7/2000

ןונ-יאחנש

Jackie Chan as Chon Wang
Owen Wilson as Roy O'Bannon 
 and Jackie Chan as Chon Wang
Lucy Liu as Princess Pei Pei
SHANGHAI NOON1
SHANGHAI NOON2
Owen Wilson as Roy O'Bannon 
 and Jackie Chan as Chon Wang
.תונורחאה םינשה 50-ב םילשוריב רתויב םחה םויב ןונ-יאחנש תא תוארל ונכלה
םיסוכמ תואסכ) ילש רתלואמה "ןגזמ"הו ,םיפגומ םיסירתהשכ ,תיבב ונבשי
,וסימ .יטסילאירוס הארמ תיבל הוושמ (רוואמה בשונ םהילע םיבוטר םידבב
,השק היה בצמה ...הרירק הניפ אוצמל ןויסנב הפצירה לע החתמתה ,וניתילותח
...גזוממ עונלוק תימוי הגצהל תאצל ונטלחה ןכלו

רטסופב טיבה ןרוא עונלוקל ונעגהשכ לבא "ןירייאו ימצע ינא"ל תכלל ונווכתה
,רפסמ"ו "ןונ יאחנש ,רויצ" :עבטמ ונלטה ...תודמוח םייניעב "ןונ יאחנש" לש
...ןונ יאחנשל ךלנש יתטלחה זא רפסמ אצי "ןירייאו ימצע ינא
Jackie Chan and Owen Wilson 
in SHANGHAI NOON
.ןונגס רסחו ,יטנגילטניא אל ,ישפט .ילפרוטסטק שממ יל הארנ טרסה הלחתהב
ןמז המכ ירחא ...לבא (?יבלב יתלאש ,"עבטמה תאצות םע ונכלה אל המל ,המל")
.םירדבמ םיעטק הברה יד וב שיו ,ידמל קיחצמ וניה טרסהש יתיארו ,יתלגרתה
.םיטעמ אל םיטרס השע רבכש המיחל ןמא ,ןא'צ יק'ג וניה טרסב ישארה ןקחשה
.ידמ םימילא ויה אל םה דוע לכ ,יתניחבמ רדסב ויה טרסב המיחלה יעטק

ותב תא ריזחהל יכ תחלשמ חלוש ןיס רסיק ."עורפה ברעמ"ב שחרתמ טרסה
וניה םיחילשהמ דחא ."םיערה" ידי לע הפטחנש ("ליבקמ ילא"מ גניל) הכיסנה
קוחהמ טלמנש דדוש ,יובואק שגופ ןא'צ יק'ג .הכיסנב בהואמ םגש ןא'צ יק'ג
,םייובואק ,םיניס) תויוברתה ןיב שגפמה ...הכיסנה תא ליצהל םיבכור םה דחיו
.םיימוקה ויעגר תא ססבמ טרסה םהילע םיטנמלאהמ דחא וניה (םיינאידניאו

"לבז" טרס ."לבז טרס" הנכמ ינאש המ טלחהב הז לבא ,הנהמ טרס הז לכה ךסב
,ןומזת לש ןיינע לכה ,תוכיא יטרס העבש הווש תויהל םימעפל לוכי חלצומ
.חלצומ לבז טרס וניה ןונ יאחנש ...ריוא גזמו ,חור בצמ

רשפא

2.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo SHANGHAI NOON Official WebSite
To SHANGHAI NOON Official WebSite