6/98

קימימ

תשאונ יתייהשכ ברעב תבש םויב יתיליג הז תא .הפיחב גיצמ אל רבכ ןוארב יק'ג
(ךשמהב טרחתת וילע רבד) "ןוטלשה יעבצ" תא הלספ ,יתוחא ,ןרק .והשלכ יוליבל
ןיא רבכ םאש יתוחא תא יתענכש ךכו ,שארב "קימימ" טרסה עוקת היה המ םושמ ילו
הינח םוקמ ונאצמ ,עונלוקל ונעסנ .הנהמ טרס הארנ תוחפל תוארל "בוט" רבד םוש
.תונהל וננוכתהו ,טסיווטו םימ ,ןרוקפופ ונינק ,םלשומ

Jook 1
:"תימרתה" תא הליג רבכ ןושארה טושה ךא .ידמל תוחיטבמ וארנ ,החיתפה תורתוכ
יצחו העש ונל היופצ יכ ונבה (ןפלוא לש ןטהנמ) תוילולפאה ןטהנמ תונומתל דעבמ
ונטלחה הרהמ דעו לצנתהל יתלחתה רבכ תוקד רפסמ ךות .ביצקת לד טרס לש ,תוחפל
יתבשח ינא ,"ןוטלשה יעבצ"ב הכמת ןרק תעכ :ךומס עונלוקל רובעלו םלואה תא שוטנל
בל םותבו ,םלואל ץוחמ ונתוא התוול תינרדסה ."תונותח רמז" ומכ לילק והשמ לע
יתראשהש רבתסה .םיסיטרכה ןכיה הלאש איהו רובעל יאדכ טרס הזיאל התיא ונצעייתה
הכלה תינרדסה .םהידעלב ורזחו ,םתוא שפחל וכלה ןה זא ,ידילש בשומה לע םתוא
ןיאש ונל ריהבה הרצק החישבש "לודגה סוב"ה עיפוה עתפל זאו תושעל ןתינ המ ררבל
.קימימל ונרזח זא ,רחא טרסל רובעל לכונ אל םיסיטרכה אללו הרירב ונל

ידליב לטקל תמרוגה םידלי תלחמ לש הפגממ ליחתמ לכה .טרסה לע תצק םכל רפסא ,בוט
קלחכ .(תיבב םימעפל םיאור ונאש ולא ומכ) םיק'וג םיציפמ הפגמה תא .קרוי וינ
םלוסחל םימרוגה רתוי םילודג םיקו'ג לש ןז הריעצ תינעדמ תחתפמ ,הלחמב המחלמהמ
הארנ לכהו ןתח תאצומ ףאו בר דובכב הכוז איה .הפגמה תמילבלו םינטקה םיקו'גה לש
תיטנג תנכותש םיינוניבה םיקוגה לש ןזהש רבתסמ ,םינש שולש רובעכ ךא .ץוציפ
.םדא ינבמ םינוזינה ם י י ק נ ע םיקו'גל חתפתהל ךישמה ,םוי 120 ךות תומל
יאו'צ םשב יטסיטוא יצח דלי טרסב םיפתתשמ ןכ ומכ ,הלעבו תינעדמה םה טרסה ירוביג
תופסונ תויומד .תיתחת תבכר תנחתב םיילענ םיחצחצמ םהינשו ובס םע רג יאו'צ .ובסו
ךכ םיק'וגה י"ע ץפצפתמ הלחתהה לע ידש ףסונ רבחו תיתחתה תבכרה תנחת דבוע ןה
.הבר תובישח ודיקפתל ןיאש

סקלפנרוק תספוק ךותב קו'ג אצומ והשימ ,ץוחב ונייה ובש עטקב הארנכ ,הלחתהב יד
הלגמו סקלפנרוקה תספוק תא תלבקמ תינעדמהו (חצנל הרורב אל רתוות וז הדבוע ,ןכא)
הלגמ איהו,שירפהל תנכות יתדבעמה ןזהש המל המוד רמוח שירפמ הכותבש קו'גה יכ
םירבד םשל ןאכמ .'קונית' ןיידע לכה ךסב וניה ןטק וניא קפס אלל רשא קו'גהש
יכ לכ תינשו ןוירהל תסנכנ אל איה יכ לכ םדוק ,תדרטומ דאמ תינעדמהו םילגלגתמ
קפס אללו םינש שולש ורבע זאמ ךא ,םוי 120 ךות תומל רומא היה הדבעמב תנכותש ןזה
םאה תירסומה הלאשב ןויד (טעמ תמאב לבא) טעמ םג לבקנ הז עקר לע .ושבתשה םירבד
תחתפתמה היגולונכטה תרזעב םישדח םינז ביכרהלו עבטה לש יעבטה ךלהמב ברעתהל יוצר
והשימש הארנכ רוציקב .(ןיינעמ אל םג ןכלו המרב אל דאמ) 'וכו תיטנג הסדנה לש
ןזה לש תובקע שפחל םיאצוי הלעבו איה ךכו תיתחתה תבכרה תונחתמ תחאב והשמ אצמ
.תיתחתה תבכרה לש תושוטנהו תויעקרק תתה תורהנמב ןשי שדחה

Jook 2
רשאכ) םדא תומד והארמב "הקחמ" םיקו'גה לש שדחה ןזהש םושמ "קימימ" ארקנ טרסה
ררמצמ ןויער והז השעמל ,ףרטנל הזחתמ ףרוטה ,ךכו .(םייוסמ ןפואב תורוגס תועורזה
טרסהש לבח ךכ לכ הז ןכל ?ותוהזל רשפא יא םא ביואהמ טלמהל רשפא ךיא :המיא ררועמו
.קימימ טרסל וארק המל םייוסמ בלשב ונל "ריבסמ" קר אלא ,הז טנמלאב שמתשמ וניא
שומיש ללכב טעמכ היה אל ("קימימ טרסל םיארוק הז ללגב זא ,הא" התיה השגרהה)
.הדרחו ,דחפ יררועמ םיבצמ תריציל יוקיחה תלוכיב

אל ללכ הזו .'וכו ,זתינ םד ,םיליעגמ םיקו'ג .םייניעל "העווז" הברה םילבקמ טרסב
העווז וז לבא .םיפרוט םייקנע םיקו'ג לע אוה טרסהשכ הזה גוסהמ תוארמ רוציל השק
והשמ וליאכ שוחל ךל תמרוגו םינפבמ ךכותב תטבונ אל המיאה ,דבלב םייניעל המיאו
:עבטה לש תיפוסה ותונוילע םג יוטיב ידיל אב "יוקיחב" .םיסיסרל ךתוא קסרל לולע
עבטה יפלכ ,םדאה ינב ,ונלש האריה .רותלאה תלוכיב ,ינויצולובאה ךילהתה תוינואגב
יתרמאש ומכ ךא .ףסונ הארי/המיא ררועמ טנמלא הווהמ ,וילע ונלש הטילשה רסוחו
ןיינעמ אל,תיעבמ אל,דיחפמ אל טרס אוה לבקתמש המו הזה לאיצנטופב שמתשמ אל טרסה
וב םיטעמ (יתכרעה יפל) ביצקת לד וניה טרסהו תויה .םייניעל ןיינעמ אלו הבשחמל
.תונינש ןיאו רומוה ןיא ,תויומדה םע הקימעמ תורכה תרצונ אלו םיגולאידה דחוימב

טלש רבעל ונעספש רשאכש עורג ךכ לכ היה טרסה :תודחא תשוחתב טרסהמ ונאצי להקכ
ינפ לע .ונינפלש הצובקהמו ונירוחאמ עספש גוזהמ ונבל ישחר תא ונעמש "האיציה"
.ונהנש בושחלו תועטל לוכי היה דוע והשימ ,"ונקפדנ" לש ךויח חורמ היה םלוכ


MIMIC

! תכלל אל


ישארה ףדל הרזחב
back to the list


To the official site
To the official site