7/2000

ו'צומ המסב

(יתסיגו יחא) תילגו ירוא .םילשוריב םיטרסה לביטספ תרגסמב וניפצ ו'צומ המסבב
קיתו רבח ,ירוא .םילשוריב תיגיגחה הנרקהל לילגב גני'צ-יא תדנסמ תורישי ועיגה
המישמ) .םיסיטרכ ונל רדסל חילצה ,ולש ךרועהו טרסה יקיפממ דחא ,ריוטש בד לש
...(ןיטולחל אלמ היה םלואהש ךכב בשחתהב ךכ לכ הטושפ אל
תיעונלוק הריצי וניה ("תויברעמ םייניע דגנל") הדזח'ציפ ףסוי לש וטרס ו'צומ המסב
לש דוחייה תורמל לבא .ץראב ורצונש םימדוק םיטרסמ הנושו ,תננגוסמ ,תניינעמ
הידמוקב הפצ םא עדוי וניא הפוצה :תיטנלוויבמא איה ריתומ אוהש השוחתה ,טרסה
ראתמ טרסה) המרדב וא ,(תוינוריא תוינפתו תוימוק תויומד ,רומוהב לבותמ טרסה)
ףוסב קר תמייק הניא וזה תויטנלוויבמאה השוחתה .(תורגבתהו הבזכא ,הבהא ירופיס
תקחורמ היפצ .רכונמו קחורמ הפוצה תא קיזחמ יתעדלש רבד וכלהמב םג אלא ,טרסה
התיחפמ - תויושחרתהה יבגל שיגרהל רומא הפוצה המ יבגל תוריהב רסוחמ תעבונה
יבגל ןכו "קיטסלפמ שגרמ" שגרמה - קיחצמ תוחפ - קיחצמה .היפצהמ האנהה תא
.םירחא תושגר
םינפהש ןושארה עגרבש ,בונושומ ינומ) רטלאו (ותב למרכ) ימרכ ירחא בקוע טרסה
,תופסכ ץרופ ,ימרכ ,(הלימ רמאש ינפל דוע קוחצב ץרופ להקה ךסמה לע תועיפומ ולש
הלגמו ,ררחתשמ אוה םייתנש רחאל .אלכל חלשנו רטלא םע דחי הצירפ ךלהמב ספתנ
ימרכ .םיקהש הליל ןודעומב (ולש קלחה תא םג) ףסכה לכ תא "לכא" רטלאש ונובאדל
,הירחא רזחמ ימרכ .וב הרשש תרמזה (סוקלמ הלייל) הללילב בהאתמו ןודעומב רקבמ
,(ירפכ ארזע) טסוגוא .םילאו רגובמ רנויפאמ ,טסוגוא םע קנוח רשקב היובש הליל ךא
התריכמו ,היסנכהמ "הנוקיא" לש הינק לש הקסיעב ברועמ ןודעומל םיפסכ םירזמ םגש
תא בונגלו ןורחא עצבמ תושעל ימרכ תא ענכשמ רטלא .ילגנא עשפ טקידניסל
...טסוגואמ הנוקיאה
רבחו ,(רברפ הריש) רטלא לש ותב :ולש ןווגה תא טרסל תופיסומ תורחא תויומד
לש הלילה ןודעומב ןגנמש טסירטיג ,(רבעשל סופיטבא ןלוס ,רטכש לייא) הלש
לש חבטה ,ולש לילאה סקירדנה לש הניגנ יעטקב ץורפל אלש השקתמ ךא רטלא
לש וירזוע ,ילושיב "ןואג"ל בשחנו תפרצמ תורישי אבוהש (יונ השנמ) ןודעומה
תופסונ תויומד .(רקנד ילא) "ץצופמה"ו (ךופהמ רכששי ,ןשוש יליג) יליסו :טסוגוא
.טרסה לש ימוקה ןפל םיפיסומו טסוגוא םע הקסיעב םיברועמש "םילגנאה" םה
,בצועמ תמאב אוהש תורמלו םיחלצומו ,םיקיחצמ םירבד הברה טרסב שיש תורמל
תא הקיזחמ הניא הלילעהש השוחת שי יקנו דאמ האנ ןפואב ךורעו ,םלוצמ ,יושע
.טרסב שחרתמש ךלהמה המ רורב אל יללכ ןפואבו ,םיממעשמ םיקלח שי .טרסה
.הפוצה דצמ ףסונ רוכינ קר תררועמ וז הביסמו "תקדצומ" הניא טרסב תומילאה
אוהו ,טרסב היהש ןיטולחל קדצומ אל ףסונ רבדל יבל תמושת תא ריעה ןרוא
טסקטנוקה .(ןשוש יליג) יליסו לש ןימה רבאב םיזוח ונחנא םיימעפש הדבועה
םיתורישל תשגל לוכי אוהש שיגרמ ףוס ףוס תוריצעמ לבוסש יליסו ימוק וניה
דמעמה תא איבהל ידכ לבא .ול םיעירפמש םיעורא םישחרתמ (םיימעפ) זא קוידבו
תעדוי שממ אל ינאו .ולש ןימה רבא תא תוארל ךרוצ םוש ןיא שומימ ידיל ימוקה
.דבוכמ אל הזש יל הארנ לבא המל
גני'צ-יאה תנדס לע תצק ילו ןרואל הרפיס תילג ."לייטקוק"ל ונפרטצה טרסה ירחא
.םימסרופמב סומע היהש אשדה לע ונבשיו ,יטגפסו טלס ונלכא ,"תומרגסקהה" לעו
.ספספתמ והשמ לבא ,בוט רמוח הברה טרסב שיש ךכמ תעבונ הצמחהה תשוחת
םיעדויש םירחאו םתוא םיבהואש םיעדוי םהירחאש םיטרס שי .המ חתנל יל השק
םיכייתשמ ללכ ךרדב םהילע רמול המ םיעדוי אלש םיטרסה .םתוא םיבהוא אלש
.המל ומצעל ריהבהל הפוצל השק לבא ,הינשה הירוגטקל

מוני מושונוב כאלתר


3.5 stars
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is the movie palying ?


To BESAME MUCHO Official WebSite
To BESAME MUCHO Official WebSite