3/2002

וטסירק הטנוממ ןזורה


אלל םירופ גנינפה ירחא הפייע יתייה .קוניפל הקוקז יתייה ישיש םויב
יללכ ןפואבו ,יפל ןוזמ אב אל ןהב תובר תועש ירחא הבער ,הניש
?טרסו הבוט הדועסמ דדועמו םחנמ תויהל לוכי המו .העיגרל הקוקז
ביבא לת רוזיאב תינפי החוראו) תינפי החורא וז ירובע הבוט הדועס
התיה ךכו ,ברע תחורא תעש ינפל םשל ונעגה ינאו ןרוא .("ימנוא" הז
,החוראה רחאל .ףייעה ףוגל רוזמו ,בוט לכוא ,הטקש הדעסמ ונל
טרסה .ישיש םויב ברעב 19:00 לש טרסל ונכלה ,ייחב הנושארל
."וטסירק הטנוממ ןזורה" היה רחבנה

בתכנש ,םש ותואב רפס לע ססובמ "וטסירק הטנוממ ןזורה" טרסה
םידוביע לש דאמ בר רפסמל הכזו ,1845-ב אמויד רדנסכלא ידי לע
בוט תאז תושעל לוכי אוהש שח יאמב לכ ,הארנה לככ .עונלוקל
ןיצק ,סטנד דנומדא ,19-ה האמב שחרתמ רופיסה .ומדוקמ
םישגהל םוקמבו ,ופכב לווע אל לע הדיגבב םשאומ ,רחוס תניפסב
אוה ,סדסרמ ותבוהאל אשנהלו ,לבוח ברל ךופהל ותפיאש תא
םניה יח תאצל םייוכיסה ונממ אלכ ,ףיא תדוצמב אלכל ךלשומ
איג) ,וגדנומ ןזורה "בוט"ה ורבח .חצנכ ךשמנ וב םוי לכו ,םישולק
ונוצר לשב ,ירוזיאה עבותל וילע ןישלהש הז אוה ,("וטנממ"מ סריפ
םמוי הגוה אוה ,תאז הלגמ דנומדאש רחאלו ,סדסרמב תוכזל
לוטיל הינונקב ברועמ היהש ימ לכ לע טימי רשא המקנב הלילו
.וייח תא ונממ

טרס ביכרהל ידכ םישורדה ןוזמה תובא לכמ בכרומ ומצע רופיסה
תכשוממ תוהש ,הדיגבו הבהא וב שי :שגרמו חתומ הנהמ עונלוק
םיסוס לע הביכר ,ףויס תוברק שי ,ונממ תזעונ החירבו ,אלכב
תוישגר תוכובסתו ,םיזונג תורצואל ךרדב תואתפרה ,םיליצא
לש תוליבומה ןובסה תורפואמ תחא ךותמ תוחוקל וליאכ תוארנש
,םעטה תוטולבלו ךיחל גונעת ,המרוג תחורא םוקמב ,לבא .ונימי
,(ןורשכ רסחו) תורמוי רסח חבט ומכ רופיסה תא ןיכמ יאמבה
יוביר אקווד יכ ןכתי ,השעמל .ביהלמ אל טרס הניה האצותהו
תויה ,ותוינוניב תא טרסה לע טימהש אוה םייתוכיאה םיביכרמה
הפוצל תתל ילבו תוריהמב ביכרמל ביכרממ גלדמ טרסהש הארנו
.(םייתעשמ הלעמל אוה וכרואש תורמל תאזו) תונהל תוהש לכ

תגסיפ תויהל לכיש ,סדסרמל דנומדא ןיב ןמורהש ךכב ליחתנ
שוחל םיפוצל םורגלו תועמד טוחסל ,םייטנמורה םינמורה
עבנ הז .שגרמ אל - רקיעבו שגרומ אל היה ,הבהאה תמצועב
לש וא) דנומדא לש תושגרל ונפשחנ אל ללכש ךכמ רקיעב
רסייתמ דנומדא תא תוארל הצור יתייה .םינשה ךרואל (סדסרמ
הראשנ םאה תוקפסב לוכא אוהשכ ותבוהאל ההימכבו םיעוגעגב
לש ינקתפרהה קלחה םג .םינשה תורבועש לככ ול הנמאנ
:םישוגיר רסחו רצק היה ,רצואה לא עסמב יוטיב ידיל אבש טרסה
רשאכ ,המגמ התואב ךישממ טרסה .ונרשעתה ,ונחקל ,ונאב
םאו .דנומדא לש המקנה תינכת יטרפב םיברועמ םניא םיפוצה
תויהל הלוכי ינא ךיא זא ,םוקנל ןנכתמ אוה ךיא תעדוי אל ינא
םתא הז לכ לע םא םג ?אל וא חילצי אוה םא הלאשהמ חתמב
יל רצ ,"ןשקאה ליבשב םיאב ללכב ונחנא ,אלימ" ,רמול םילוכי
םא ,םירצקו םיטעומ ויה ,ףויסה תוברק םג ךא ,םכתא בזכאל
.םוחתב יתימא ןורשכ םילגמ םינקחשהש יתמשרתה יכ

טרסה תא הכפה תונימאה לעו םיטרפ לע הדפקה רסוח
לבא) לוב םיארנ תויומדה ראש לכו סטנד .תוחפ דוע ענכשמל
.הנש 15 רחאל ,וכשמהבו ,טרסה תליחתב ,רבד ותוא (לוב
ךפוה ואורק לסאר דציכ יתיאר ,"הנובתה תואלפנ"בש ירחא
ןתינ היה תוחפה לכל .ירשפא הזש תעדוי ינא ,ןקז שיאל
חצמה תא טשקל וא ,רופאב רעיש תצובק םינקחשל עובצל
.םינש הברה ורבע תמאבש ןימאהל יל רוזעל ידכ ,ןוטמק הזיאב
ינש תרזעב םינומיאש ענכתשהל ונישקתה ינאו ןרוא ,ןכ ומכ
ךופהל וחילצה ,ריסא דנומדא תויה תפוקת ךלהמב ץע תולקמ
םג (סונובכ) ףסונב ול ונקהו ,ףויסה תונמאב ןמוא ברל ותא
דבכנ קלח םישידקמ םיבר םיטרס ...ןיכסב תטלחומ הטילש
הכיסמ"ב ,םרוביג לש יונישהו החימצה ךילהתל טרסה ןמזמ
,ףויס ןמאל ךפוה רוביגה דציכ םיאור שממ ,לשמל "ורוז לש
,wax on wax off-ה תא רוביגה םע דחי ונלבס "דיק הטרק"ב
טרסב לבא ,םיתב תוגג לעמ תוציפקב ןמאתמ ואינ סקירטמב
תתל ילב ןימאהל הפוצהמ םישקבמ "וטסירק הטנוממ ןזורה"
?הפיא האנהה לבא ,יתנמאה זא .תויודע ול

ךרואב םיטרסל (ךרעל םידומע 1500) סרכ יבע םירפס ךופהל
אוה דחא לכ אלו ,ללכ הטושפ המישמכ יל הארנ אל עצוממ
אובי דחא םויש הווקמ ינא לבא ,("תועבטה רש") ןוסק'ג רטיפ
ךכ לכ הז תא תושעל רשפא" :דיגיו טרסה תא הארי ,יאמב
.בוט רתוי הברה ,הז תא השעי אוהו ,"!בוט רתוי הברה

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To THE COUNT OF MONTE CRISTO Official WebSite
To THE COUNT OF MONTE CRISTO Official WebSite