3/2000

חריה לע שיא

The title 'Man on the Moon' refers to 
an R.E.M. song about Andy Kaufman
Jim Carrey sa Andy Kaufman/Tony Clifton 
Danny DeVito as George Shapiro 
Courtney Love as Lynne Margulies 
Paul Giamatti as Bob Zmuda/Tony Clifton
Jim and Andy
לאוש םוי לכ ןרוא (םימי הרשע ינפל) "חריה לע שיא" תא וניארש זאמ
ינא םויה" :החיטבמ ינאו (!חריה לע שיא ומש םה) "?הנימאמ תייה" יתוא
...האלולב ךכו ."תמאב ,תבתוכ

םוי ליחתה לכה .ץלגלג לש תדחוימ הנרקהב וניאר "חריה לע שיא" תא
םיבשחמה תדבעממ תרחואמ הליל תעשב התיבה יל יתעסנשכ דחא
םניח םיסיטרכ חיטבמה ץלגלג לש ומורפה תא יתעמש ,הטיסרבינואב
והמ הז תעדל ךירצ היהש המ לכ .רשקתהל יתטלחהו - "חריה לע שיא"ל
,תירותסמ הפטעמ ונלבק יצחו עובש רובעכ .םילשוריב ץלגלג לש רדתה
תמגוע לע יוציפ התוויה ,בגא ךרד ,וזה היכזה ...םיסיטרכ גוז הכותבו
םורטה תנרקהל םיסיטרכ וראשנ אלש ירחא ונל המרגנש השקה שפנה
...דחוימב בילעמ הז קטמניסל םייונמכו ,קטמניסב הרוכב

היה ןמפואק .ןמפואק ידנא לש וייח רופיס תא ראתמ "חריה לע שיא"
םייונש רקיעבו םיעיתפמ םיגירח םירבד השעש יאקימוקו "preformer"
םתוא ליבומ אוהשכ ללוש ולש להקה תא ךילוהל גהנ אוה .תקולחמב
םילאוש וירבח םגו להקה םג רשאכ ,הילשאל תואיצמ ןיב קדה וקה לע
יבצמו םיפוצרפ ,תויומד שבל ןמפואק ?תמא וז םאה ,ןמזה לכ םמצע תא
ןיעמב טרסב וניפצו ,יתימא רופיסב רבודמש ונעדי אל ינאו ןרוא .חור
היפצהש החינמ ינא םיילארשיה םיפוצה בר רובע השעמל ."תומימת"
םילדנקסהו ,ונלש תוברתהמ קלח וניא ןמפואק ידנאו תויה "המימת" איה
דע הלאשה תסנכנ ןאכ .ונלש יביטקלוקה ןורכזב םיאצמנ אל ררוע אוהש
לע טרס השוע היה והשימש םכל וראת .ןיינעמו בוט יושע טרסה המכ
?יאקירמאה להקה תא ןיינעמ היה הז םאה ."רהוז ירוא"
The credits lists Tony Clifton as himself. 
Tony Clifton was a character created by Andy Kaufman, 
and was portrayed by Andy or Bob Zmuda in real life
ותומדו בטיה קחושמ ,ינועבצ וניה "חריה לע שיא"ש איה ךכל הבושתה
אל ךא ,וקחשמ לע םיחבשל הכז יראק םי'ג .ןיינע תררועמ ןמפואק לש
(לשמל ינומכ) ,םיטרסמ "דומלל" הנהנש ימ רובע .רקסואל תודמעומב הכז
לע ססובמש טרסכ ללכבו ,תינקירמאה תוברתה לע טרסהמ דומלל המ שי
ביהלמ טרס הזש תבשוח אל ינא ךכל טרפ .ףסומ ןיינע וב שי יתימא רופיס
.הדימב - קיחצמו ,הנהמ ,היפצל םיענ אוה ."הייפצ בייח" וא דחוימב

וחכנ טרסב ומלוגש םישנאש אוה טרסה לש הקפהב ןיינעמ/קיחצמש המ
טרסב םלגמ ,"יסקט" הרדסב ידנא םע קחישש וטיו הד ינד לשמל .טסה לע
לש םילעב םלגמ) טרסב ףתתשמ אוה םגש ,וריפש 'גרו'ג ,ולש ןגרמאה תא
דוע .טרסה לש םיקיפמה תווצל םיכייש םהינשו ,(ידנא עיפומ וב ןודעומ
םגש ,ידנא לש הריציל ףתושו רבח ,הדומז בוב אוה םיקיפמה תווצב רבח
דיקפתב םיעיפומ םישנא 12 תוחפל ףסונב .טרסב קחושמו קחשמ אוה
דוע .(רלול יר'ג קבאתמה ,ןמרטל דיויד היזיולטה החנמ) טרסב םמצע
.ראוניב 17 ב םהינש ודלונ ןמפואק ידנאו יראק םי'גש אוה היווירט טרפ
.ןיינע םהב יתאצמ ינא לבא "טרסל ץוחמ" םיטרפ ולא םנמא

םיסיטרכ קלחל לדתשהל יאדכ האבה םעפב קר .ץלגלגל הדות ןבומכו
ונצלאנ ינאו ןרוא !הרושב םיבשומ לש יגוז 'סמ שי וב םלואל םייגוז
.סאבמ תצק הזו ,(ןושארה יצחב) הז ירחא הז תבשל
Andy Kaufman
ןמפואק ידנא


Jim Carrey
יראק םי'ג

תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo MAN ON THE MOON Official WebSite
To MAN ON THE MOON Official WebSite