3/99

םירצמ ךיסנ

.תוארל ונווכתה ינאו ןרואש טרסה היה אל "םירצמ ךיסנ" ימשירה ומשב וא "השמ"
ינפל המלש העש ,סקלפמוקל ונעגהשכ ךא ,"בהואמ ריפסקייש" היה יתימאה דעיה
םיארוקו תופוקה תא םישדוגו םיאבוצ םינומהה תא וניליג ,הנרקהה תליחת
טרסה לש העיתפמה היכזב ריבסהל היה ןתינ העפותה תא "!ריפסקייש !ריפסקייש"
ירסח ונייה ןרואו ינא .ןכ ינפל םוי רקסואה סקטב ,"רתויב בוטה טרס"ה סרפב
ונא המלועל הכלה ונלש היזיוולטהש זאמ יכ בצמה היהי הזש ךכל ןיטולחל זמר
יתלמגנ ינאו) .םייתוברת םינויד םילהנמו הפי תורפס םיארוק תיבב ברעב םיבשוי
(!תומוסרפ לש םילגני'ג תריש לש ךיבמה גהנמהמ

Let my people go to the cinema
V strip 1
הקדהמ טרסה תא יתאנש !ףידע היה רחא טרס לכ ,תועט וזיא .םירצמ ךיסנל ונכלה
רופיס תא רפסמ ,טרסה .בצמה תא ורפיש אל ופסוותהש תוקדה 90ו ולש הנושארה
גרוחה ויחא ,ססמערל השמ ןיב םיסחיל שגד תניתנ ךות ,םירצמ תאיציו השמ
ירבעה םעה לש לבסלו תירבעה ותוהזל השמ לש תועדוותהה ךילהתלו ,בוהאהו
ומכ לבא ,תויטנוולר יהשוזיא טרסל שי ,ןאכ טעמכ רבכ חספה גחו תויה .דבעושמה
ותוא םיריכמ ונא םא ןיב רופיסה ...טרסה לע הלוע רפסה םירקמ הברה ךכ לכב
רישע ,הפי רתוי הברה אוה ןגב ונל ורפיסש הממ םתס וא הדגהב ,ך"נתב האירקמ
ונעדי ןתוא ,תוכמה תרשע לע תוריהמב ףלוח טרסה .טרסב םיאורש הממ ןיינעמו
תא לצנל ילבמ ,"ןיחש" הז המו "בורע" הז המ ונעדיש ינפל הברה דוע םלקדל
ליג הזיאל ןיבהל יתיסינ ,טרסב היפצה ךלהמב .ןהלש יטסילאירוס-ילאוזיוה ךרעה
םה תמאב םיפי םיטרס .םירגובמל טרס אל שממ הזש הנקסמל יתעגהו ,טרסה דעוימ
שוריפב אוה הזה טרסה לבא (םייסאלקה ינסיד יטרס לע רקיעב תבשוח ינאו) םלוכל
םיעזעזמ םירבד םג םיגצומ טרסב ,ריעצה ןוויכהמ .החפשמה לש רגובה קלחל אל
דוליה ןבה לכ" הריזגה תירזכא התיה המכ דע בושחל םתרצע םעפ יא םאה ,ידמל
הז יל ?"תורוכבה תכמ"ב המלגתהש המקנה התיה המויא המכ דעו "ןוכילשת הרואיה
יל רורב אל רוציקב (יגארט אוה יבמב םג ינש דצמ) .םיכר םידליל רמוח הארנ אל
.טרסהמ תונהל לוכי ימ


H S 1H S 2H S 3H S 4H S 5

V strip 2
דמימ תלתה תויוכיא תורמלו ,להקב יתעמשש תחובשתה ישחל תורמל ,טרסב היצמינאה
דיקפתב תקפתסמ אלש ,טרסב הקיסומה .תרעוכמ שממ ימעטל התיה ,הב אצמ ןרואש
,םימיאתמ אל םיעגר ינימ לכב הרישב חוצפל תויומדה תא החירכמ ,עקר תקיסומ
.דנסיירטס הרברב בוביכב ,סלטיבה ירישל יתרומזת עוציב ומכ םיעמשנ םירישהו
(העווז)

:(תילגנאה הסריגב) "תולוקה"מ תצק טרסה תא ואר רבכש םכניב םינרקסלו
..."םיהלא" תא םג בבדמש ,רמליק לאו אוה השמ
("םימקונה"מ אוהה) סנייפ ףלאר אוה ססמער
רפייפ לשימ איה תיניידמה הרופיצ
(זירפטנאהמ דראקיפ ןייטפק) טראויטס קירטפ אוה (אבאה) הערפ
("דיפס" ,"תשרה" ,"תנשיש ןמזב") קולוב הרדנס איה םירמ
("ישילשה םויה" ,"הרויה קרפ") םולבדלוג ף'ג אוה ןורהא
("ינלטק קשנ") רבולג ינד אוה ורתי
("ירקיעה דושחה") ןרימ ןלה איה הכלמה
םימסוק/םיצעויה דמצ םה טרוש ןיטרמו ןיטרמ ביטס
!הזח הרפוע י"ע רשומ דבכוי לש הריש ןבומכו


things to do : :תויביטרפוא תונקסמ רפסמ ןלהלו
היזיוולטה תא ןקתל ךירצ .1
ך"נתב תצק אורקל יאדכ .2
ריפסקייש תצק אורקל יאדכ .3

!חמש גח םכל היהיש


Do not go !!!
תכלל אל

1.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo The PRINCE of EGYPT WebSite
To The PRINCE of EGYPT WebSite