיאב ונממ לפונ ,ןושארה טרסב רופיסל ידמל המודש רופיסה ,םלוא
יל ימוט) ייק/ןיווק לש הרזחהה ךילהת ףילחמ ,יי'ג לש "סויגה" תא םעפה
הרצה ."רוחשב םירבג"ה תוחוכל יי'ג ןכוסה לש וכנוחו םדוקה ופתוש ,(סנו'ג
,ןוגראב ןכוס לש תונמוימב חדינ ראוד ףינס להנמ ןיידע ייקש תורמלש ,איה
טרסה לש ןושארה קלחה ,ןכלו .השירפה ינפלש וייחמ רבד רכוז אל אוה
איבהל לוכיש בצמל ותוא איבהלו ולש ןורכזה תא רזחשל םיצמאמב דקמתמ
ןילופ הראל) הנילרס לש ףדרמב תדקמתמ ,תירזייחה הלילעה ...תלעות
."רואה" ירחא ,הפהפי תינמגוד לש תומד תשבולש תישחנ תירזייח ,(לייוב
אבחוה "רואה" .םייוסמ בכוכ לש ותדמשה רשפאיש והשמ וניה "רואה"
...םירושע רפסמ ינפל ץראה רודכב

וליפאש השגרה יל התיה ,יפיכ תויהל םינותנה תא טרסל שיש תורמל
תושעל ידכ השורדה תובהלתהה תא סייגל וחילצה אל טרסה יבתוכ/ירצוי
הז םיילכלכ םיחנומב ךכ לע םיבשוח םא ,השעמל .תמאב הנהמ ץיק טרס
העדותב טרחנ אוהו ,בינגמו בוט היה ןושארה טרסה .ינויגה יד וליפא
ןיב םירעפהש הארנכ .ךשמהה טרסל להק איבהל ידכ קיפסמ תירוביצה
יתועמשמ יוטיב ידיל םיאב םניא ,ןייוצמ ךשמה טרסל ,והשמ אל ךשמה טרס
?ץמאתהל המל ,ינוניב טרסמ ףסכ תושעל רשפא םאו .תוסנכהה תומכב

םסקה תא ול ןיא ."דבוע" אל טרסהש התיה תיזכרמה היעבה יתניחבמ
תוחידב הברה וב שי .קיחצמ תמאב אל אוהו ,ןושארה טרסל היהש
לע תוחידב דעו ,םינבל םירוחש יסחימ לחה .אוהש אשונ לכ לע תוילולימ
,םוכיסל ...תוקיחצמ שממ אל ןמצע תויצאוטיסה לבא ,ינוידב עדמ יבבוח
.ביהלמ אל ןיטולחל לבא ,הדימב הנהמ טרס

תירבדמה חורה ,הבשומב ידנליאת לוכאל ונכלה ינאו ןרוא טרסה ירחא
!ויתסה תא ואיבה .רירק רתוי תצק היה רבכ לבא בושנל הכישמה

רשפא


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא
[םיגרדמ 255] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד
עונלוקה יתב תמישר
גיצמ טרסה םהב
Where is this movie palying ?


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום


To MIIB Official WebSite
To MIIB Official WebSite