9/2001

MADE IN ISRAEL

דצמ .רנא'זל זירז ךוישב וא ,הלמב רידגהל רשפאש טרס וניא "לארזיא ןיא דיימ"
השוחתה תא רוציל חילצמ טרסהו ,ןלוגה תמרב שחרתמש עסמ טרס והז דחא
אלו ןיטולחל םייוזה ,םימיהדמ םיפונה .דנליז וינ לש לדוגב תוחפל וניה ןלוגהש
.טרסמ חוקל אוה וליאכ הארנ טרסב שיש ןלוגה - ןלוגב ונייה םימעפ המכ הנשמ
טרס קר וניא "לארזיא ןיא דיימ" לבא .שגרמ והשמ וזה תרכומ אלה תורכומב שי
עסמל הפוצה תא חקול אוהש םושמ עסמ טרס םג והז ,םשל ןאכמ םישיבכ לע עסמ
טרסב שחרתמ הזה עסמה לכ .דורוב םתוא עבוצו ,ולש םימודאה םיווקה רבע לא
אוה טרסה זא ,קמועל רתוי עגונ םג לבא ,הידמוקל ותוא ךפוהש המ ןונשו קיחצמ
ילארשיה ךסמל איבמש המ תויריו םיפדרמ םע טרס טלחהב הז ןבומכו ,המרד םג
ותוא רוגסל ,ותוא רגסמלו "לארזיא ןיא דיימ" תא סופתל רשפא יא זא .ןשקא תצק
בר ותויה ,בוליש ותויה איה טרסה לש תוהמה יכ ,רתוי וילע בושחל אלו הספוקב
יכהו ילארשי תויהל לע יכה טרסה הז .הזה טרסב לודגש המ םג הז יניעבו ,יתבכש
...יתיארש ילארשי אל
MADE IN ISRAEL 
Poster by piven

סגל ואגון שולץ
ויטאלי ודודו
פרח ותיקתק
ימכסה תרגסמב הירוסמ לארשיל רגסומש ןורחאה יצאנה לע תרפסמ הלילעה
,הרטשמה תוחוכ ידי לע ןלוגה ךרד לבומ ,82-ה ןב ץלוש ןוגא ,יצאנה .םולשה
תיב אוה דעיה .תנגופמ תוינמוהב וב גוהנל הסנמש לגס דקפ בר לש ותושארב
יאבצ סיסבב עובש ףוס תולבל ץלאי יצאנה תבשה לשב לבא ,םילשוריב רצעמה
קדצה טפשמבש ןימאמ וניאש ,האוש לוצינל ןב ןמפוה ינד .הדבכ הרימש תחת
רהה ,םידאמה רהל ואיבהלו יצאנה תא סופתל ידכ םיתווצ ינש חלוש ,רואל אצי
ומצעב הרייו ויבא תאווצ רחא אלמי ןמפוה םש ,ןלוגב ההובגה הגסיפה לעב
םה (רלוד ןוילימ 2) ןמשה הזוחה תובקעב םיאצויש תוגוזה ינש .ןורחאה יצאנב
תומחלמה לע הברה םיעדוי שממ אלש יסור אצוממ םילסחמ ,ודוד וגוז תבו ילאטיו
לודג אל ןלוגה תמר לע םהלש גשומהש ,קתקיתו חרפו ,םיצאנה לע וא ןלוגב
.יצאנה תא ףוטחל םיכלוה םה ךיא יתימא גשומ םוש םהל ןיא ףסונבו הברהב
ןמזב עצב יצאנהש םיחולשמה יטרפ תא םלקדל הז עדוי חרפש דיחיה רבדה
רתויש המכ קסעה םע רומגל קר הצור ,ןמזה בר ירטסיה ,קתקיתו ,המחלמה
תורכזאב ןגנמש הרצוצח ןגנ אוה ירוזנז ידא .ולש בלכה לא התיבה רוזחלו רהמ
רותב ,ידא .ולש ולוס ילב סקט ןיאו ,םימי השולש לכ הרכזא - ןלוגבש תוטרדנאב
יצאנה ירחא ףדרמב ברועמ היהנ ולש הרצוצחה תא ומכ ןלוגה תא ריכמש ימ
,םירלוד יפלא תורשע המכ תושעל הצור אוה םגש תורמל ,ךרד הרומכ רקיעב
?אל המל

דני הופמן ,בר ןורשכב דארג יחצ םלגמ לגס דקפ בר לש תומדה תא
.טרסב רתויב קיחצמה טסקטה תולעב תויומדה תחא יהוז
ןושש םלגמ חרפ תא ,רורד לא ףסוי םלגמ ןמפוה ינד תא
,ודוד תא תמלגמ הנידוד הינ'ג .ןרק רורד קתקית תאו ,יאבג
וב יסופיט אל דיקפתב יונ השנמ אוה קופדה ןרצוצחה
,ץלוה ןגרוי םלגמ יצאנה תאו ,דימתמ ריעצ הארנ אוה
רפס אלש דיחיה אוה ,טרסה לש רתאב בותכש המ יפלו
...האושה ןמזב םידוהי וליצה וירוהש םינשידואב
אדי זנזורי

יחא םע דחיב) "השודקה הרלק" לש יאמבה היהש ןמלופ ירא וניה טרסה יאמב
דוע ,ןמזמ רבכ ונממ יתעמש ןורחאה יצאנה לע טרס תושעל ןויערה תא .(ירוא
ביבא לתב תג עונלוקב הכרענש תדחוימ הנרקהב וניאר טרסה תא .הדלי יתייהשכ
ףתתשהש ימ לכו ,עונלוק ירקבמ ,םירכמ ,םינקחש - םיבר םינמזומ לש תוחכונב
טרסה וב אלפומה שדוחה לע רפסו המבל הלע ירא טרסה ירחא .טרסה תריציב
קיפהש רשואהו ,תווצה ישנאו םינקחשה םע ולש םידחוימה םיסחיה לע ןלוגב םלוצ
ויהש םיגלשב שדוח ריבעהל ידכ ללכבו ,טרסב רכינ הזה רשואה .טרסה תיישעמ
טרסב ףתתשהלש ללכב קפס יל ןיא .בוט ןוצר הברה ךירצ םימוליצה ןמזב ןלוגב
.ןפוד תאצוי היווח התיה הזה
ארי פולמן

ויטאלי ודודו בפעולה
המלאכים
,דאמ הנהמ ג"אד הינשה היפצה םג) הינש םעפ טרסה תא יתיארש ירחא
יתיסינ (הנושארה םעפבמ םינוש תצק םירבדב דקמתהל תרשפאמו ,הקיחצמ
תחנהש) הזה יצאנה ירה ,ונל רמוא טרסה םצעב המ הלאשה לע ימצעל תונעל
ןיינעמש המ לכש ןקזכ טרסב גצומ (דוסיה ןמ ער םדא אוהש ונלוכ לש דוסיה
ךיאו ?רמוא הז המ ,השודקה תרניכל ומרזיש םימב לובטלו לוכאל הז ותוא
יל ןיאש תורמל ?ונחנא םה ולאה םילארשיה ?טרסה ךותב םילארשיה םיגצומ
לש תוכחוגמהו תובכרומה תא גיצהל הסנמ טרסהש תבשוח ינא תובושת שממ
ירחא הנש 30 טעמכו ,האושה ירחא םינש 55-מ רתוי םויכ .ילארשי תויהל
ףסכ תושעל רקיעב םיצור םלוכשכ קט-ייהה ןדיעב ,ןלוגב הנורחאה המחלמה
הירוטסיההש בצמ ןימ רצונ ,םשמו הפמ תוילע המכ ירחאו ,טקשב תויחלו
וניניב רשקה המ רורב אל רבכו סותימ איה תוילארשיה ,סותימ איה המצע
ביבס ,לכוא ביבס םיזכרתמ םיליגרה םייחה .ימ תא רצי ימו ,סותימה ןיבל
רמאנש ומכ ,דחא לכ עקרבו ,תוישיא תורטמ ינימ לכ ביבס ,םיימשג תונוצר
םוי תמחלמב הקיבצ חכ השעש ומכ - "ולש בגה לע הנידמה תא בחוס" ,טרסב
"םתס" אוהש וא ער אוה םאה ,יצאנה יבגל .("וקרמ רפוס" טרסב וא) רופיכ
איה רבד לש ופוסב תלבקתמש השוחתה ?וילע ונל רפסמ ןמלופ ירא המ ,םדא
,יצאנ תויהל ןיבל ינמרג תויהל ןיב הדרפה רוציל םיסנמ םימעפ הברה ,הנושמ
ינמרג ,ינמרג וניה יצאנ :וזה הנחבאה תא שטשטמ אקוד "לראזיא ןיא דיימ"
םניה וירוהש רפס ירא ,תדחוימה הנרקהב ?םיער םינמרגה לכ זא ,יצאנ וניה
תא ובהא ,רפס אוה ,וירוה .ישיא םוקממ השע אוה טרסה תאו ,האוש ילוצינ
לכ תושגר תררועמ "יצאנ" הלמה ונילצא .היישעה ךרוא לכל וב וכמתו טרסה
דועו טרס תושעל ללכב רתומ ךיא תוהתל רשפא םימעפלש דע םיילילש ךכ
איה ,האושל ותחפשמו ירא לש הבריקה ,יצאנ לע יטסירומוה ןווג לעב טרס
.רשפאו רתומש ,העגרא ןמיס ןימ ירובע
אפרת בן-צור, מדריכת התיירים
זה נאצי, כל אחד יכול לשים כדור בנאצי
ארי עם איציק פורטלההפקה בפעולהמצלמים בשלגארי עם דוב שטויר
המשוגעים לדבר שממ אל .(לטרופ קיציא) טרסב שיש םיהדמה םוליצה אוה ןויצל יואר דועש המ
טרס הז .ןייוצמ הארנ טרסה לבא ,הכירעמו םוליצמ יומיב דירפהל ךיא תעדוי
ףורחס ירב לש ,הקיסומה םג ...תוזז תונומתב רופיס םתס אל ,עונלוק השועש
- םכל יתרמא .בצע ןיעמ ,טקש יאו םיעוגעג תשוחת הררוע ילצא (דאמ תידוחיי)
ירה םתא) וישכע תושעל םכל ץילמהל הצור ינאש רבדה .םידוגינ לש טרס הז
שיגרהל שלוגל רשפאמש ,טרסה לש רתאל תשגל הז (תשרל םירבוחמ רבכ
ירופיס אורקל תבהוא דחוימב ינא) תצק דוע אורקל םגו ,טרסה לש הריוואה תא
(?הרצוצחב ןגנל םישדוח השולש ךשמב דמל יונ השנמש םתעדיה ,הקפה

!תכלל

4.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To MADE IN ISRAEL Official WebSite
To 
 MADE IN ISRAEL Official WebSiteTo MADE IN ISRAEL Official WebSiteTo MADE IN ISRAEL Official WebSite
MADE IN ISRAEL לש חבושמה רתאל